I en rapport lagt fram mandag morgen foreslår Transportøkonomisk Institutt (TØI) å utrede et system for veiprising.

TØI skisserer en sterk differensiering i prisen for å kjøre bil, der effekten på omgivelsene skal være hoveddriveren. TØI anslår eksempelvis 4-5 kroner per kilometer i rushtiden i byene, mens kjøring i områder med spredt bosetning kan koste om lag 20 øre per kilometer.

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), er svært positiv til forslaget:

- Dette er musikk i våre ører. Vi fremmet forslag om å utrede veiprising i Stortinget i vår. Det ble nedstemt, selv om det trolig er flertall for dette egentlig, også blant regjeringspartiene. Vi er utålmodige etter å få utredet dette. Det er masse som må avklares, men i bunn og grunn er vi veldig positive.

Mens Elbilforeningen og Ap er også overveiende positive til forslaget, har bompengemotstanderne Folkepartiet nei til mer bompenger (FNB) og Fremskrittspartiet (Frp), samt bompengetilhengerne Miljøpartiet De Grønne (MDG) innsigelser mot et slikt system.

- Veiprising er bare et annet navn på bompenger. Frp er primært imot at det skal koste så mye å kjøre bil, så det TØI kommer med er helt feil. Det gjør det bare enda dyrere å kjøre i byen for barnefamilier som trenger å kjøre i rushtiden, sier Morten Stordalen, fraksjonsleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Frp.

- Et nytt verktøy for staten

Ifølge TØI vil veiprising være samfunnsøkonomisk mer fornuftig og presist enn dagens ordning med mange avgifter og bompenger, som instituttet, i likhet med andre kritikere, påpeker at har uheldige negative følger:

«Butikker og barnehager på hver sin side av bompengesnittet slutter å konkurrere med hverandre. Familier med barnehageplass på motsatt side av et bompengesnitt har uflaks», skriver TØI i rapporten.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) mener likevel det alternative avgiftssystemet ikke er noe mer sosialt rettferdig enn bompenger.

- Veiprising tar kanskje vekk noe mer tilfeldigheter, men vil fortsatt være et verktøy som staten kan bruke for å hente inn penger de i fremtiden vil miste fra drivstoffavgiften, ettersom flere vil kjøre elbil, sier Frode Myrhol i FNB.

Advarer kraftig

TØI advarer mot konsekvensene dersom Stortinget skulle lykkes med målene om at alle nysolgte biler er nullutslippsbiler i 2025:

«Dersom en skulle lykkes med å nå disse målene, vil skatteinngangen forvitre, biltrafikken øke og framkommeligheten avta i takt med at bilkjøring blir mye billigere», skriver TØI i rapporten.

Siden inntektene fra drivstoffavgiftene blir mer eller mindre borte, trengs et «nytt og langt mer effektivt bilavgiftssystem», skriver TØI, og peker på allmenn veiprising som løsningen.

Samferdselsforsker Lasse Fridstrøm, som har skrevet rapporten, foreslår et «apparat for elektronisk og automatisk oppkreving av en kilometeravgift som varierer med kjøretøyets bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og lokal og global forurensing – såkalt marginalkostnadsprising». Med et slikt system foreslår han samtidig å avvikle en rekke avgifter:

  • veibruksavgiften på drivstoff
  • bompengene
  • en del av trafikkforsikringsavgiften
  • vektårsavgiften for tunge kjøretøy
  • den miljødifferensierte årsavgiften for tunge kjøretøy
  • fergetakstene

- Trenger et nytt avgiftssystem

- TØI er opptatt av å bevare inntektene til staten for å kjøre bil - premisset er helt feil. Unge folk som ikke har råd til dyr bil med lavt utslipp blir rammet ekstra hardt. I Frp ønsker vi å fjerne dagens finansieringsmodell, ikke å øke inntektene slik TØI legger opp til, sier Stordalen i Frp.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) er mer positivt innstilt. Prinsippet om at eksterne effekter av bilkjøring vektlegges mer, er fornuftig, synes MDGs nasjonale talsperosn Arild Hermstad:

- Dette er positivt i den forstand at når biler blir elektriske, trenger vi et nytt avgiftssystem. Så da er det bra med en veiprising som gjør det skikkelig dyrt å kjøre i byene, og ikke like dyrt å kjøre i bygdene. Forurensningen og den totale belastningen bilkjøringen medfører for andre er jo større i byene.

I likhet med MDG mener Elbilforeningen at man ikke må kutte avgiftene for de drivstoffdrevne bilene helt:

- Avgiftssystemet må vurderes. For å opprettholde konkurransekraften må vi justere kjøpsavgiftene og momsavgiften, men engangsavgiften må opprettholdes for bensin- og dieselbiler. Det er på høy tid å begynne å utrede dette hvis man skal ha et nytt system klart til 2025, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

- Må få bestemme lokalt

MDGs Hermstad er imidlertid skeptisk til at veiprising kan erstatte for mange andre virkemidler:

- Det er for eksempel uheldig hvis en by som vil satse på gangveier og kollektivtransport ikke får bestemme dette selv. Systemet må innrettes slik at lokale myndigheter kan ta beslutninger om samferdsel lokalt.

Men det er viktig for MDG at bilkjøring ikke blir billigere for noen, og advarer mot å fjerne avgifter for bensin- og dieselbiler:

- Vi må betale for infrastrukturen, og veivedlikehold kommer til å bli betydelig dyrere fordi klimaendringer gjør rassikring, flomsikring og så videre langt mer utfordrende, særlig i utkantstrøk. Men også å erstatte bensinavgiften med en avgift per kilometer, blir feil. Når vi skal få ned klimagassutslippene, må vi øke avgiftene på diesel og bensin slik at flere velger elbil, sykkel eller kollektiv. Så veiprising kan ikke erstatte alt, men vi vil trenge en bedre prising i fremtiden.

- Billigere for folk på bygda

Systemet som TØI foreslår å utrede legger opp til en sterk differensiering av avgiften etter målt konsekvens av bilkjøring for omgivelsene.

For eksempel vil man da måtte betale langt mer i en by i rushtida enn hjem fra jobben på bygda - i et estimat i rapporten anslås 20 øre per kilometer for landeveistrafikk og 4-5 kroner i de største byene. Elbilforeningen synes ideen er god:

- Man har jo egentlig utvannet hva bompenger egentlig er - veiprising handler om å prise det koster, og virker riktigere, fordi de eksterne kostnadene er langt høyere i byen enn på landet. Der det ikke finnes kollektivtransport, er heller ikke belastningen ved bilkjøring den samme, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

FNB er likevel skeptiske til at dette kan bli en forbrukervennlig modell:

- Hva er distrikt og hva er by? Det kan bli interessant å finne ut hvordan man skal definere det. Generelt er vi skeptiske fordi vi ikke tror veiprising vil komme forbrukerne til gode, og fordi vi bare tror det blir enda en skatt som staten kan jekke opp som de ønsker, sier Frode Myrhol.

FNB er både mot bompenger og mot veiprising. Myrhol mener det er feil at bilistene alene betaler for infrastruktur.

- Vi mener det er to sider av samme sak. Det handler kun om å få inntekter fra bilistene.

- På høy tid å utrede veiprising

Bu og Elbilforeningen mener tiden absolutt er moden for å se på alternativer til bompenger og dagens avgiftssystem:

- Vi har støttet utredningen av et nytt veiprisingssytem. Det vil ta en en god stund å gjøre det, siden det også er personvernspørsmål knyttet til dette. Og vi synes ikke dette er et dumt forslag. Lasse Fridstrøm er tydelig på at elbiler må kompenseres og forfordeles enda mer med hensyn til kjøpsavgifter for å sikre konkurransekraften.

Men det avhenger av hvordan systemet legges opp, poengterer Bu:

- Det er fint mulig i et slikt system å ta hensyn til hvor mye bilen forurenser. Målet er en bilpark uten utslipp, men hvordan opprettholde inntektene? Det er bedre å tenke nytt om dette enn å fortsette å være et annerledesland med høye avgifter på kjøp. Dette kan fases ut med bensinavgiftene.

Les mer: Equinor-toppene gjorde supergevinst etter at de slapp aksjebombe

Les mer: Sinne og frustrasjon på Norges plattformer: - Vi føler oss tråkket på