Sysselsettingsutvalget fikk 12. januar 2018 i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser.

Også reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging, tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak og tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre er blant forslagene fra ekspertgruppen, ifølge en pressemelding.

Hensikten med tiltakene er å bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad.

Økt bruk av gradering

Norge har et høyt sykefravær i internasjonal sammenheng, og ekspertene foreslår derfor å endre sykepengeordningen.

– Ekspertgruppen foreslår å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykmelding. Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder, heter det.

– Kompensasjonsgraden reduseres til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder. Forslaget innebærer for eksempel at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil 6 måneder med 80 prosent kompensasjon, skriver utvalget.

Videre foreslår ekspertgruppen delvis å forskyve arbeidsgivers finansieringsansvar fra korttidsfravær til langtidsfravær, innenfor en kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivere samlet.

– Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

– Stort potensial

Professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo presenterte ekspertgruppens forslag og overrakte rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av dem som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier Holden.

Selv om norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur og sysselsettingen øker, er Hauglie urolig for at sysselsettingen er for lav for noen grupper. Hun har pekt på at innvandrere og funksjonshemmende i for stor grad står utenfor arbeidsmarkedet, og at det er blitt flere unge på helserelaterte ytelser.

Rapporten er bare første skritt i prosessen. I fase to vil partene i arbeidslivet og fagekspertene det neste året fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag.

– Rapporten fra en samstemt ekspertgruppe danner et godt utgangspunkt for videre drøftelser med partene i arbeidslivet om hva vi bør gjøre for å sikre velferdssamfunnets bærekraft, sier Hauglie.

(©NTB)