Gå til sidens hovedinnhold

Oljeleting i Vesterålen og Lofoten?

Dette mener partiene om olje og alternativ energi.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Alle de stortingsaktuelle partiene har lange lister av ønsker, løfter og forslag til hvordan de vil løse fremtidens energiutfordringer. Her er noen av hovedtrekkene i partienes mål for olje- og energipolitikken, med utgangspunkt i programmene partiene går til valg på:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Gjennomføre en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 (Vesterålen) og i feltene Nordland 7 (Lofoten) og Troms 2 (Senja). Partiet har ikke sagt ja til at områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet - det skal avgjøres på Aps landsmøte i 2015.

- Forske mer på utvikling av fornybar energi.

- Tilby støtteordninger for å stimulere til effektiv utnyttelse av energi i offentlige og private bygg og husholdninger.

- Fortsette styrkingen av Enova som redskap i arbeidet for energieffektivisering og energiomlegging.

- Fortsette arbeidet for økt energieffektivisering i industrien.

- Ha som mål å øke bruken av kraft fra land på norsk sokkel, der det er økonomisk forsvarlig og det er tilstrekkelig elektrisk kraft tilgjengelig.

- Fortsatt satse på fangst og lagring av CO2. Alle de gitte konsesjoner for gasskraft står ved lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-rensing.

Senterpartiet vil:
- Ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen, utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) og på Møreblokkene

- Arbeide for økt utnyttelsesgrad av allerede åpnede oljefelter

- Øke bruk av gass til industri og industrielle formål og kollektivtrafikk

- Gå imot produksjon av atomkraft i Norge

- Sikre en storstilt satsing på bioenergi, andregenerasjons biodrivstoff og annen fornybar energi

Sosialistisk Venstreparti vil:
- Gi havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og områder i Barentshavet Sør, ved Møre og Skagerrak status som petroleumsfrie soner.

- Redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende. At investeringene på sokkelen reduseres til fordel for investeringer i landindustri, fornybar energi og infrastruktur.

- At utslippene fra petroleumsindustrien reduseres kraftig fram mot 2020. At CO2-avgiften på sokkelen økes for å utløse reduksjon i utslippene.

- At fornybar energiforsyning skal være en forutsetning for å bygge ut større nye felt på norsk sokkel og ved større ombygginger.

- At det kreves CO2-rensing fra dag én ved nye gasskraftverk, og sikre fullskala rensing av CO2-utslipp slik at det ikke er utslipp fra noen gasskraftverk.

- Ta i bruk og videreutvikle nye fornybare energikilder for å erstatte bruk av fossil energi i transport, kraftproduksjon og oppvarming.

- Styrke Enova og sikre at det blir et instrument for fornybar varme, energieffektivisering og for fornybarteknologier som havvind, bølgekraft og saltvannskraft. At Enova-støtten til husholdninger økes for å bidra til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, varmepumper og liknende, og at ordningene utvides til også å omfatte tiltak for energieffektivisering.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Åpne for petroleumsvirksomhet i lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder konsekvensutredning av Nordland VI (Vesterålen) og VII (Lofoten) og Troms II (Senja) med sikte på å åpne disse for petroleumsvirksomhet, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer.

- Satse på forskning og utvikling som kan gi større utvinning av olje og gass fra hvert felt, og øke utvinningsgraden på norsk sokkel ved å stille krav om plan for økt utvinning ved fornyelse av konsesjonene.

- Elektrifisere nye felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig

- Styrke forskningen på miljø og klima, særlig innen fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og -lagring. Norge skal ta et særlig ansvar for utvikling av klimavennlig teknologi

Fremskrittspartiet vil:
- Åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI (Vesterålen) og VII (Lofoten), samt Troms II (Senja)

- Bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen

- Tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag

- Stimulere til økt kraftproduksjon

- Bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft

- Redusere elektrisitetsavgiften

- Legge til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands, med hensikt å sikre lave, stabile kraftpriser i Norge

- Ha en mer intensiv forskning på kjernekraft

- Stimulere til utvikling av fornybar energi

Venstre vil:
- Innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Mørefeltene og Tromsøflaket, og i kystnære havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark. Gi permanent vern av spesielt sårbare områder.

- Gjeninnføre grensen for nærhet til kyst for petroleumsvirksomhet tilbake til 50 km.

- Ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.

- Sette krav om elektrifisering ved nye utbygginger eller store ombygginger på norsk sokkel.

- Avvikle statseide bedrifters involvering i oljesandprosjekter.

- Utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk som sikrer hensyn til klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping.

- Opprette et nasjonalt verdiskapingsprogram for utvikling av marine fornybare energikilder.

- Øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft.

Kristelig Folkeparti vil:
- Opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.

- Igangsette konsekvensutredning etter petroleumsloven i det tidligere omstridte området i Barentshavet sør med sikte på tildeling av utvinningstillatelser.

- Satse på økt utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel.

- At tempoet i norsk oljeutvinning og gassproduksjon reduseres.

- Arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav.

- At det gjennomføres fullskala CO2-rensing av minimum to store punktutslipp på land, samt rensing av et nytt kullkraftverk på Svalbard, innen 2020.

- Øke CO2-avgiften og utvikle støtteordninger som gjør det lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi.

- Ikke gi nye tillatelser eller forlengelse av nåværende konsesjoner til bygging av gasskraftverk uten håndtering av CO2.

- At Enova etter innføringen av grønne sertifikater retter fokus mot energieffektivisering og energiomlegging, utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i industrien, og økt bruk av nye teknologier med stort potensial innen fornybar kraftproduksjon - som havbasert vindkraft, tidevannskraft, saltkraft og bølgekraft.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- Ha varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i Barentshavet, på Mørekysten, i Farsundsbassenget, Jan Mayen og Arktis.

- Gjennomføre en kontrollert nedtrapping av norsk oljeindustri gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer, og gjennom å sikre at kunnskapen oljearbeiderne besitter blir brukt til å bygge det fornybare Norge.

- At det ikke gis nye utslippstillatelser på norsk sokkel slik at nyoppdagede felt og felt med utbyggingstillatelser ikke kan komme i drift.

- Ha en langsiktig plan for utvinning av olje og gass i Nordsjøen som reduserer utvinningstempoet, og sikrer stabile leveranser av olje og gass som råvare til fastlandsindustrien.

- At det satses på utvikling av tidevannskraft.

- At staten stopper Statoils satsing på tjæresand og oljeskifer.

- At det ikke skal være gasskraftverk i Norge, og et ufravikelig krav om CO2-rensing dersom de likevel opprettholdes.

- At det ikke skal bygges ut atomkraft i Norge.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Innføre varig vern fra petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel.

- Stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.

- Redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 % innen 2020, med sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år.

- Avvikle all subsidiering av petroleumsindustri.

- Øke avgiften på CO2-utslipp fra petroleumssektoren til kr 1000 per tonn, og bruke inntektene til utslippsreduserende tiltak også i fastlandsindustrien.

- Stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad.

- Trekke Statoil ut av all virksomhet med ukonvensjonelle olje- og gasskilder som oljesand og oljeskifer, samt prosjekter i Arktis. Arbeide for et strengere internasjonalt regelverk for drivstoffkvalitet som forbyr produkter fra ukonvensjonelle ressurser.

- Satse sterkere på utbygging av vindkraft til havs, der utbygging ikke er i konflikt med fiskerier og naturmangfold. Innføre en nasjonal målsetting for installert kapasitet for havvind innen 2030. Utlyse områdene Nordsjø I og II for kommersiell havvinddrift seinest i 2014.

- Øke produksjonen av biogass fra kilder som avfall, kloakk, husdyr- og fiskegjødsel vesentlig.

- Nedlegge atomreaktoren i Halden.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Reklame

Hev smaken på grillmaten med disse deilige sausene

Kommentarer til denne saken