*Nettavisen* Nyheter.

Innvandrernes Frp-sjokk

Frp har kommet med 62 punkter for å demme opp om innvandringen til Norge. Les dem her.

07.06.07 15:05

Frp vil fremme en rekke tiltak som blant annet vil gjøre det vanskeligere for innvandrere å bosette seg i landet.

- Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at det skal tas DNA-test av alle som søker om familiegjenforening til Norge for å fastslå om den oppgitte familierelasjon faktisk stemmer, heter det i ett av forsagene som Frp la fram torsdag.

- Det er blant annet for å stoppe søskenbarnekteskap, sier Frps innvandringspolitisk talsmann Per Willy T. Amundsen til Nettavisen.

300 timers kurs
DNA-testen skal gjennomføres i forbindelse med en språk- og kunnskapstest familieinnvandrere må ta i hjemlandet før ankomst.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Språk- og kunnskapstesten skal tas på ambassaden eller konsulatet i hjemlandet, for å utsette den som søker gjenforening for en virkelighetsorientering i forhold til landet de skal til, sier Amundsen.

Amundsen sier at man i løpet av språk- og kunnskapskurset vil bli vist bilder fra Norge og lære grunnleggende språkkunnskaper.

Kurset må betales av hver enkelt, og ifølge Amundsen kan det dreie seg et kurs på rundt 300 timer.

Hva synes DU? Si din mening lenger ned i artikkelen!

Frp vil også endre statsborgerloven slik at barn av norsk mor eller norsk far ikke automatisk blir norsk statsborger, hvis kun en av ektefellene har permanent opphold i Norge. Partiet vil også at det skal tas fingeravtrykk av alle som søker familiegjenforening til Norge, med sikte på å hindre kriminelle i å få fast bosettingstillatelse og påfølgende statsborgerskap.

Straffe SAS og Norwegian Air
Frp vil også at at norske flyselskap skal ta ansvar for å kontrollere innvandere.

Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen praktisere bestemmelsene strengt når det gjelder flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, slik at disse flyselskapene bøtelegges og pålegges å returnere asylsøkerne, heter det i programmet.

- Det skal være en bot som svir, sier Amundsen.

Frp vil også ha en obligatorisk helseundersøkelse av barn for å avdekke kjønnslemlestelse.

Teste fireåringer
Frp vil dessuten teste om fireåringer kan norsk.

- Vi må sette inn tiltak tidlig med oppfølging allerede ved fireårs-kontrollen. Helsesøster skal sjekke ved å snakke med barnet, sier Amundsen.

Frp vil at dette tiltaket kun skal rettes mot barn som er en del av innvandringsbefolkningen. Hvis det blir avdekket at en fireåring ikke kan norsk, vil Frp at barnet og moren skal ta et språkopplæringsprogram.

Dette har byrådet i Oslo kommune allerede pålagt helsestasjonene i byen å gjøre.

Hanssen på retrett
Forslagene fra Frp kan bidra til å løfte Frp som har falt på meningsmålingene i det siste på grunn av klimadebatten. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) led dessuten nylig nederlag på en rekke punker i den nye utlendingsloven som regjeringen snart skal legge fram.

SV og Sp fikk gjennomslag for at regjeringen ikke skal innføre aldersgrense eller tilknytningskrav til Norge for å hindre tvangsekteskap, som statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har brent for. I stedet må personer som vil hente en ektefelle utenfor EØS-området, dokumentere at de har tjent mer enn 200.000 kroner i minst ett år.

Her kan du lese rapporten fra Frp

Her er de 62 forslagene:

Internasjonale konvensjoner

1. Utvalget ber stortingsgruppen vurdere å fremme forslag der det slåes fast at norsk rett skal ha forrang ved motstrid mellom norske rettsregler og folkeretten. (Kapittel 5.8)

2. Utvalget viser til forslag fremmet i B.innst.S.nr.I (2006-2007) om å be Regjeringen fremlegge for Stortinget spørsmålet om fornyelse/videreføring eller oppsigelse av konvensjoner og traktater, innen de nødvendige respektive frister som gjelder, slik at Stortinget aktivt kan ta stilling til spørsmålet om konvensjonene skal sies opp eller videreføres. Utvalget ber stortingsgruppen vurdere å fremme forslag med tilsvarende intensjon overfor Stortinget. (Kapittel 5.8)

13.2 Sekularisering

3. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen gå imot enhver form for opprettelse av Sharia-råd i Norge. (Kapittel 11.9.4)

13.3 Flyktning- og asylpolitikk

4. Utvalget ber stortingsgruppen vurdere å fremme forslag om at Norge i fremtiden skal føre en asylpolitikk der en streng fortolkning av Flyktningkonvensjonen legges til grunn. (Kapittel 8.5.1)

5. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og fremme forslag om at flyktning- og asylstatus må fornyes hvert eneste år i 5 år før bosettingstillatelse kan innvilges. (Kapittel 8.5.2)

6. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen gjennomføre de nødvendige regel- og forskriftsendringer, slik at kommunene selv får avgjøre hvilke land og områder de mottar kvoteflyktninger fra, innenfor nasjonale kvoter vedtatt av Stortinget. (Kapittel 8.5.4)

7. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen sørge for at norske kommuner ikke mot sin vilje pålegges å motta asylsøkere. (Kapittel 8.5.4)

8. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremme de nødvendige forslag til vedtak, slik at det opprettes særskilte asylmottak organisert slik at det kan innføres en sterk begrensning i bevegelsesfrihet, eller full forvaring, av de asylsøkere som myndighetene innfører slike begrensninger for. (Kapittel 8.5.5)

9. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre begrenset bevegelsesfrihet, eller full forvaring, for ID-løse asylsøkere, asylsøkere som vurderes å utgjøre en sikkerhetsrisiko, samt asylsøkere som har fått avslag på sine asylsøknader inntil utvisning er effektuert. (Kapittel 8.5.5)

10. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremforhandle flere returavtaler, slik at asylsøkere med avslag raskt kan returneres til hjemlandet, eller eventuelt et trygt naboland i nærheten av hjemlandet. (Kapittel 8.5.5) 142

11. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremme de nødvendige forslag til vedtak, slik at asylsøkere med avslag kan returneres til et trygt område i sitt hjemland, eller et trygt naboland, selv om det ikke er disse områdene de i utgangspunktet reiste fra. (Kapittel 8.5.5)

12. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen endre praksis ved behandling av saker knyttet til oppholdstillatelse, slik at vedtak må meddeles ved personlig oppmøte. Dette for å lette internering og rask hjemsendelse av personer fra høyrisikogrupper. (Kapittel 8.5.5)

13. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen om at innvandrere og asylsøkere som kommer fra områder med stor sykdomsrisiko gjennomgår en obligatorisk helsetest. (Kapittel8.5.5)

13.4 Retur

14. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og fremme forslag om en ordning der innvandrere fra land med visumplikt gis et kontantvederlag mot å frasi seg norsk oppholdstillatelse og retten til å returnere til Norge i fremtiden. (Kapittel 8.5.3)

15. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen praktisere bestemmelsene strengt når det gjelder flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, slik at disse flyselskapene bøtelegges og pålegges å returnere asylsøkerne. (Kapittel 8.5.5)

16. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen sørge for at utenlandske statsborgere som dømmes for forbrytelser med strafferamme utover ubetinget fengsel i tre måneder, automatisk utvises fra landet enten etter endt soning eller ved utlevering for soning i hjemlandet. (Kapittel 8.5.5)

17. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen anse det å oppgi falsk identitet som en kriminell handling som kvalifiserer til utvisning. (Kapittel 8.5.5)

13.5 Familiegjenforening

18. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at herboende må være norsk statsborger eller ha hatt 10 års lovlig opphold for å kunne få innvilget familiegjenforening til Norge, med unntak for flyktninger. (Kapittel 7.5.1)

19. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen inføre en språk- og kunnskapstest som potensielle familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få innvilget opphold i Norge, tilsvarende den testen Nederland allerede har innført. (Kapittel 7.5.2.2)

20. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre en språk- og kunnskapstest som herboende må bestå før ektefelle kan hentes til Norge gjennom familiegjenforening fra land utenfor EU/EØS. (Kapittel 7.5.2.1)

21. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre en generell 24-årsgrense etter dansk modell for familiegjenforening til Norge for ektefelle, innenfor rammene av EØS-avtalen. Utvalget ber samtidig stortingsgruppen vurdere hvorvidt det skal gis unntak for personer fra land som USA, Canada, Japan, Singapore, Australia og New Zeeland. (Kapittel 7.5.1)

22. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at medvirking til tvangsekteskap av mindreårige barn straffes med ubetinget fengsel. (Kapittel 7.5.2.3) 143

23. Utvalget anbefaler Stortingsgruppen å fremme forslag om at det skal tas DNA-test av alle som søker om familiegjenforening til Norge for å fastslå om den oppgitte familierelasjon faktisk stemmer. De involverte vil få anledning til å oppklare eventuelle manglende biologiske familiebånd som følge av for eksempel egg- og sæddonasjon etter at resultatet for DNA-testen foreligger. (Kapittel 7.5.2.3)

24. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen legge frem forslag til lovendring, slik at familiegjenforening skal skje i det land paret samlet sett har størst tilknytning til. (Kapittel7.5.1)

25. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre skjerpede forsørgerkrav som forutsetning for familiegjenforening, hvor inntektsforholdet skal ha vart i minst to av de tre siste årene. (Kapittel 7.5.1)

26. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at det stilles krav om at herboende part må stille en økonomisk sikkerhet på et bestemt beløp, eksempelvis 50.000 kr, ved familiegjenforening. (Kapittel 7.5.1)

27. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag knyttet til intervju av herboende referanseperson i familiegjenforeningssaker. (Kapittel 7.5.2.6)

28. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre et forbud mot ekteskap mellom nære slektninger, herunder søskenbarn. Ved søknad om familiegjenforening brukes DNA-test for å hindre slike ekteskap. (Kapittel 7.5.1)

29. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og fremme forslag om at en person som har hentet ektefelle til Norge gjennom familieetablering gjennom ekteskap, som er registrert i Norge for under 10 år siden, ikke kan hente ny ektefelle til Norge. (Kapittel 7.5.2.4)

30. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at det i fremtiden skal differensieres mellom tvangsekteskap og fullbyrdet tvangsekteskap i lovverket, slik at fullbyrdet tvangsekteskap ansees som voldtekt. (Kapittel 7.5.5.2)

31. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre en regel om at de som kommer til Norge som følge av familiegjenforening ikke gis rett til ny eller videre familiegjenforening. (Kapittel 7.5.2.4)

32. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremme forslag om å innføre krav om disponering av egen egnet bolig for den herboende ektefellen som betingelse for familiegjenforening i Norge med utenlandsboende ektefelle. (Kapittel 7.5.1)

33. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen instruere UDI til å endre praksis slik at arrangerte ekteskap faller inn under kategorien proforma ekteskap, og ikke godta at ekteskapsinstituttet benyttes til innvandring av praktiske og økonomiske årsaker. (Kapittel 7.5.4.1)

34. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og fremme forslag om å opprette et operativt, permanent og myndighetsbasert kompetanseteam mot ufrivillige ekteskap og æresrelatert vold for å ivareta de rammedes rettsikkerhet. (Kapittel 7.5.5.3)

35. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen gi ambassadene tilgang til utlendingsregisteret og strafferegisteret. I tillegg til at ambassadene må gis tilgang til nødvendig verktøy for å utføre sentrale kontroller, bør de få ressurser og tillegges oppgaver som å føre systematisk statistikk over ulike sentrale tema, eksempelvis knyttet til familieetableringssøknader til Norge. Dataene bør deretter overføres relevant enhet for analyse, vurdering og offentliggjøring. (Kapittel 7.5.5.4) 144

36. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen senke aldersgrensen for barn med utenlandsk statsborgerskap som det kan kreves familiegjenforening med fra 18 til 15 år. (Kapittel 7.5.3.1)

37. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at det skal taes fingeravtrykk av alle som søker familiegjenforening til Norge, med sikte på å hindre kriminelle i å få fast bosettingstillatelse og påfølgende statsborgerskap. (Kapittel 7.5.2.4)

13.6 Statsborgerskap

38. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre en likebehandling av familiegjenforenede og andre innvandrere med hensyn til statsborgerskap, slik at personer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening ikke automatisk får norsk statsborgerskap etter å ha bodd i Norge i totalt tre år. (Kapittel 10.3)

39. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen endre statsborgerloven slik at barn av norsk mor eller norsk far ikke automatisk blir norsk statsborger, hvis kun en av ektefellene har permanent opphold i Norge. (Kapittel 10.3)

40. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen legge frem forslag til lovendring om krav om opphold i minst ti år, fra den dagen oppholdstillatelse er gitt, for å få innvilget norsk statsborgerskap. (Kapittel 10.3)

41. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen legge frem forslag til lovendring slik at personer som er idømt ubetinget fengselstraff etter endt soning må begynne på nye 10 år for å oppnå norsk statsborgerskap. (Kapittel 10.3)

42. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen legge frem forslag til lovendring slik at personer som søker norsk statsborgerskap, må avlegge obligatorisk løfte om troskap og lojalitet til Norge og norsk lovgivning. (Kapittel 10.3)

43. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og gjennomføre obligatorisk testing av innvandreres norskkunnskaper, kjennskap til norske samfunnsforhold, norsk historie og vestlig kultur, der man må oppnå et visst nivå før statsborgerskap innvilges. Dette nivået forutsettes å være høyt nok til at de som består testen, vil ha gode muligheter til å ta del i det norske samfunnet. (Kapittel 10.3)

13.7 Integrering

44. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen innføre et språkopplæringsprogram for mor og barn, for familier der 4-årskontrollen har avdekket sviktende norskkunnskaper. (Kapittel 11.9.1)

45. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen avvikle all støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap. (Kapittel11.9.6)

46. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen avskaffe alle lover og forvaltningsmessig praksis som innebærer forskjellsbehandling basert på rase, religion, kultur eller etnisk bakgrunn. (Kapittel 11.9.6)

47. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen gjennomføre et pilotprosjekt overfor gutter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, med formål å fremme verdiene knyttet til likeverd mellom mennesker og likestilling mellom kjønnene. (Kapittel 11.9.3) 145

48. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremme en endring i utlendingsloven der foreldre/foresattes oppholdsgrunnlag må revurderes ved mistanke om plassering av barn i utlandet, særlig der oppholdet er gitt i forbindelse med flyktningstatus, asyl eller såkalt humanitært grunnlag. (Kapittel 11.10.6)

49. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen fremme forslag om utvidelse av obligatorisk helseundersøkelse av barn med formål å avdekke kjønnslemlestelse. (Kapittel11.11.2.2)

50. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om at de yrkesgrupper som omfattes av avvergelsesplikten, ikke bare skal ha plikt til å avverge kjønnslemlestelse, men også ha plikt til å rapportere/anmelde dersom kjønnslemlestelse har funnet sted. (Kapittel 11.11.2.1)

51. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utarbeide lettfattelig informasjonsmateriell til barnehagepersonell og skolepersonell i grunnskolen og videregående skole for hvordan de skal gå frem hvis de mistenker en forestående kjønnslemlestelse, hvis de har mistanke om utført kjønnslemlestelse, eller avdekket lemlestelse. (Kapittel 11.11.2.3)

52. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om å styrke arbeidsgivers styringsrett vedrørende krav til uniform og bekledning. (Kapittel 11.9.6)

13.8 Skole

53. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen avvikle morsmålsundervisning i skolen og barnehagen, og isteden satse på særskilt norskopplæring. (Kapittel 11.9.2)

54. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen pålegge grunnskolene meldeplikt til skoleetaten om ugyldig/urimelig fravær for elever, særlig knyttet til elevers opphold i utlandet. (Kapittel 11.10.6.1)

55. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen opprette et nasjonalt register over grunnskoleelever på individnivå i regi av Kunnskapsdepartementet, der registeret til enhver tid viser hvilke registrerte barn i grunnskolealder som ikke går på norsk skole. (Kapittel 11.10.6.2)

56. Utvalget ber stortingsgruppen fremme forslag om at alle skoler som skal godkjennes som privatskoler med rett til statsstøtte skal ha en aktiv integreringsprofil, og at all undervisning i alle fag skal foregå på norsk, med mindre skolen har godkjenning internasjonal skole. Ingen skoler kan stille vilkår om religiøs tilhørighet som grunnlag for opptak. (Kapittel 11.9.5)

Offentlige ytelser

57. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å vurdere å fremme forslag om en gjennomgang av alle velferdsordninger, med sikte på å forhindre misbruk og sikre god integrering. Utvalget ser for seg at et slikt forslag vil inneholde en drøfting av mulig sanksjonsmuligheter, forpliktelser i henhold til EØS, regler i forbindelse med folkeregistrering, eventuell tilknytning til statsborgerskap, og en vurdering om hvorvidt barnetrygd kan omgjøres til utdanningsstøtte for gruppen mellom 15 og 18 år. (Kapittel 9.3.5, 11.10.6.3, 11.10.6.4, 11.10.7)

Organiseringen av utlendingsfeltet

58. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om å overføre ansvaret for enkle arbeidsinnvandringssaker fra UDI til politiet. (Kapittel 6.4)

59. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å fremme forslag om å nedlegge Utlendingsnemnda slik at ankesaker behandles av ansvarlig departement. (Kapittel 6.4)

60. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å be Regjeringen utrede og fremme forslag om å begrense ankemulighetene i utlendingssaker slik man har gjort i Danmark og Nederland, først og fremst av hensyn til asylsøkere som i dag risikerer å ha en uavklart situasjon over flere år. (Kapittel 6.4)

61. Utvalget anbefaler stortingsgruppen å gå inn for at det skal være et separat Immigrasjonsdepartement med egen Immigrasjonsminister. (Kapittel 6.4)

Folkeavstemning

62. Utvalget ber stortingsgruppen fremme forslag om at en eventuell ny restriktiv utlendingslov som følge av innvandrings- og integreringsutvalgets utredning, legges ut til folkeavstemming slik man gjorde i Sveits i 2006. (Kapittel 1)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.