Det viser ferske tall fra den seneste Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Nordea Markets skriver i morgenrapporten at markedsforventningene tilsier en ledighet på 3,7 prosent.

Ledigheten ble altså høyere enn det, og det er en oppgang i ledigheten fra 3,6 prosent i juni.

Nav-tallene viktigst

Ifølge Nordea holder Norges Bank et visst øye på tallene, men det er uten tvil Nav-tallene de legger mest vekt på. Disse offentliggjøres fredag.

I alt 110.000 personer var registrert som arbeidsledige eller arbeidssøkende i september, som er en snittmåling fra perioden august til oktober. Det er 8000 flere enn i juni, målt som gjennomsnittet av perioden mai-juli.

Antallet registrerte arbeidsledige og deltakere på ordinære tiltak hos NAV var uendret fra juni til september.

Sysselsettingen falt

Handelsbanken Capital Markets skriver i en kommentar til tallene at de og markedsgjennomsnittet (konsensus) hadde sett for seg en ledighetsrate på henholdsvis 3,6 og 3,7 prosent. Årsaken til at banken ventet ledigheten noe ned, var at vi så for oss noe nedgang igjen i arbeidsstyrken denne gangen.

Dette stemte for så vidt, men tallene viser at sysselsettingen falt enda noe mer, som trakk ledigheten opp i september. Arbeidsledigheten har flatet ut i 2019, og nivået nå er det samme som i starten av året.

Alt i alt tilsier utviklingen et fortsatt stabilt ledighetsbilde, ifølge Handelsbankens eksperter.

Alltid høyest

AKU-ledigheten er alltid høyere enn den registrere arbeidsledigheten som NAV måler, og som ved utgangen av oktober lå på 2,2 prosent. Det er den laveste ledigheten på over ti år.

Den sesongjusterte AKU-ledigheten i august var på 3,7 prosent. Dette er et gjennomsnitt av juli til september, og da var det i alt 111.000 arbeidsledige og arbeidssøkende.

Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige og for ulike befolkningsgrupper. For å redusere usikkerheten er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.