Advokatenes egen «disiplinærdomstol» ser en økende tendens til at advokater trekker klientene sine for domstolen. Dette skjer i saker hvor klientene først har klaget på advokatenes salær.

Slik reglene er så kan hverken Advokatforeningens Disiplinærutvalg eller Disiplinærnemnden (se faktaboks), behandle klientklager dersom saken står for domstolene.

Nå tettes salærsmutthullet ifølge Advokatbladet.

– Dette er en bestemmelse, som etter min oppfatning, har blitt misbrukt, sier leder for Disiplinærutvalget i Oslo krets, advokat Kåre I. Moljord til fagbladet.

Altfor ofte har han sett at advokater slår kontra med å ta ut forliksklage når klientene klager på salæret.

Etter flere avgjørelser har Disiplinærnemnden nå slått fast at søksmål ikke skal stoppe disiplinærbehandling av salærklage, dersom advokaten bevisst forsøker å omgå regelverket.

- Hindrer klager

I artikkelen viser fagbladet til en dom fra Haugaland tingrett. Her kommer det frem at advokat Per Danielsen i en sak «bevisst har skremt klienter ved å ta omstridte salærkrav til domstolene, og dermed hindret kravet fra å bli behandlet av disiplinærmyndighetene.»

Kortversjonen av historien er at advokatfirmaet Danielsen ble hyret inn av en arbeidstaker som lå i tvist med Haugesund kommune, forklarer nettsiden Rett24.

Videre kommer det frem at advokaten på saken var en fullmektig under Per Danielsen, men arbeidstakeren var misfornøyd, og byttet før hovedforhandlingen til en annen advokat.

I etterkant oppstod det strid om størrelsen på advokatregningen fra advokatfirmaet, som krevde 128.000 kroner for jobben. Samtidig som at klienten betalte salæret, klaget også klienten på beløpet til Disiplinærnemnden.

Da skal Danielsen ifølge Rett24 ha informerte klienten om at han ville dra klienten inn for retten for å få dom på om salærkravet var rimelig eller ikke. Siden Disiplinærnemnden ikke kunne behandle krav som var tatt inn for retten, måtte også behandlingen av salærklagen stoppes.

Danielsen skal ha opplyst klienten om at søksmålet ville droppes dersom klienten trakk salærklagen. Dette mente retten at trakk enhver tvil om advokatens motiv for søksmålet og at det var gjort for å «skremme motparten med saksomkostningsansvar og samtidig hindre klager i en nøytral, omkostningsfri overprøving av advokatens salærkrav», fortsetter Advokatbladet.

To lignende salærsaker

Tingretten reiste også spørsmål ved regelverket, og om det var skapt for at advokater kan stoppe salærklager ved å reise sak. Eller om dette er en utilsiktet konsekvens av regelverket.

Videre skriver Advokatbladet at advokat Danielsen senere ble gitt en irettesettelse av Disiplinærnemnden som følge av hans oppførsel i saken.

«For nemnden fremstår det som lite tvilsomt at advokaten kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. En slik omgåelse av regelverket er etter nemndens mening egnet til å skade advokatstandens og –yrkets anseelse», konkluderte Disiplinærnemnden.

Men det skulle vise se at dette ikke var den eneste saken hvor Danielsen fikk disiplinærreaksjon i en lignende klagesak. I denne saken mente Disiplinærnemnden at advokatens opptreden var egnet til skade standens og yrkets anseelse. Advokatbladet skriver at Disiplinærnemnden blant annet påpekte at advokaten bevisst forsøker å omgå regelverket.

Avviser ankler

Advokat Per Danielsen avviser at han skal ha skremt noen klienter med søksmål. Han mener Disiplinærnemnden praktiserer myndighetsmisbruk når den forsøker tvinge advokatene til å gi fra seg sin grunnlovsbeskyttede rett til å kreve domstolsbehandling.

- Det finnes ikke noe smutthull, bare en ulovlig konstruksjon fra nemndens side, basert på galt faktum. Vi har selvsagt ikke hatt som motiv å skremme noen, bare fremsatt generøse forlikstilbud overfor tidligere klienter som skylder penger, hevder Danielsen.

Ifølge Danielsen skal han heller ikke ha fått anledning til å uttale seg om beskyldningen som ble fremsatt. Advokaten viser også til at motparten i rettssaken ville at saken skulle avvises, men at han vant frem fordi domstolen besluttet å behandle saken. Danielsen måtte tilbakebetale klienten ca. 50.000 kroner, og fikk medhold for 75.000 kroner.

Advokaten mener også at Disiplinærnemnden forsøker å skremme advokatene fra å kreve sin rett til domstolsbehandling ved å tvinge frem at sakene blir behandlet hos nemnden.

- Da forsøker Disiplinærnemnden å tilrive seg makt den ikke har og som den hverken etter lovgivningen og egen forvaltningspraksis ikke skal ha. Det forbauser meg at de utøver maktmisbruk og ikke vil la advokater behandle sine inkassokrav som alle andre kreditorer gjør i samfunnet, slik det alltid har vært, fortsetter han.

– Disiplinærnemnden sier de vil behandle saker hvor "advokaten bevisst forsøker å omgå regelverket." Poenget er vel at advokater fortsatt kan ta salærsaker til retten, men i de sakene hvor advokatene bevisst skremmer klientene med å gjøre det, vil nemnden behandle salærklagen?

– Mitt syn har vunnet frem i domstolene, både i Haugaland tingrett og i sak for Gulating lagmannsrett. At jeg har vunnet frem, beviser at jeg ikke omgår regelverket, slik nemnden feilaktig påstår, fortsetter Danielsen.

Han legger til:

- Advokater kan ikke kritiseres for å orientere tidligere klienter som ikke vil betale det de skylder om at inkassosaken kan havne i retten hvis de ikke betaler. Klientene orienteres da om et faktum, som ikke kan kalles bruk av «press». Kritikk mot slik orientering blir dermed ulovlig kritikk mot advokaten, altså myndighetsmisbruk, avslutter han.

– Glad for avklaring

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen er glad for avklaringen som er gjort.

– Jeg er enig i innholdet. Det er viktig at klientene har anledning til å fastsette salærspørsmålet på en rimelig og rask måte, dersom det er strid om dette. Advokaten bør ikke kunne hindre en slik mulighet ved å ta ut forliksklage, sier hun.