Mer skatt? Eller mindre?

Foto: (Scanpix)

Og hva med de andre avgiftene?

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Flertallet blant stortingspartiene er enige om at skattenivået skal ligge omtrent på dagens nivå, men når det gjelder skattegrunnlaget og nivået på de ulike skattene og avgiftene, skiller partiene lag.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Her er hovedtrekkene i partienes syn på skatte- og avgiftspolitikken:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag.

- Opprettholde formueskatten, men fortsette arbeidet med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv.

- Ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår for næringslivet.

Senterpartiet vil:
- Holde fast ved det samlede skatte- og avgiftsnivået som hovedregel.

- Øke bunnfradraget i formuesskatten og fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

- Innføre fradrag i skatt (ROT) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen sin.

- Trappe ned rentefradraget i husholdningene og bruke midlene til sparestimulerende tiltak

- Gi økt skattefradrag til pendlere.

- Styrke BSU-ordningen, slik at man kan spare minst 50 000 kroner i året og 500 000 kroner totalt.

- Øke fribeløpet i arveavgiften ytterligere.

Sosialistisk Venstreparti vil:
- Innføre en aktivitetsskatt i finansnæringen som kompenserer for sektorens unntak fra merverdiavgift.

- Ha en systemomlegging som øker skatten for høye inntekter og som senker skattene for lavtlønte.

- Sørge for en mer rettferdig beskatning av kapitalinntekter, blant annet ved å redusere eller fjerne skjermingsfradraget.

- Innføre en grønn skatteveksling for omfordeling og bedre miljø.

- Motvirke spekulasjon i boligmarkedet ved å øke beskatningen av næringseiendom og boliger som ikke er primærboliger der folk bor selv.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Ha et skattesystem som sikrer at alle med skatteevne betaler skatt.

- Trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten.

- Fjerne arveavgiften.

- Redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter.

- Gjøre det mer lønnsomt å gå fra trygd til arbeid, for eksempel ved å innføre et tidsbegrenset jobbskattefradrag.

- Heve innslagspunktet for toppskatten, slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt.

- Øke frikortgrensen.

- Bruke skatte- og avgiftspolitikken til å gjøre det lønnsomt å opptre miljøvennlig.

- Si nei til boligskatt.

- Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU).

- Sikre en mer rettferdig pensjonistbeskatning.

Fremskrittspartiet vil:
- Ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå

- Ha et flatere og mer oversiktlig skattesystem med solide bunnfradrag

- Fjerne formuesskatten og arveavgiften

- Sikre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige skattebetingelser

- Redusere dokumentavgiften

- Redusere særavgiftsnivået på bil og bilbruk

- Redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer

Venstre vil:
- Redusere skatt på arbeid ved å øke fribeløpet (frikortgrensen), øke minstefradraget, legge om personfradraget og heve innslagspunktet i toppskatten trinn 1.

- Redusere og på sikt fjerne formuesskatten.

- Gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning, slik at private eiere stimuleres til å investere i bedrifter.

- Øke beløpsgrensene for skattefordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift.

- Fjerne arveavgiften.

- Øke grensen for momsplikt ved innførsel av varer til Norge til 500 kroner.

- Stimulere til økt sparing gjennom å heve skattefradraget for sparing i individuelle pensjonsspareordninger (til 40 000 årlig) og heve både prosentsats og årlige og samlede beløpsgrenser i BSU-ordningen.

Kristelig Folkeparti vil:
- Øke andelen grønne skatter og bruke de økte inntektene til å redusere skatten på arbeid.

- Fjerne årsavgiften ved eie av bil og erstatte dette med tilsvarende økte avgifter på drivstoff.

- Redusere moms og andre avgifter på kjøp av biler med nullutslipp av CO2, og øke engangsavgiften på biler med høye utslipp.

- Utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en lav skatteprosent på verdiøkning ved salg av egen bolig.

- Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

- Innføre fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter der bedriften drives videre av neste generasjon.

- Fjerne momsen på frukt og grønnsaker.

- Erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift.

- Opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.

- Innføre aktivitetsskatt på overskudd og lønn i finansnæringen for å kompensere for dagens momsfritak for finansielle tjenester og sikre likere beskatning av ulike næringer.

- Øke BSU-grensen til 300 000 kroner, sette maksimalt sparebeløp per år til 30 000 kroner, sette skattefradraget til 30 prosent av årlig spart beløp, og endre maksalderen fra 33 til 35 år.

- Øke grensen for tollfrihet ved privat import fra 200 til 500 kroner.

- Frita nedlastbare bøker, lydbøker og musikk fra moms.

- Innføre skattefritak for sykkelgodtgjørelse både for arbeidsgiver og arbeidstakere.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- At frikortgrensa økes til 2 G (ca. 160 000) slik at inntekter opp til 2 G ikke beskattes. Vil med dette også øke minstefradraget, og isteden skjerpe beskatninga av vesentlig høye inntekter og formuer.

- At også kapitalinntekt skal beskattes med toppskatt og trygdeavgift.

- At alle former for skjermingsfradrag fjernes på aksjeutbytte og annen kapitalinntekt.

- Fjerne ”fritaksmetoden”, dvs. at aksjeselskapers aksjeinntekt er fritatt for skatt.

- Skjerpe beskatningen av oljeselskaper. Ordningen med milliarder i skattegaver for å stimulere til leting må avvikles straks.

- At høyeste trinn på toppskatten skal ramme inntekt over 600 000 kroner, og at satsen økes fra 12 prosent til 25 prosent.

- 100 % marginalskatt på inntekter over 1,5 millioner kroner.

- At fagforeningskontingent skal være fradragsberettiga fullt ut, uten beløpsbegrensning.

- Fjerne bestemmelser og praksis som gir rikfolk mulighet til å sno seg unna formueskatt.

- Beskatte aksje-, finans- og valutatransaksjoner med en liten avgift på alle slike transaksjoner. Det gir store inntekter og svekker samtidig grunnlaget for spekulasjon.

- Fjerne merverdiavgiften på tjenester og matvarer.

- Innføring en liten skatt på all handel på Oslo børs. En slik dokumentavgift er enkel og billig å administrere i forhold til inntjening.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Gjøre skattesystemet enklere og mer gjennomsiktig, for å gjøre det forståelig og hindre smutthull og svindel, samt bruke avgifts- og skattesystemet aktivt for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning.

- Videreføre en progressiv personskatt, samtidig som skattetrappens progressivitet skjerpes. På sikt søker vi å samkjøre skattlegging av lønns-og kapitalinntekter bedre.

- Erstatte de fleste andre skattefradrag med et bunnfradrag på 2G per skattyter (kr. 164.244 i 2012). Forsørgeransvar skal gi tillegg i fradraget eller tilsvarende økt barnetrygd.

- Gjøre formueskatten mer progressiv, med marginalsats på 3 % for de største formuene og et minstefradrag på 30G per person (kr. 2.463.660 i 2012).

- Sette et øvre tak på formueskatt for bedrifter lik 10 % av positivt driftsresultat.

- Fjerne arveavgiften, forutsatt at inntektene dekkes inn av høyere formueskatt.

- Begrense retten til rentefradrag i skatten slik at hver skatteyter bare får fradrag for lån opp til 20G (lik kr. 1.642.440 i 2012), for å hindre at utsikter til rentefradrag bidrar til å drive boligprisene i været.

- Fjerne ordninger som reduserer skattebidraget fra de rikeste, som skjermingsfradraget. Avskrivingsreglene må gjennomgås med samme formål.

- Avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, gjenbruk og kollektivtransport.

- Innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken (grønne skatter), for å styre både forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning.

- Innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig.

- Innføre en avgift på all mat butikkene kaster.

- Innføre avgift på finanstransaksjoner (finansskatt), med satser og innslagspunkt innrettet for å ramme skadelig spekulasjon.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.