(SIDE2:) Vi spurte fire ulike eksperter om deres meninger. Alle har svart på det samme spørsmålet: «Hva kan gjøres for å bedre den norske folkehelsen?»

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

IDRETTS-OG HELSEPSYKOLOGEN:

Yngvar Ommundsen, professor ved Norges idrettshøgskole (NIH):

- Et viktig aspekt ved å bedre folkehelsen er å redusere sosial ulikhet i helse.

En del av den sosiale ulikheten i helse er knyttet til sosiale forskjeller i helserelaterte vaner eller atferd om du vil, ved at sosialt ressursterkere grupper i samfunnet i større grad har helsefremmende vaner og gjør de «rette tingene» - spiser sunt, mosjonerer, ikke røyker m.m. Det kreves en kombinasjon av flere tiltak på individ- og samfunnsnivå dersom vi skal fremme helsevaner blant sosiale grupperinger som i dag i minst grad gjør «de rette tingene». Om vi skal fokusere på mosjon, så vil det være viktig å særlig mobilisere inaktive grupper i lavere sosiale lag til økt fysisk aktivitet ved for eksempel:

- å legge til rette for fysisk aktivitet på arbeidsplasser der nettopp disse arbeider.

- å bedre fysisk nærmiljø der sosialt ressursvakere grupper typisk bor og slik gjøre det mer attraktivt og tilgjengelig for dem å være aktiv.

- å bygge ned forestillingene om at man må se sprek ut og at drive med trening er en nødvendig ingrediens i helsefremmende fysisk aktivitet. Det er viktigere å få folk til å forstå at det å bruke beina litt mer, sykle og generelt bruke kroppen mer i dagliglivet er det som betyr noe - ikke at man for eksempel trener på et fancy treningssenter. Ved å framstille fysisk aktivitet og mosjon som økt kroppsbruk av forskjellig karakter i dagliglivet mer enn «treningsbetont» fysisk aktivitet, vil det kunne medføre at også sosiale grupper som til vanlig er «på distanse» fra slik treningsbetont fysisk aktivitet (jogge, sykle Birken, løpe på mølle på treningssenter, gå på aerobic parti o.l.), faktisk forstår at fysisk aktivitet også angår dem.

ERNÆRINGSFYSIOLOGEN:

Kari Bugge, ernæringsfysiolog og fagsjef ved Grete Roede.

1) En felles kamp mot videre vektøkning.

- I folkehelseperspektiv er det alle viktigste å hindre vektøkning i befolkningen. Livsstilsendring knyttet til kosthold og fysisk aktivitet er dokumentert å gi både vektreduksjon og helsegevinst - uten bivirkninger.

- Vi vet nok til å handle, men for å lykkes er det samtidig avgjørende at vi endrer vårt syn på livsstilsbehandling – det er ikke en mirakelkur, men en behandling som virker så lenge vi gjennomfører den. Akkurat slik medisiner mot høyt blodtrykk bare virker så lenge man tar dem, henger helseeffekten av trening sammen med at man faktisk trener.

- Vi synes det er positivt at kommunene nå får et ansvar for å jobbe forebyggende med kosthold og fysisk aktivitet og ser fram til å bidra med vår kunnskap og kompetanse fra 36 års erfaring med livsstilsendring, slik den nye folkehelserapporten legger opp til.

2) Mer fysisk aktivitet inn i skolen

- Gode aktivitetsvaner etableres tidlig, derfor er det så viktig med betydelig mer fysisk aktivitet i skolen.

- Uteskole, aktiviteter som pedagogisk virkemiddel i flere fag, lengre friminutter med muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet er viktige tiltak. Vi tror også at en lenger skoledag vil bety mindre tid foran TV, noe vi vet er en utfordring mht. overvekt blant barn. Skolen bør også gjøre det lett for elevene å gjøre sunne valg, og gjennom undervisningen bevisstgjøre hvordan hver og en av oss må ta ansvar for den livsstilen og helsen man får som følge av ulike valg.

BAKGRUNN:
Derfor er sukker skadelig
- Er du overvektig?
- Kari er farlig for folks helse
- Det er pølser overalt
- Fedme er ingen sykdom

TV-KJENDISEN:

Kari Jaquesson, forfatter og treningsguru:

- Kollektivtransporten bør bygges ut. Der det er et godt kollektivtilbud, der har biltrafikken gått ned. Å gå til bussen eller trikken blir til sammen en del minutter i løpet av en dag. I dag legges skoler ned slik at barn må ta bussen til skolen i stedet for å gå, har Jaquesson tidligere uttalt til Side2 i forbindelse med den siste tidens overvektsdebatt.

Jaquesson mener og at det er viktig å fokusere på fysisk aktivitet ved å gjøre ting mer tilgjengelig for folk, for eksempel ved å bygge basketballbaner og andre ting som folk ønsker å benytte seg av.

- Å bruke to milliarder på en hoppbakke ingen under 40 år bryr seg døyten om på bekostning av breddetilbudet er et lysende eksempel på gale prioriteringer. De millionene man må bruke på vedlikehold fremover kunne også kommet mange hundre barn til gode i stedet!

Les mer: Derfor er sukker skadelig

LEGEN:

Hjørtur Gislason, fagansvarlig overvektskirurg ved Aleris Overvektsklinikk:

- Overvekt og fedme sammen med dens følgesykdommer er et av de største folkehelseproblemene vi har. For å komme overvekten til livs, må vi anerkjenne det som det reelle problemet det er. Derfor må vi forebygge, spesielt bør man satse på tiltak rettet mot barn. Men har barn og voksne først blitt fete skal det behandles i helsevesenet – som en sykdom. Flere blir sykelig overvektige hvert år enn det antallet som opereres og behandles for dette. Overvekstoperasjon vil hjelpe de som allerede er store, men det kommer flere nye til enn det antallet som opereres i Norge hvert år.