Her er Senterpartiets ti bud

Senterpartiet vil gi kommunene større frihet til å styre egne skatter og avgifter. Dette er ett av ti krav partiet vil presentere i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap og SV.

07.03.05 12:11

Åslaug Haga åpnet Senterpartiets ordførerkonferanse på Gardermoen i dag med å slå fast hva som er partiets målsettinger i et eventuelt rød-grønt regjeringssamarbeid.

- Senterpartiet har klare målsettinger om at et regjeringssamarbeid skal styrke demokratiet og velferden lokalt, sa partilederen ifølge en pressemelding fra Sp.

Hun presenterte denne kravlisten til eventuelle regjeringspartnere:

1. Det lokale selvstyret må grunnlovsfestes og styrkes, først og fremst gjennom friere beskatningsrett som alternativ til usosial eiendomsskatt på bolig, og gjennom mer fleksibelt lov og regelverk.

2. Det må gjennomføres en fireårig plan for en økning av de økonomiske rammene for kommunesektoren slik at den økonomiske balansen i kommunesektoren kan være gjenopprettet innen 2009. Reformer som er vedtatt må finansieres fullt ut og kommunal gjeld må gjø res håndterbar slik at kommunene blir i stand til å utvikle velferdstilbudene lokalt.

3. Det må vedtas en plan for opprusting av kommunal bygningsmasse, herunder skoler, omsorgssenter, sykehjem og kirkebygg.

4. Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren gjøres forpliktende slik at kommunene får en reell forhandlingsrett.

5. Ingen kommuner skal kunne slås sammen mot sin vilje. I slike saker bø r det alltid gjennomføres lokale folkeavstemninger. Dersom det er et flertall mot sammenslåing i en av kommunene skal dette respekteres av storsamfunnet.

6. Kommunene må gis et utsettende veto i vernesaker som griper sterkt inn i forvaltningen lokalt. Dette vil gi en mulighet for en bredere debatt og gjennomgang av saker som vil ha stor betydning for den videre utvikling av kommunen både næringsmessig, arealmessig og miljømessig.

7. For å sikre at private skoler ikke opprettes på bekostning av offentlige skoler, må uttalelser fra kommuner gis avgjørende vekt ved behandling av søknader om opprettelse av private skoler. Kommunen og fylkeskommunen skal ha ansvar for utbetaling av tilskudd både til de kommunale og de private skolene.

8. Tre forvaltningsnivåer må opprettholdes. Det må overfø res makt og oppgaver fra staten til regionalt nivå. Det bør ikke gjennomføres noen regionalisering som innebærer nedlegging av fylkeskommunene uten at fylkesmannsembetet slik det i dag fungerer også blir nedlagt.

9. Fylkesmannsembetet erstattes med et regionalt kontor for statlig legalitetskontroll og tilsyn. Fylkesmannens politiske oppgaver må overfø res til et regionalt, folkevalgt organ.

10. Styringen av sykehusene må legges til et regionalt, folkevalgt nivå . Staten må forplikte seg til å holde ressursmessige rammer innen et nivå som ikke tvinger fram forslag om nedlegging av grunnleggende tilbud ved lokale sykehus, som akuttberedskap og fødeavdelinger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.