Torsdag morgen legger Naturvernforbundet en rapport som viser hvordan Norge kan fase ut all fossil energi innen 2040.

Naturvernforbundet mener det er fullt mulig å gjøre Norges energibruk bærekraftig i løpet av 20 år, men da må dramatiske endringer til: En massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren og en hurtig utfasing av oljeindustrien er nøkkelen til å nå målet, ifølge rapporten.

Gjennomfører Norge disse omveltningene, er det ikke behov for en storstilt utbygging av fornybar energiproduksjon, skal vi tro Naturvernforbundet. Dersom Norge skulle gjennomført de radikale omveltningene rapporten skisserer, ville vi blant kunne få:

  • Kraftig reduksjon i trafikken, med færre kjøretøy på veien og flytting av gods fra veien til togskinnene og til sjøs. Også: en aggressiv elektrifisering av biler, lastebiler, busser, motorsykler, mopeder og bobiler.
  • Mye dyrere flyreiser. Økte klimaavgifter, kutt i avgiftsfritak og taxfree-ordningen samt krav om mer bærekraftige og dyrere drivstoff kan kutte antall reisende betydelig. Rapporten viser blant annet til at en 50 prosent økning i billettpriser kan gi 38 prosent færre reisende.
  • Styrt avvikling av oljebransjen. I det mest dramatiske scenariet reduseres norsk petroleumsutvinning med 55 prosent i løpet av de neste ti årene, og kuttes helt ut innen 2040. Olje- og gassnæringen legger i dag grunnlaget for om lag rundt 225.000 sysselsatte og vil i 2020 bidra med rundt 245 milliarder kroner til statskassen.

Norge er svært avhengig av fossil energi

Ifølge rapporten forbrenner Norge i dag om lag 170 TWh fossil energi årlig. Nesten halvparten kommer fra oljeindustrien, mens 35 prosent kommer fra innenriks transport på vei, bane, i luft og sjø. Industrien står for 13 prosent av fossil energibruk, mens bygg og næringsliv bruker 5 prosent.

Naturvernforbundet understreker at dagens politikk innenfor transportsektoren og i petroleumssektoren, forutsatt at energieffektiviseringen ikke blir skrudd betraktelig opp, vil kreve svært mye energi for å få fossilfri.

Naturvernforbundet mener det vil kreve svært mye mer energi for å få nå Norge fossilfri dersom ikke dagens politikk innenfor transportsektoren og oljenæringen endres. Forutsatt at hastigheten på energieffektivisering ikke skrus opp, anslår rapporten at vi vil trenge strøm tilsvarende 8880 vindturbiner av typen som skal brukes på Fosen, samt 115 Alta-kraftverk.

I et såkalt«miljøscenario», hvor Norge har fokus på energieffektivisering, dempet forbruk og elektrifisering, vil vi se null vekst i biltrafikk og i godstransport de neste 20 årene. Flytrafikken reduseres 30 prosent utenriks og 10 prosent innenriks i 2040 sammenliknet med i 2018. I både et miljøscenario og et «vekstscenario», der trafikkveksten gjenspeiler Nasjonal transportplans prognoser, vil 30 prosent av innenriksfly og 15 prosent av utenriksfly være elektriske innen 2040.

I industrien legger Naturvernforbundet til grunn omfattende endringer, der mye vil handle om å elektrifisere direkte eller å utvikle hydrogenløsninger. Rapporten peker på at 55 prosent av fossil energi kan erstattes med ren elektrisitet innen 2030, og alt av fossilt brensel kan kuttes ut i løpet av 20 år - blant annet gjennom å bruke hydrogen der direkte elektrifisering blir vanskelig.

Les mer: Boeing-sjefen grillet om MAX-flyene i Kongressen

Frp: - Total avsporing

Terje Halleland, Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, er enig i Norge står foran en stor omstilling i både produksjon og bruk av elektrisitet. Han peker på en storstilt elektrifisering av transporten og nye, smarte løsninger som nøkkelfaktorer fremover.

- Samtidig vil det være viktig at folk kan fortsette livene sine i stor grad som i dag, selv med et vesentlig redusert klimaavtrykk. Det vil bety at vi vil tilrettelegge for at vi vil kunne bevare bosteder og dagens næringsliv, sier Halleland.

Frp-politikeren mener imidlertid at å legge ned petroleumsnæringen ville bidratt til å slå beina under fremtidig fornybar energiproduksjon.

- En styrt avvikling av norsk petroleumsnæring er en total avsporing, spesielt på kort sikt, men også lengre sikt. I dag forsyner Norge EU med cirka 25 prosent av dets totale gassforbruk. Denne gassen er med på å fase ut kull, noe som alene halverer klimaavtrykket, sier Halleland og fortsetter:

- I dag arbeider Norge med to store prosjekter som kan være store bidragsytere til mindre utslipp, nemlig CCS og havvind. Det er petroleumsnæringen som er pådriver for begge prosjektene. Legger vi ned petroleumsnæringen vil fremdriften på disse prosjektene være høyst usikker, ikke minst finansielt.

Les også: H&M-sjefen: - Forbruksskammen får forferdelige sosiale følger

Se hvordan Naturvernforbundet mener fossil energi kan erstattes her:

Beregningene til Naturvernforbundet er ikke fullstendige i den grad de ikke fanger opp konsekvensene av materialbruk og produksjon av for eksempel elbiler, ei effekten av importerte varer og ressurser. Tabellene under viser hvordan Naturvernforbundet mener fossil energi kan erstattes av elektrisitet og annen fornybar energi, samt hvor mye energi som trengs.

Oversikt:

Transport:

Industri:

Petroleum:

Bygg og næring:

Kraft, fjernvarme og nettap:

Les mer: Danske forskere mye nærmere å utvikle klimavennlig flydrivstoff

Les også: Norsk politikk kalles «absurd» og «et paradoks» i utlandet