«Hvordan er det mulig å føre en politikk der virkningene ikke oppdages og forblir ukjente? Det enkle svaret er at vi ikke har systemer som registrerer virkningene.»

Forsker Rune Elvik i Transportøkonomisk Institutt (TØI) beskriver i en fersk artikkel hva som trolig vil skje med personskader når det blir færre biler og flere syklende og gående i bytrafikken - slik byrådet i Oslo vil oppnå med med innstramminger for bilene og økt tilrettelegging for syklister og forgjengere.

Ifølge Elvik vil skadeomfanget øke kraftig - men uten at det merkes i en systematisert statistikk. Det er derfor en stor fare for at politikken vil forbli upåvirket av denne utviklingen, skriver samferdselsforskeren.

Langt større skade-risiko

Elvik viser til en rekke undersøkelser gjort av TØI og Oslo legevakt om skadde i trafikken. Statistisk er det langt større andeler skadde blant syklister og gående enn blant bilister og kollektiv-reisende. Med kraftig økning i syklister og gående blir det dermed også langt flere trafikkskadde, anslår TØI-forskeren.

Politiets registrerte skader viser bare en liten brøkdel av skadeomfanget, viser undersøkelsene som dokumenteres i artikkelen. Det mangler dekkende systemer for registreringen av skader, påpeker forskeren:

«Så lenge vi bare har politiets tall å holde oss til, kan en politikk som får flere til å gå, sykle eller reise kollektivt på sviktende grunnlag bli regnet som en stor suksess», skriver Rune Elvik.

Skrikende gap i statistikken

Eksemplene under viser at de aller fleste skader som rammer gående og syklister, ikke kommer inn i politiets ulykkesstatistikk.

  • Politiets registreringer:
  • 125 skadde syklister i Oslo-trafikken 2014, 106 skadde fotgjengere i Oslo-trafikken 2016
  • Oslo legevakts registeringer:
  • 1673 skadde syklister, 200 fotgjengerskader ved påkjørsel, 4804 fallskader

Tallene er fra ulike år, men gir samlet et troverdig bilde, hevder Elvik. Fallulykker regnes ikke som trafikkulykke, men inngår likevel i det totale skadebildet. Også en eldre statistikk fra Oslo Sporveier viser underrapportering av personskader knyttet til trikk.

Slik er de reelle skadetallene per ferdselstype, ifølge TØI, per 1 million personkilometer - registrerte skader i parentes (2015-tall):

  • Gåing: 15 (0,3)
  • Sykling 10,6 (0,8)
  • Buss 0,27 (0,01)
  • Trikk 0,09 (0,01)
  • Personbil 0,122 (0,064)
  • For tog og t-bane er tallene mikroskopisk små.

«Så lenge politiets statistikk er den eneste som lages hvert år og den eneste vi har å holde oss til, vil antall trafikkskader blant fotgjengere, syklister og kollektivreisende bli grovt undervurdert», skriver Rune Elvik i rapporten.

Elvik understreker at tallene ikke kommer fra regelmessige statistikker. Uten Oslo legevakts spesielle registreringer i 2014 og 2016 ville disse tallene stadig vært ukjente. De fleste skadene inntreffer ikke ved rapporteringspliktige trafikkulykker.

- Må systematiseres

På basis av kildene over, statistikk fra Ruter og Oslo kommune og eldre studier av skaderapportering, har TØI forsøkt å beregne totale skadetall i trafikken i Oslo.

TØI har ingen tro på en mangedobling i sykkeltrafikken, men anslår i et eksempel at hvis gang- og sykkeltrafikk øker med 35 % og kollektivtrafikk med 26,1 %, vil det reelle skadeomfanget øke med 864 skader i året - en oppgang på nær 15 prosent. En reduksjon i personbiltrafikk på 10 prosent vil ha liten effekt, fastslår forskeren.

«Første bud hvis man mener alvor med en politikk som skal fremme gåing, sykling og kollektivreiser, er at denne politikken bygger på sannferdige data. Da må skaderegistreringen bedres», skriver Rune Elvik.

Eneste løsning er en systematisert registrering i helsevesenet, foreslår forskeren.

- TØI har rett

Artikkelen fra TØI-forskeren setter et kritisk søkelys på politikken Oslo byråd fører for å øke antall syklende og gående. Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener politikken likevel er på rett vei.

- TØI setter dette i direkte sammenheng med transportpolitikken. Hva er din reaksjon på det?

- TØI har rett. Syklister, skolebarn og andre fotgjengere er klart mer utsatt for ulykker. De er jo ikke omkranset av metall og airbags. Dette gjelder ikke minst barna, som ikke like lett oppfatter kjøretøyer i høy fart. Å legge bedre til rette for gående og syklende er derfor en av vår viktigste satsinger. Vi har ingen barn å miste, sier Hermstad.

- Med dette bakteppet - hvordan er det mulig å forene MDGs ønske om flere syklister med redusert skaderisiko?

- Det er absolutt mulig med økt fokus på trafikksikkerthet, redusert biltrafikk og ved å bygge flere og bedre sykkel- og gangveier. Men regjeringen stikker kjepper i sykkelhjulene nå de vil bygge mer motorvei inn til byene, øker fartsgrensene og vil fjerne fotobokser, alle tiltak som reduserer antallet drepte og skadde i trafikken.

- Bilfritt rundt skolene

- MDG har flagget 30 km/t-grense for bilister. Hvilke tiltak er egnet til å redusere sykkelskadde?

- Både Helsedirektoratet og Trygg Trafikk er enig med De Grønne at å innføre 30 km/t som standard vil øke trafikksikkerheten. Byrådet har allerede redusert farten på hundrevis at strekninger, etablert flere fartshumper, og etablert mange nye, opphøyde og utvidede fortau. Vi er også godt i gang med å etablere bilfrie «hjertesoner» rundt skolene slik at flere kan gå og sykle til og fra skolen.

Nesten alle veier kan være en skolevei, og mange foreldre er nå redde for å la barna sine sykle eller gå til skole og fritidsaktiviteter, hevder Hermstad.

- Andelen barn og unge som sykler, er nesten halvert siden 90-tallet. Slik kan vi ikke ha det. I byene, som har begrenset med plass, vil De Grønne heller prioritere barna foran bilene.