Slik vil Bondevik vinne valget

Foto: Berit Almendingen/TV 2 Nettavisen

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) lover økt kontantstøtte hvis han får fortsette. Her kan du lese hans valgløfter.

05.08.05 14:26

Bondevik vil foreløpig ikke tallfeste hvor mye han vil øke kontantstøtten, skriver VG. KrF antydet nylig en økning på 6.000 kroner i året, altså 500 kroner mer i måneden pr. barn. I dag er kontantstøtten 43.884 kroner.

Her kan du se Bondeviks erklæring:

1. Samarbeidsregjeringen vil bygge sin politikk på rettsstatens og demokratiets prinsipper og den kristne og humanistiske kulturarv.

2. Samarbeidsregjeringen vil trygge og bygge ut velferdsordningene, og intensivere den målrettede satsingen mot fattigdom.

Samarbeidsregjeringen vil fortsette fornyelsen av offentlig sektor for å gi enkeltmennesker og bedrifter et enklere møte med stat og kommune.

Det legges opp til et nytt og bærekraftig pensjonssystem i tråd med Stortingets forutsetninger.

Et kvalitetsmessig godt og lokalt tilpasset omsorgs- og velferdstilbud skal sikres gjennom en styrking av kommuneøkonomien og økt lokal handlefrihet.

Det gjennomføres en ny organisering av velferdsforvaltningen. Hovedmålsetningen er arbeid for de som kan arbeide, og økonomisk trygghet for de som ikke kan.

Helsetilbudet skal bygges videre ut med særlig vekt på behandling av psykisk syke og rusavhengige. Forebygging skal være en hovedstrategi i folkehelsepolitikken.

Samarbeidsregjeringen vil fastholde retningslinjer for bio- og genpolitikken som bygger på respekt for livet og samtidig vil ta i bruk ny teknologi for medisinske framskritt innenfor etisk forsvarlige rammer.

Samarbeidsregjeringen vil intensivere integreringsarbeidet blant våre innvandrere.

3. Samarbeidsregjeringen vil gi barnefamiliene trygghet og økt valgfrihet. Barnehagetilbudet skal bygges ut slik at alle som ønsker barnehageplass får det, og kvaliteten i tilbudet skal styrkes. Prisene senkes ytterligere når det er full behovsdekning.

Kontantstøtten skal beholdes og økes.

4. Den offentlige skolen skal tilføres økte ressurser for å styrke kvaliteten og bedre miljøet. Reformen ” Kunnskapsløftet” skal gjennomføres, noe som betyr blant annet 2 – 3 milliarder kr. til tiltak for kompetanseheving blant lærerne.

Samarbeidsregjeringen er positiv til mangfold i skoletilbudet, og retten til alternativer sikres, basert på dagens friskolelov.

Kampen mot mobbing i skolen vil bli intensivert.

5. Samarbeidsregjeringen vil fortsette sin aktive miljøpolitikk rettet mot lokale, regionale og globale miljøproblemer. Dette skal skje blant annet ved bedre kollektivtrafikk, vernetiltak, mer gjenvinning, større lokalt miljøengasjement og ved tiltak mot forurensende utslipp.

Norge skal overholde sine klimaforpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen blant annet ved å satse på offensive nasjonale tiltak, bruk av mekanismene under Kyotoprotokollen og aktiv innsats i internasjonale klimaforhandlinger.

6. Samarbeidsregjeringen vil føre en resolutt politikk i kampen mot kriminalitet. Vi vil opprettholde trykket mot den organiserte kriminaliteten og øke innsatsen i kampen mot hverdagskriminaliteten.

7. Samarbeidsregjeringen vil fortsette en økonomisk politikk som gir økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Dette skal blant annet skje ved en finanspolitikk som sikrer konkurransedyktige rammevilkår for næringslivet og ved en vekstfremmende og mer rettferdig skattepolitikk. Skattereformen skal gjennomføres.

Samarbeidsregjeringen har som mål at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land, preget av holdninger og kultur for å skape nytt. Samarbeidsregjeringen vil derfor legge til rette for nyskapning og nye bedrifter gjennom økt satsing på forskning og innovasjon. Forskningen skal opp i 3% av BNP innen år 2010, hvorav 1% fra offentlige kilder.

8. Samarbeidsregjeringen vil gi frivillige organisasjoner gode arbeidsvilkår, blant annet ved å videreutvikle ordningen med skattefradrag for gaver til slike organisasjoner. Trosfriheten skal respekteres og trossamfunnene sikres gode arbeidsvilkår.

Samarbeidsregjeringen vil følge opp kulturmeldingen med nye løft for kulturlivet.

9. Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv distrikts- og regionalpolitikk med sikte på en balansert befolkningsutvikling i alle deler av landet. Med dette for øye, og for å bidra til nyskaping og vekst i næringslivet, vil vi holde et høyt tempo i veiutbyggingen, og utvikle jernbanenettet særlig rundt de store byene og intercitytrianglet.

Norske natur- og kunnskapsressurser skaper et godt grunnlag for verdiskapning og vekst i hele landet. Samarbeidsregjeringen vil føre en politikk for økt marin verdiskapning både gjennom bærekraftig uttak av våre ville fiskebestander og gjennom oppdrett og ny anvendelse av bioteknologi.

Samarbeidsregjeringen vil videreføre en fremtidsrettet landbrukspolitikk.

Samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv politikk for å utvinne norske petroleumsressurser innenfor rammen av strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

10. Norge skal opptre som en solidaritetsnasjon. Samarbeidsregjeringen vil fortsette opptrappingen av bistand til verdens fattige til 1 % av BNI, og deretter opprettholde den minst på dette nivå i neste stortingsperiode.

Norge skal fortsatt framstå som en fredsnasjon, med vekt på bidrag til fredsmekling, konfliktforebyggende arbeid og interreligiøs dialog.

Norge skal delta aktivt i Nato-samarbeidet, og bidra til stabiliseringsoperasjoner som grunnlag for fred og gjenoppbygging.

Norge skal ha et aktivt samarbeid med EU for økt felles sikkerhet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.