Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Økt fokus på sikkerhet og beredskap

Foto: (Scanpix)
Slik vil partiene løse 22. juli-utfordringene.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Terrorangrepet 22. juli 2011 avdekket store mangler innenfor nasjonal sikkerhet og beredskap, og alle de store partiene har fokus på hvordan fremtidens utfordringer skal løses.

Her er hovedtrekkene i partienes politikk på området:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:

-Videreføre arbeidet med landsdekkende nødnett.

-Styrke operasjonssentralene.

-Styrke samordningen og utnyttelsen av alle beredskapsressurser.

-Styrke PST.

-Legge til rette for bedre koordinering og samvirke i redningstjenesten.

-Etablere tydelige felles prosedyrer for innsats i redningstjenesten.

-At frivillige aktører inkluderes i kommunale beredskapsplaner.

-Det innføres sms varsling til nødmeldetjenestene.

Senterpartiet vil:

-Styrke en desentralisert politistruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap

-Innføre en geografisk definert responstid for politiet

-Gå mot generell bevæpning av politiet, men tillate nedlåst våpen i politibil

-Gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag

-At redningshelikoptre skal kunne brukes til forflytning av militært personell dersom det sivile samfunn opplever kriser som tilsier at det er nødvendig å bruke slikt personell

Sosialistisk Venstreparti vil:

-Støtte Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer.

-At PST og politiet har gode og effektive systemer, god oversikt og bred kompetanse i sitt forebyggende arbeid.

-At PST prioriteter alle former for ekstremisme, inkludert høyreradikalisme og religiøst begrunnet ekstremisme.

-Ha tett samarbeid over landegrenser og politidistrikter.

-At samfunnet jobber mot forhold som leder unge til ekstremisme, det være seg arbeidsløshet eller en følelse av å bli marginalisert og diskriminert.

-Ha effektiv forebygging gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri.

-At frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk folkehjelp og andre skal få en tydeligere rolle i planleggingen av beredskap.

-Styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering

-Styrke politiets og forsvarets grunnkompetanse og verktøykasse innen IKT og sikkerhet.

-At IKT-sikkerheten rundt kritisk infrastruktur som energiforsyning, kommunikasjon, helse og forvaltning høynes.

-Øke det sivile samfunns kapasitet og kompetanse til å møte truslene – og gjøre det enklere å beskytte seg som privatpersoner.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:

-Gjennomføre flere øvelser der nødetatene og beredskapsaktørene trener sammen.

-Utarbeide en politistudie – for å dimensjonere fremtidens politi, må vi ha kunnskap om fremtidens kriminalitets- og beredskapsutfordringer.

-Etablere et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved Statsministerens kontor.

-Presisere, finansiere og avklare etatenes beredskapsansvar, samtidig som vi setter etatene bedre i stand til å løse sine ordinære oppgaver.

-Sikre at politiets beredskapssenter etableres og settes i drift så raskt som mulig.

-Styrke PST i kampen mot terror.

-Sørge for at Forsvarets kapasiteter er tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og at samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter er mest mulig strømlinjeformet og med en tydelig oppgavefordeling.

-Etablere en informasjonsdatabase over tilgjengelig utstyr og mannskap som kan benyttes ved sivile kriser.

-Inkludere den private sikkerhetsbransjen i den sivile beredskapsplanleggingen.

-Styrke beredskapen for cyberkriminalitet og cyberangrep, samt klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på dette feltet.

-Øke kunnskapen om bekjempelse av ekstremisme.

Fremskrittspartiet vil:

-Styrke fokus på alle aspekter ved samfunnssikkerheten. Vi vil derfor arbeide aktivt for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom gode beredskapsplaner, nødvendig verneutstyr, materiell og personell.

-Styrke samarbeid og koordinert innsats mellom sikkerhetstjenestene, politiet, kommuner, næringslivet og Forsvaret.

-Arbeidet for et tilstrekkelig utbygget sivilforsvarog styrke Sivilforsvaret med moderne utstyr og bedre handlingsrommet for øvelser alene og sammen med nødetatene.

-Sikre viktige samfunnsfunksjoner mot terrorhandlinger, organisert kriminalitet, internasjonal hacking m.m. Fremskrittspartiet vil arbeide for en sterk og dynamisk kombinasjon av sivile og militære ressurser og tiltak.

-Legge til rette for årlige samhandlingsøvelser med helse, brann, forsvar og politi.

Venstre vil:

-Styrke og fylle Justisdepartementets og Direktoratet for samfunnsberedskap sin samordningsrolle.

-Prioritere en snarlig oppgradering av IKT-systemer i beredskapsetatene, og særlig i politiet.

-Bedre samordningen mellom Politiet og Forsvaret.

-Vurdere en sammenslåing av Heimevernet og Sivilforsvaret for å styrke beredskapsarbeidet.

-Øke den sektorovergripende øvingsaktiviteten.

-Sette i gang organisasjonslæring i politiet for å lære av feil og for å ta lærdom av øvelser.

-Etablere en robust politihelikoptertjeneste i hovedstaden, og etablere ordninger som sikrer trygg og rask transportkapasitet i resten av landet.

-Styrke de lokale forebyggende grenene av Politiets Sikkerhetstjeneste.

-Få på plass et nytt nødnett så raskt som mulig, i et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.

Kristelig Folkeparti vil:

-Forsterke og videreutvikle informasjonsutveksling, koordinering, rolleforståelse og samarbeid innenfor totalforsvarskonseptet.

-Opprette et Nasjonalt Sikkerhetsråd.

-Opprette regionale beredskapsenheter og forsterkningsstyrker i politiet til bruk i alvorlige situasjoner eller hendelser.

-Videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå.

-Sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå med samarbeid, felles utdanning/kurs og regelmessige øvelser.

-At Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs blir tilført ressurser til gjennomføring av vedtatt opptrappingsplan.

-Sikre at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret ved behov i krisesituasjoner.

-Styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som faglig kontaktpunkt og koordinator for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

-Videreutvikle det internasjonale samarbeidet om samfunnssikkerhet og krisehåndtering innenfor rammen av NATO, EU og FN.

-Samle den sivile delen av statens arbeid for sikkerhet mot ulykker, naturkatastrofer, kriminalitet og ikke-militære angrep i ett departement.

-videreutvikle senter for informasjonssikring og styrke tilsynet med samfunnets sikkerhet innen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

-Videreutvikle koordineringen og samordningen i EOS-tjenestene (etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene).

-styrke samarbeidet mellom PST og E-tjenesten om analyse knyttet til kontraterror.

UTFORDRERNE:

Rødt mener:

Vi har ikke klart å finne poster i Rødts program som adresserer denne problemstillingen.

Miljøpartiet De Grønne mener:

-Styrke den helhetlige beredskapsplanleggingen, med fokus på vern av infrastruktur og menneskers liv og helse i et endret klima.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!