I 2015 inngikk Norge en avtale om leie av fengselsplasser i Nederland. Varigheten på avtalen var tre år, med mulighet for å forlenge ett år av gangen.

Tirsdag orienterte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sin kollega i Nederland om at Norge ønsker å forlenge avtalen til utgangen av september 2019.

- Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

- Vi har hatt en tett dialog med nederlandske myndigheter og én viktig fordel med forlengelsen er at det blir reduserte soningskøer i Norge. Midlertidig leie av fengselsplasser har vært en viktig årsak til det.

Fra arkivet: 70 straffedømte samtykker ikke til soning i Nederland

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Nekter for nederlag

- Er det nederlag for regjeringen å måtte leie fengselsplasser i utlandet?

- Nei, tvert imot. Det var en suksess. Da vi kom i regjering var soningskøen på 1216 personer (per 16.10.13). 1. august i år var det 267 personer som hadde fått ubetinget fengselsdom og venter på soning. Av disse har 67 allerede startet soning med elektronisk fotlenke. Å leie i Nederland er en midlertidig løsning mens vi bygger opp soningskapasitet i Norge.

- I tillegg kan jeg si at vi er godt i rute for bygging av 300 nye soningsplasser i Agder (200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal) som skal være klar til bruk i 2020. Vi nærmer oss et nivå hvor det ikke er mulig å få soningskøene noe særlig mer ned.

Fra arkivet: Setter opp ukentlig charterfly til norsk fengsel i Nederland

Forlengelsen gjelder fra utgangen av september 2018 og ett år frem i tid. Amundsen orienterte visejustisministeren i Nederland tirsdag om at Norge ønsker å forlenge avtalen. Siden det foreløpig var en forlengelse på ett år,var det ikke nødvendig å ta saken opp i Stortinget.

Så sent som i mars i år fikk regjeringen kritikk av Sivilombudsmannen (SOM) for soningsforholdene i Nederland.

«Funn under besøket viste at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling», heter det i rapporten fra Aage Thor Falkanger.

Les også: Dette er nasjonens som fyller norske fengsler

Krass kritikk

Her kan du lese hele rapporten. Videre bemerker Falkanger følgende:

«Det fremkom at norsk kriminalomsorg har etablert som en rutine at innsatte som transporteres med fly mellom Norge og Nederland, skal påføres tvangsmiddelet bodycuff. En slik praksis er ikke akseptabel. Bruk av et tvangsmiddel, også under transport, skal kun benyttes etter en individuell risikovurdering. De innsatte var heller ikke sikret tilgang til en effektiv klageordning for hendelser under transport i Nederland.»

Organisasjonen Jussbuss, som bidrar med gratis rettshjelp, har tidligere uttalt seg kritisk om ordningen med soningsplasser i Nederland. De liker ikke at den blåblå regjeringen forlenger leieavtalen.

- Vi har vært kritiske til avtalen helt fra begynnelsen, og er kritiske til at avtalen forlenges. Prinsipielt sett er det flere problemer med avtalen, noe som gjør at den ikke burde vært inngått i utgangspunktet, skriver medarbeider Jussbuss og jusstudent Louise Sandaker Hannon i en mail til Nettavisen.

- Vi er enige i kritikken til Sivilombudsmannen, og har ved våre besøk i fengselet erfart mye av det samme som fremgår av rapporten. Rehabiliteringen til de innsatte i Norgerhaven er dårligere enn for innsatte i Norge. De får mindre besøk, har kortere arbeidsdager og får dårligere progresjon.

REPORTASJE: Ehsan Brifkany trives med å bo i beryktede Rinkeby blant «100 nasjonaliteter»

- Rapport følges opp

I rapporten til Sivilombudsmannen kommer det også frem at fanger som begår nye lovbrudd i fengselet får sakene behandlet etter nederlandsk lov. De ansatte i fengselet snakker heller ikke norsk og Jussbuss peker også på språkproblemer som en ekstra belastning for straffedømte som soner i det norske fengselet i Nederland.

- Det er problematisk at de innsatte blir underlagt nederlandsk jurisdiksjon. Dersom en innsatt begår lovbrudd i fengselet vil dette bli håndtert etter nederlandsk lovgivning. Jussbuss synes det er problematisk at innsatte i et norsk fengsel kan risikere å bli dømt etter et annet lands lov.

Justisminister Amundsen tar kritikken med knusende ro og forsikrer om at norske myndigheter har tatt problemene som er påpekt på alvor.

- Dere fikk kraftig kritikk av Sivilombudsmannen i rapporten om soningsforholdene i Nederland. Hvorfor vil dere likevel forlenge leieavtalen?

- De funnene som ble påpekt i rapporten blir fulgt opp. Dessuten har soningsplassene i Nederland gitt oss mulighet til å redusere bruk av politiarrest, noe den samme sivilombudsmannen tidligere kritiserte oss for, svarer Amundsen kontant.

- Det hadde ikke vært mulig uten bruk fengselsplasser i Nederland. Det viser at vi har tatt kritikken på alvor.

Høyre: - Avtalen en suksess

Frps regjeringskollega Høyre støtter ikke uventet opp om praksisen med soning i Nederland.

- Arbeiderpartiet (Ap) ønsker å si opp leieavtalen med Nederland. Det er det samme som å be om å få soningskøene tilbake. Den midlertidige avtalen med Nederland har vært en suksess, og de aller fleste soner der frivillig, sier Høyres justispolitiske talsmann Anders Werp til Nettavisen.

- Høyre ønsker ikke soningskøene tilbake, og vi mener dette er en god løsning mens vi bygger ut fengselskapasiteten i Norge.


VIDEO: Her ble Sylvi Listhaug (Frp) kalt «jævla rasistjævel»