Gå til sidens hovedinnhold

Over 100.000 ledige

For første gang siden 1996 har antallet registert arbeidsledige hos Aetat passert 100.000. Ledigheten var noe høyere enn ventet i august, selv om veksten er lavere enn tidligere i år

Antallet registrert ledige var 101.800 ved utgangen av august, melder Aetat.Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. På forhånd hadde makroøkonomene i snitt ventet 4,2 prosent, ifølge en rundspørring gjort av Reuters.Dette er første gang antallet registrerte ledige passerer 100.000 siden 1996, og tallet er 19.300 høyere enn for ett år siden.- Utviklingen i arbeidsledigheten viser at svekkelsen på arbeidsmarkedet fortsetter, men svekkelsen er mindre enn hva den var tidligere i år. Justert for normale sesongvariasjoner har antall helt ledige arbeidssøkere gått noe opp igjen etter en nedgang i juli, skriver Aetat.Det er normalt at arbeidsledigheten når en sesongtopp i august. Dette har sammenheng med at ungdom som har avsluttet skolegangen melder seg arbeidsledig om sommeren. I september vil ledigheten vanligvis gå ned fordi mange arbeidssøkere kommer i arbeid eller begynner på skole.Tidligere i dag kom Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse, som viste en ledighet på 4,6 prosent i perioden mai til juli, opp fra 4,5 prosent i perioden april til juni.Makroøkonomene ventet her 4,7 prosent i snitt.Bakgrunn

Det er to undersøkelser av nivået på arbeidsledigheten i Norge. Statistisk sentralbyrå gjør en spørreundersøkelse, Arbeidskraftundersøkelsen, som forkortes AKU. Aetat registrerer på sin side dem som melder seg ledige på arbeidskontorene.Arbeidskraftundersøkelsen publiseres kvartalsvis, men enkelte sesongjusterte hovedtall publiseres månedlig, og det er disse som får mest oppmerksomhet. Det som da kommer er et glidende tremåneders snitt. Ofte omtales imidlertid tallet litt sleivete som å gjelde den midterste av måneden, altså slik at tallet for august til oktober omtales som september-tallet. AKU-tallene kommer rundt en måned etter at tremånedersperioden er slutt.Registrerte ledige fra Aetat publiseres månedlig, like etter månedsskiftet. Det kommer tall for ulike sektorer, ulike landsdeler, med og uten sesongsjustering, og så videre. I tillegg kommer tall fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det tallet som får mest oppmerksomhet er likevel helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, uten sesongjustering.Aetat publiserer samtidig tall for antallet annonserte ledige stillinger, som kan være en indikator på etterspørselen etter arbeidskraft.Det er ofte avvik mellom undersøkelsene. AKU-undersøkelsen fanger også opp ledige som ikke har registrert seg, for eksempel fordi de innser at de ikke vil få trygd. Dette kan for eksempel gjelde nyutdannede. På den andre siden kan en del mottagere av dagpenger anse seg selv som førtidspensjonert i AKU, men fortsatt være registrert ledige. I perioder med høy ledighet, økes antallet tiltaksplasser. Personer på slike tiltak regnes ikke med i Aetat-tallene, men i stor grad i AKU. Det finnes flere slike forklaringer på avvik.Det har vist seg at AKU-undersøkelsen i noen tilfeller har fanget opp økningen i ledigheten tidligere, for eksempel. fordi man også får med seg nyutdannede som ikke registrerer seg som ledige. På den andre siden er det betydelige feilmarginer i AKU-tallene fra måned til måned, fordi de baserer seg på en spørreundersøkelse blant et utvalg.I det kortsiktige bildet er Aeats tall viktigst, fordi de kommer raskt og har mindre feilmargin.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar