Gå til sidens hovedinnhold

Ta ditt klimavalg

Hvilket parti har best klimapolitikk? Vi har oversikten over partienes klimaløfter.

Med unntak av ett parti, kappes politikerne om å være mest miljøvennlige. Men hvordan påvirker deres løfter ditt liv?

Les også:
- Klimarapporten er urovekkende
Kan miste 2000 øyer
Verdens største terrorist?

Dette kan du gjøre på miljødagen

Ap
Arbeiderpartiet vil at Norge skal skjerpe sine klimaforpliktelser. Målene skal nås gjennom vesentlig innsats hjemme og gjennom samarbeid med andre land ved å ta i bruk Kyotomekanismene. I sin tale til landsmøtet lovte statsminister Jens Stoltenberg at Norge vil kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020.

Ap vil at energiforsyningen i Norge skal være den mest miljøvennlige i verden, og Norge bør være selvforsynt med elektrisk kraft i år med normale mengder nedbør.

Tognettet skal rustes opp, og kollektivtransporten skal styrkes. Det skal også satses mer på sykkel – og gangveier i de største byene.

TA TESTEN SELV - HVOR MILJØVENNLIG ER DU? Klikk her

Ap vil heve kollektivrabatten til 50 prosent for ungdom, elever og studenter.

Ap vil omlegge bilavgiftene for å stimulerer til sikrere og mer miljøvennlige biler. Hydrogenbiler skal ha de samme avgiftstiltakene som elbiler, og det skal bygges et nett med fyllstasjoner for hydrogenbiler i Norge.

Les flere nyheter om miljø i Nettavisens nye miljøseksjon.

Med CO2-utslipp som beregningsgrunnlag vil biler med lave utslipp av klimagassen CO2 bli billigere å kjøpe, mens biler med høye CO2-utslipp blir dyrere.

Les mer her.

SV
SV vil åpne for omfattende bruk av nye miljøavgifter, slik at de som forurenser mest må betale. Det vil bli lavere skatt på arbeid, men dyrere å bruke fly, bil og båt. Samtidig vil partiet styrke tilskuddene til kollektivtransporten, og vil ha forsøk med gratis kollektivtrafikk inne i byene.

Utbygging av kollektive transportmidler skal gå på bekostning av videre veiutbygging i byområder. SV vil også øke veiprisingen (for eksempel ved rushtidsavgifter og bompenger) og inntektene skal gå til utbygging av kollektivtrafikken.

SV ønsker ikke et system med kjøp og salg av CO2-kvoter, fordi partiet mener det fritar Norge for utslippsreduksjoner.

SVs visjon for energipolitikken er å gjøre Norge til en miljøvennlig energistormakt, og Norge må ha som mål å halvere klimaforurensingen innen 2020.

Les mer her.

Frp
Frp er det eneste partiet som ikke vil støtte Kyotoavtalen som skal få ned klimagassene, og det eneste partiet som ikke tror på konkusjonene til FNs klimapanel. Partiet mener Norge har tatt på seg for store forpliktelser for å redusere klimautslippene, og at 100 prosent av klimakuttene bør skje i utlandet.

- Vi må slutte å plage oss selv med å snakke om nasjonale kutt. Jeg forstår ikke hvorfor det er mer moralsk å kutte klimagasser her enn i Kina, sa Jensen på partiets landsmøte.

All kollektivtransport bør konkurranseeksponeres, og subsidier og overføringer reduseres. Prisnivå og krav til kollektivtransport må reguleres av markedet.

Bensinavgift og andre bilrelaterte avgifter skal reduseres. I tilegg skal veinettet utbedres markant, og det må i større grad enn i dag satses på firefelts motorveier med fysisk skille mellom kjøreretningene.

Les mer her.

Sp
Senterpartiet har som mål at Norge skal reduserer sine totale klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 i forhold til Kyoto-forpliktelsen. Dette skal gjøres ved blant annet bruk av CO2-avgift.

Sp vil ha en sterk satsing på både kollektivtrafikk og infrastruktur, som blant annet skal betales ved bruk av oljepenger. Sp mener utbygging av vei er en offentlig oppgave, og at finansieringen bør skje over offentlige budsjetter, og ikke gjennom bompenger.

Kollektivtransporten i Bygde-Norge skal videreutvikles, og det eksisterende jernbanenettet må fornyes for å dempe veksten av biltrafikken.

Les mer her.

Høyre
Høyres mål er at utslippene av klimagasser innen 2020 skal reduseres tilsvarende 30 prosent i forhold til 1990-nivået.

Høyre har også lagt til rette for at private kan prosjektere, bygge, vedlikeholde og drive infrastruktur som havner, veier, jernbane og flyplasser.

Det må satses videre på styrking av togtilbudet i og rundt de store byene, mens det i andre deler av landet heller bør satses på et bedre veinett og mer miljøvennlige alternativer til biler og busser.

Høyre arbeider for en satsing på høyhastighetstog som kan gi mer miljøvennlig transport av personer og varer mellom de største byene i Norge og Norden.

Høyre vil at det innenfor et generelt lavere avgiftsnivå for bil og drivstoff foretas endringer som belønner miljøvennlig adferd, samt at det etableres flere ladestasjoner som gjør bruk av el-biler praktisk mulig.

Les mer her.

KrF
KrF mener at de nasjonale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-80 prosent innen 2050, og Norge må redusere klimautslippene i tråd med Kyoto-avtalen.

Skatter og avgifter som bidrar til miljøvennlig adferd bør økes på bekostning av skatter som ikke har slike positive bieffekter.

Som det eneste partiet sier KrF at de vil innføre en klimaavgift på alle flyreiser, og at pengene skal gå til klimatiltak i fattige land. Partiet vil også øke andelen biodrivstoff gjennom påbud om fem prosent innblanding og omsetning på bensinstasjoner.

Det må legges til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. Flere må velge kollektiv og kollektivtransporten skal gjøres mer tilgjengelig ved flere avganger, raskere framkommelighet og lavere priser.

I byområder må kollektivtransporten prioriteres. Bompenger og veiprising må kunne brukes til hel eller delvis finansiering av nye veiprosjekter og utbygging og drift av kollektivtrafikk.

KrF jobber for å innføre et ungdomskort i all kollektivtrafikk. KrF vil sikre studentrabatt på alle kollektivtilbud.

Les mer her.

Venstre
Norge skal redusere egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2020. I tillegg skal Norge bidra til kostnadseffektive utslippsreduksjoner internasjonalt.

Venstre vil også innføre grønne skatter, som vil si skatt på det som gjør at man forurenser (som økt bensinavgift og bompenger).

Venstre vil satse på kollektivtransport i storbyene framfor veiprosjekter som gir økt biltrafikk. Veiprising og bruk av bomringert skal brukes til å bedre transporten, enten til kollektivinvesteringer eller til miljøforbedrende veitiltak. Det bør tilrettelegges for bilfrie sentrum i de store byene, og parkeringspolitikken må brukes aktivt til å styrke kollektivbruken i byene.

Venstre vil ha aktive tiltak for miljøvennlige, CO2-nøytrale biler. Det skal bygges ut høyhastighetsbane mellom de store norske byene som tidsmessig og prismessig konkurrerer ut flytransporten.

Venstre vil legge inn en ungdoms- og studentrabatt på 50 prosent i konsesjonsbetingelsene for alle kollektivtilbud.

Les mer her

TA TESTEN SELV - HVOR MILJØVENNLIG ER DU? Klikk her

Hva mener du om partienes klimapolitikk? Diskuter under!

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021