For at leieinntektene skal være skattefrie må disse kriteriene være oppfylt:

Mindre enn halve utleieverdien av arealet av boligen må være leid ut.

Det må ikke være flere enn én familieleilighet i boligen i tillegg til den du selv bebor. Det kan være flere hybler som leies ut.

Leieinntekten er også skattefri, dersom hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret.

Det er ikke lenger noen forskjell på eneboliger og tomannsboliger på hvor mye av den som du kan leie ut.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Det er meget viktig å holde seg innenfor disse grensene. Krysser du grensen for skattefrihet, blir du regnskapslignet. Da blir hele overskuddet skattlagt. Dette inkluderer også en stipulert markedsleie for den boenheten du selv bor i. Leier du ut til to boenheter som defineres som familieleilighet, blir du altså regnskapslignet. Du må derfor være sikker på at kun én boenhet som du leier ut blir definert som dette.

Definisjoner på boenheter

Det er viktig å ha definisjonene klare for å være sikker på holde seg innenfor reglene for skattefritt utleie.

Enebolig

Enebolig er en boligeiendom som bare har én familieleilighet. I tillegg kan det i bygningen være én eller flere hybler, hybelleiligheter eller rom til bruk i ervervsvirksomhet. I denne sammenhengen har det ikke betydning om hybelleilighetene er selvstendige eller ikke.

De spesielle regler for enebolig gjelder også for seksjonert del av bygning dersom seksjonen bare inneholder en familieleilighet eventuelt en eller flere hybler, hybelleiligheter eller rom til bruk i ervervsvirksomhet i tillegg.

Tomannsbolig

Du kan ikke lenger leie ut den andre boligen i tomannsboligen skattefritt. Nå gjelder de samme reglene i den delen av tomannsboligen du bebor selv. Der kan du leie ut inntil halvparten av utleieverdien.

Familieleilighet

En familieleilighet er definert slik at den skal være egnet som bolig for en familie med to voksne og ett barn.

For utleid del av en boligeiendom vil det være avgjørende hvordan den enkelte boenhet fremtrer etter en objektiv vurdering. For eksempel vil en boenhet ikke tape karakteren av å være en familieleilighet selv om eier velger å leie ut enkeltrom til to eller flere leietagere.

Dette innebærer også at hvis to familieleiligheter leies ut til en husstand vil de fremdeles måtte betraktes som to familieleiligheter. For eksempel vil en bolig som inneholder tre familieleiligheter, hvor eieren bruker en av leilighetene selv, og leier ut de to andre til samme husstand, fortsatt være å anse som en tremannsbolig.

For den delen av boligeiendommen du selv bruker, er det den faktiske bruken som er avgjørende. For eksempel vil en bolig som inneholder tre familieleiligheter, hvor eieren bruker to av leilighetene selv, fortsatt være å anse som en tomannsbolig.

Om boenheten skal anses som en familieleilighet, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen kan det blant annet legges vekt på følgende momenter:

  • har den eget bad/dusj
  • har den eget toalett
  • har soverom (sovealkove)
  • har leiligheten kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter
  • størrelsen på leiligheten (normalt vil en leilighet med boareal under 40 kvm ikke anses som en familieleilighet)

Alle momentene må sees i sammenheng. Selv om ett eller flere av momentene ikke foreligger, for eksempel at boenheten ikke har eget bad, utelukker ikke det at boenheten kan anses som en familieleilighet.

En familieleilighet skal altså ha bra standard og en viss størrelse. Kravet på 40 m² er ikke absolutt. Desto færre rom leiligheten har, desto større er sjansen for å slippe unna. En toromsleilighet vil ofte slippe å bli definert som en familieleilighet. Men for en treroms leilighet, blir det vanskeligere å slippe unna. En treroms har to soverom og er derfor velegnet til en barnefamilie.

At familieleiligheten skal ha egen inngang, betyr ikke at den må ha egen ytterdør. Har leiligheten egen låsbar inngang innenfor hovedinngangen, regnes dette som egen inngang

Selvstendig hybelleilighet

En selvstendig hybelleilighet er en boenhet som har egen inngang og eget WC. Det kreves ikke at boenheten har egen inngang til bygningen. Har den felles trappeoppgang eller lignende med de andre boenhetene, vil det likevel være selvstendig boenhet dersom det er egen låsbar dør til boenheten.

Det er ikke noe krav at hybelleiligheten har eget kjøkken, soverom eller dusjmuligheter. For utleid del er det avgjørende hvordan den enkelte boenhet fremtrer etter en objektiv vurdering Grensen for når en hybelleilighet skal anses som selvstendig eller ikke vil bare ha betydning ved vurdering av om boligen skal anses som en tomannsbolig eller flermannsbolig.

Uselvstendig hybel

En uselvstendig hybel er en hybel som ikke er definert som selvstendig.

Utleie til flere enheter

Leier du ut flere enheter i din egen bolig, må du sjekke om noen av dem er familieleiligheter. Dersom utleieenheten er stor og velutstyrt, risikerer den å bli definert som en familieleilighet.

Har du to utleieleiligheter i boligen din som begge defineres som familieleilighet, er boligen å betrakte som en flermannsbolig, og skattebomben er et faktum.

Betraktes derimot bare én av utleieenhetene som familieleilighet, er huset en tomannsbolig og ikke en flermannsbolig. Da er det fortsatt gode muligheter for skattefrihet.

Les mer om skatt på utleie:

Garasjehybler er skattefrie

Hytteutleie

Boligskatt og formue

Gevinst / tap ved salg av bolig

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.