*Nettavisen* Nyheter.

Jens bruker mer oljepenger

Men Erna og Siv kan bruke mye mer.

14.10.13 10:41

HTML EMBED

Mandag klokken 10.00 la statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen frem Statsbudsjettet for 2014.

Her er det klart at Jens Stoltenberg vil bruke 135,1 oljemilliarder neste år.

Det struktuelle oljekorrigerte underskuddet neste år økes dermed fra 120 milliarder kroner i år.

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Her har du hele budsjettet

Her kan du se fremleggelsen direkte

Se livedekning av budsjettet nederst i saken.

Dette utgjør 2,9 prosent av oljefondets verdi og er ned fra 3,2 prosent i forrige budsjett. Det er dermed mindre enn den såkalte handlingsregelen som tillater bruk av opptil fire prosent av fondets verdi over tid. Det vil si at det kan brukes mer i dårlige tider, men også mindre i gode tider.

- Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Vi legger vekt på at budsjettet for 2014 ikke må gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatte virksomheter, sier finansministeren. Økt press vil kunne gjøre at veksten i lønninger og bolig- og eiendomspriser skyter fart.

Venter vekst
* Fastlands-BNP ventes å stige med 2,7% neste år. For inneværende år ventes det at veksten vil bli 2,2%.
* Arbeidsledigheten ventes å øke fra 3,4% i år til 3,5% i 2014.
* Lønnsveksten ventes å bli 3½% både i 2013 og i 2014.
* Kjerneprisveksten anslås til 1,5% i år og 1,8% neste år.
* Oljeprisen anslås til 623 kroner fatet i år og til 600 kroner fatet neste år.

Endres umiddelbart
Dette er det siste budsjettet til de rødgrønne og så fort den nye regjeringen til Høyre og Frp tar over vil de begynne å endre dette.

Disse tilleggsproposisjonene som Erna og Siv vil komme med skal være lagt frem før 8. november, som er datoen da Stortinget overtar budsjettarbeidet.

Mot slutten av november skal finansdebatten gjennomføres, før Stortingets ulike komiteer begynner arbeidet med omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen. Alle budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15.desember.

Dermed skal det være fattet endelige vedtak om bevilgninger til alle utgifter i budsjettet.

Kan bruke mye mer
Markedsverdien av oljefondet utgjør nå rundt 4.730 milliarder kroner, noe som er vel 220 milliarder kroner mer enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett.

Det gjør at Erna og Siv har mulighet til å avi av nesten 55 milliarder kroner ekstra neste år og allikevel holde seg innenfor handlingsregelen.

Uten at det er noe de nødvendigvis vil gjøre.

- Vi tror ikke at den påtroppende regjeringen vil øke oljepengebruken vesentlig utover det Stoltenberg legger opp til, selv om det kan finnes argumenter for å øke bruken noe, melder Handelsbanken Capital Markets.

Med kutt i arveavgiften og økning av avdraget i formuesskatten blir det mer skatteletter til det som har blitt omtalt som de rike. 546.000 skatteytere vil få lavere formuesskatt.

Dette trekker de frem:
* Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 7,7milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 2,0 prosent. Av den samlede veksten er 5,2milliarder kroner økte frie inntekter.
* Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal transportplan øker med 7,5 milliarder kroner i 2014. Dette omfatter forslag om økte bevilgninger til riksveg på 1,8 milliarder og til jernbane 4,2 milliarder kroner. Med Regjeringens forslag for 2014 vil bevilgningene til jernbane og riksveier reelt øke med 20,3 mrd. 2014-kroner fra 2005. Dette tilsvarer en vekst på nær 90 prosent. Siden 2005 er antall km firefelts motorvei nær doblet, antall km dobbeltsporet jernbane økt med 40 prosent og antall trafikkdrepte redusert med 35 prosent.
* Regjeringen foreslår at helseforetaken tilføres 2 milliarder kroner slik at pasientbehandlingen kan økes opp mot 2,3 prosent. I tillegg foreslås det 250 millioner kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr. Pleie- og omsorgstilbudet i kommunene er styrket med mer enn 24 000 årsverk siden 2005. Regjeringen vil gi tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. For 2014 foreslås det 101 millioner kroner til 2 000 heldøgns plasser.
* Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til forskning. Dette gir en en samlet realvekst på 34 prosent siden 2005. Regjeringen foreslår å opprette 400 flere studieplasser samt bygging av 1 300 nye studentboliger. For at flere studenter skal kunne studere på heltid, foreslår Regjeringen innføring av elleve måneders utdanningsstøtte fra og med studieåret 2014-15 og å utvide foreldrestipendperioden fra 44 til 49 uker.
* Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Til dette bevilger regjeringen 241 millioner kroner. Statlig og kommunalt barnevern styrkes. Siden 2005 har over 62 000 flere barn fått plass i barnehage, og 97,6 prosent har nå barnehageerfaring før skolestart.
* Regjeringen foreslår 314 millioner kroner til politiet slik at nyutdannede fra Politihøgskolen kan tilbys jobb. Regjeringen foreslår videre 68 millioner kroner til mer innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter og flere treningstimer for personell med våpengodkjenning, 60 millioner kroner til prosjektering av beredskapssenter og 56 millioner kroner til økt bevilgning til PST.
* Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak, både innenlands og internasjonalt. Kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging foreslås økt med 5 milliarder kroner. Det gir 100 millioner kroner i økte midler til Enova fra 2015. Det foreslås også å bevilge 150 millioner kroner til videreutvikling av teknologisenteret på Mongstad.
* Regjeringen viderefører det høye nivået på bistanden med en bevilgninger tilsvarende 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Samlet øker bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner.
* Regjeringen oppfyller Kulturløftets målsetting om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014. Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 840 millioner kroner. I tillegg til bevilgningene til oppfølging av Kulturløftet, kommer byggingen av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Prosjektet ble igangsatt i 2013, og Regjeringen foreslår å videreføre byggeprosjektet i 2014 med bevilgninger på til sammen 276 millioner kroner.
* Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig sektor. For 2014 foreslår Regjeringen å bevilge 701 millioner kroner til en omfattende IKT- modernisering i Arbeids- og velferdsetaten med blant annet selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling. Skatteetaten utvikler flere nye it-løsninger som gjør det enklere både for skattyter og Skatteetaten.

Les også: Milliarddryss til to budsjettvinnere
Les også: Regjeringen vil etablere kornlagre
Les også: Kulturbudsjettet passerer 10 milliarder

Les også: Ti milliarder til jernbane

Følg Nettavisens livedekning av budsjettet:

HTML EMBED

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.