Gå til sidens hovedinnhold

Liberalistene vil fjerne velferdsstaten, avvikle gratis skole og åpne for fri innvandring

Norge har fått et parti som mener USA har for mye velferdsstat.

Det var mye oppstyr nylig da det så ut til at det skulle dukke opp et nytt parti for dem som mente Fremskrittspartiet hadde driftet for langt unna sine prinsipper, men planene ble skrotet.

Det er derimot ikke tilfellet med partiet Liberalistene. De melder nå at de har fått tilstrekkelig med underskrifter til å komme seg over de formelle kravene for å registrere seg til stortingsvalget til høsten. Dermed er norsk partiflora utvidet med et nytt fløyparti som står svært langt fra de andre norske partiene.

Fritt marked

Partiet baserer seg på liberalismen i sin reneste form, en ideologi som er den strake motsetningen til kommunismen. I liberalismen skal staten være så liten som overhode mulig, og den skal utelukkende eksistere for å sørge for lov og orden, slik at individene kan gjøre som de selv vil.

Eller som de skriver i sitt eget partiprogram:

På lang sikt ønsker vi et sterkt redusert statsapparat, som hovedsakelig skal begrenses til beskyttelse av borgernes frihet og eiendomsrett gjennom institusjonene politi, rettsvesen og forsvar.

En liten stat skal kreve inn lite i skatter og avgifter, og generelt la bedrifter og folk gjøre som de selv ønsker.

Partiets viktigste saker

I forbindelse med partiets inntreden, har vi gått gjennom partiets partiprogram.

Hovedlinjene i partiets program er som følger:

 • Avvikle velferdsstaten, inkludert alle offentlige støtteordninger
 • Fjerne kongen og innføre direktevalg på president som danner regjering (nesten likt som i USA)
 • Redusere skatter og avgifter kraftig - de ser for seg et skattenivå på "noen få prosent"
 • Innføre en «betingelsesløs beskyttelse» av eiendomsretten
 • Fjerne all regulering i finans- og banknæring - og åpne for at banker kan innføre egne valutaer
 • Innføre helt åpne grenser for innvandring
 • Øke strafferammene kraftig
 • Legalisere alle former for narkotika og annen «offerløs kriminalitet» - inkludert gambling og prostitusjon
 • Fjerne all konkurranselovgivning (partiet avviser at monopoler kan eksistere i et fritt marked)
 • Ikke la miljøhensyn gå foran velferds- og produksjonshensyn
 • Holde Norge utenfor klimaavtaler (partiet er skeptisk til menneskeskapte klimaendringer)
 • Privatisere alt som er offentlig, inkludert selskaper, eiendom og natur

Partiet påpeker at mange av disse tingene ikke kan skje over natten, men fases inn over tid.

Mer fra partiets program

Under har vi samlet noen mer detaljerte punkter fra partiets program:

 • Avvikle all støtte til integreringstiltak
 • Merverdiavgiften fremstår som en av to reelle statlige inntektskilder, men skal reduseres til 12 prosent
 • Selskapsskatten skal reduseres til 10 prosent
 • Fjerne all toll
 • Fjerne all regulering i boligmarkedet, inkludert markaloven og byggeforskrifter, for å stimulere til bygging av nye boliger
 • Trekke staten helt ut av skolesektoren - og samtidig avvikle gratis skolegang, både i grunnskole og høyere utdanning
 • Trekke staten helt ut av helsesektoren - og fjerne gratis helsetjenester, medisiner og lignende. De ønsker i stedet en forsikringsordning
 • Trekke staten helt ut av eldreomsorgen
 • Åpne for aktiv dødshjelp
 • Avvikle statlig pensjon over noe tid - finansiere opparbeidede rettigheter gjennom salg av offentlige selskaper og oljefondet
 • Trappe ned og avvikle sykelønnsordning i offentlig regi
 • Fjerne det offentliges ansvar for uføre
 • På lang sikt jobbe for en overføring av ansvaret for samtlige sosiale ytelser til privat sektor og frivillige organisasjoner - inkludert å avvikle NAV
 • Fjerne offentlig finansiert foreldrepermisjon og barnetrygd
 • Trekke staten ut fra all barnehagedrift, inkludert finansiering
 • Privatpersoner skal kunne eie våpen uten spesielle tillatelser
 • Privatisere alle allmenninger
 • Stoppe freding av natur
 • Avvikle alle landbrukssubsidier og regulering
 • Tviler på menneskeskapte klimaendringer og vil holde Norge ute av alle avtaler om klimautslipp
 • Avvikle alle subsidier og favorisering av enkelte energityper, og ønsker å satse på atomenergi
 • Overføre eierskap til veinettet til private og la brukere betale
 • Avskaffe verneplikten, men styrke forsvaret
 • Melde Norge ut av FN
 • Si opp EØS-avtalen, Schengen-avtalen og jobbe for full frihandel
 • Avskaffe all internasjonal bistand i offentlig regi
 • Fjerne riks/byantikvar og myndigheters mulighet til freding av bygg
 • Privatisere NRK og fjerne NRK-lisensen
 • Avvikle all støtte til religioner
 • Intellektuell eiendom skal ha samme betingelsesløse beskyttelsen som fysisk eiendom

Få også med deg:

HTML EMBED
embedNAvideo("L1_0n27jVD19B5hjuXeZfg", false)
Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken