Fra 1.januar i år trådte de nye reglene som begrenser korttidsutleie i kraft.

Regelendringene rammer eiendommer som er organisert som eierseksjonssameier og borettslag. For eierseksjonssameier så er regelendringen en innstramning i forhold til tidligere hvor det ikke var begrensninger på dette.

Ikke mer enn 90 dager i året

For eierseksjonssameier er det ikke tillatt med korttidsutleie i mer enn 90 døgn årlig. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Det følger av eierseksjonsloven § 24 7.ledd.

Samme bestemmelse åpner for at man i vedtektene kan sette grensen til mellom 60 og 120 døgn korttidsutleie i året. Dette krever imidlertid minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.

I eierseksjonssameier hvor alle bruksenhetene er fritidsboliger, så omfattes disse sameiene ikke av disse begrensningene i forhold til korttidsutleie.

Borettslag opptil 30 døgn i året

Borettslagsloven bygger på et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bo i boligen. I lovendringene som nå er gjort er det lagt opp til at andelseieren kan overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette følger av borettslagsloven § 5-4 annet punktum.

LES OGSÅ: Ny lov strammer inn for Airbnb

Tips for å unngå problemer

Lovfestingen av rammene for korttidsutleie vil på mange måter bidra til å unngå krangler rundt omfanget av utleien.

1). Utleiere er som regel best tjent med å gi styret og øvrige sameiere informasjon om at man leier ut.

2). Samtidig bør leietaker på en systematisk måte, for eksempel i form av sjekklister og instruksjons-manualer, få tilstrekkelig med informasjon om boligen til at man kan benytte den forsvarlig.

Disse tingene vil som regel bidra til å redusere problemene for alle parter.