RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Valgguide for dummies!

Sist oppdatert:
Glem skattesnusk og politianmeldelser. Sjekk hva partiene faktisk mener om de viktigste sakene i Oslo og Bergen.

(iOslo.no) Rasismeuttalelser til reportere med skjult mikrofon og hemmelige kontoer i Sveits har preget valgkampen i Oslo, og det er lett å bli forvirret.

Derfor gir vi deg her en konkret oversikt over hva partiene faktisk mener om de viktigste sakene i Norges to største byer.

Les også: Dette gjør ditt parti i Bergen

Analyse av Oslo-valget: Miniparti kan avgjøre valget

Dette er partienes standpunkt i saker som angår deg i Oslo:

Arbeiderpartiet


Eldreomsorg: Et kommunalt ansvar. Fritt sykehjemsvalg skal bli en realitet. Vil bygge flere senior- og omsorgsboliger, og investere i hjemmehjelptjenesten. TT-tjenesten skal opprettholdes.

Barn og skole: Barnehageplass til alle, med økte tilskudd til bemanning og kvalifiserte førskolelærere. Vil ha heldagsskole, med leksehjelp i en utvidet SFO-ordning. Skolene skal få økte tilskudd og flere lærlingeplasser skal etableres.

Kollektivtransport: Trikk og buss hvert 5. minutt i sentrum, T-bane hvert 10. minutt, oftere i rushtida. Månedskort 100 kroner billigere i første rekke, men vil ha prisen lengre ned. Studentkort uten aldersbegrensning. Innfartsparkering utenfor sentrum, og ingen biler innenfor Ring 1. Vil vurdere rushtidsavgift.

Miljø: Flere biodrivstoffstasjoner i Oslo. Miljøkrav til nye busser og taxier. Flere og bedre sykkelveier, flere taxibåter og båtruter i Oslofjorden. Strengere miljøkrav til nybygg.

Malmøya-dumpingen: Vil ha pause i slamdeponeringen for å undersøke miljøfaren. Vil vurdere landdeponi.

Fattigdomsbekjempelse: Flere kommunale boliger med lavere husleie. Nettleie for strøm skal bli billigere for familier under gjennomsnittsforbrukeren. Flere botilbud for rusmisbrukere utenfor hospitser. Flere i arbeid. Internasjonale tiggerligaer må stanses og hjemsendes. Andre tiggere må over i ulike hjelpeordninger.

Eiendomsskatt: Ingen eiendomsskatt.

Lov og orden: Egne patruljer mot hærverk, tagging og forsøpling. Forbud mot salg av kampvåpen. Gjengaksjonen skal videreføres. Skjenkesteder skal miste bevillingen lettere ved skjenking av mindreårige og gjentatte brudd på lov og orden. Flere skjenkesteder utenfor bykjernen. Kommunale mannskaper skal utføre ordens- og ryddeoppdrag, også på nattetid.

I nyhetene i det siste: Ap signerte en samarbeidsavtale med SV om «Miljøbyrådet», et samarbeid om et felles mål for byen. Rune Gerhardsen ble i forrige uke politianmeldt for å ha gått i land på Malmøya sammen med Petter Stordalen, men han måtte også avlyse jobben som avisbud på Holmlia etter at Petter Stordalens miljøavis «Malmøykalven» oppfordret Oslo-velgerne til å stemme ut SVs Knut Even Lindsjørn, Runes nærmeste samarbeidspartner i på miljø i byrådet.

Her får du oversikten over hva partiene mener i Bergen.

Høyre

Eldreomsorg: Fritt sykehjemsvalg. Hjemmehjelpen skal få en tidsgaranti, slik at eldre vet når hjelpen kommer, hvilke oppgaver som skal utføres og hvor lenge de får hjelp. I tillegg skal eldre få en egen «Omsorgstelefon», som skal kunne gi svar på spørsmål om omsorgstilbudet.

Barn og skole: Full barnehagedekning. Søsken skal få gå i samme barnehage. Prisene skal holde lave i barnehage og SFO for familier med lav inntekt. Åpningstidene skal utvides. Leksehjelp til alle barn som ønsker det. Fritt skolevalg, men med karakterer fra og med femte klasse.

Kollektivtransport: Skal utvides i Oslo. Høyre vil jobbe for nytt dobbeltspor fra Asker til Ski. Ingen rushtidsavgift, men brukerbetaling for bilister.

Miljø: Nybygg skal ha vannbåren varme. Vil opprette ryddepatruljer i Oslo, og flere miljøriktige forbrenningsanlegg. Sykkelveinettet skal utvides. Piggdekkavgiften skal opprettholdes, og Høyre vil bygge flere ladestasjoner for elbiler.

Malmøya-dumpingen: Ingen punkter.

Fattigdomsbekjempelse: Sosialhjelp skal være midlertidig hjelp. Arbeidsføre mennesker skal gis hjelp til å komme i arbeid. Vil ha økt fokus på integrering og rekruttering av innvandrere. Økt brukt av tvangsbehandling mot rusmisbrukere under 25 år.

Eiendomsskatt: Ingen innføring av eiendomsskatt i Oslo.

Lov og orden: Vil ha lovforbud mot tigging i Oslo. Politiet skal ha nulltoleranse for hverdagskriminalitet og ro og orden, og skal også kunne vise bort prostituerte.

I nyhetene i det siste: Oslos ordfører gjennom 12 år, Per Ditlev-Simonsen, trakk seg fra jobben etter at det ble avdekket at han har hatt penger på en sveitsisk bankkonto. Han innrømte å ha unndratt rundt halvannen millioner kroner i arv fra skattlegging.
Høyres bystyrekandidat Toril Fiskestrand trakk seg denne uken fra alle verv i partiet etter at hun overfor en NRK-reporter med skjult mikrofon kom med sterke synspunkter på innvandring og minoriteter.

Sosialistisk Venstreparti


Eldreomsorg: SV er mot privatisering og konkurranseutsetting av pleietjenester. Vil ha høyere flere pleiere og høyere lønn, og flere leger inn på pleiehjemmene.

Barn og skole: Rett til barnehageplass fra 2009. Fleksible åpningstider, inntektsgraderte betalingssatser. Bedre lønn og flere mannlige førskolelærere. Skolemateriell skal være gratis, og SV sier nei til nye privatskoler. SFO skal bli billigere. Elevene skal også få være med på å bestemme sin egen hverdag. Mer PC-opplæring.

Kollektivtransport: Har gratis kollektivtransport som langsiktig mål. Antall avganger skal økes på T-banen, og alle tilbud skal utvides med flere seter. SV vil jobbe for dobbeltspor for toget fra Sandvika til Ski. Innfartsparkeringer skal bygges rundt hele byen.

Miljø: Vil ha flere ladestasjoner for el-biler og flere stasjoner for påfyll av biodrivstoff. Flere tunneler i Oslo, særlig i Groruddalen. Støyskjerming og forbedrede miljøforhold for folk i områder med mye trafikk. Vil bevare markagrensa.

Malmøya-dumpingen: SV vil rydde opp i Indre Oslofjord, men stemte for dypvannsdeponiet. Etter signering av avtale med Ap om samarbeid i byrådet bestemte SV seg for å støtte en pause i deponeringen og en ny gjennomgang.

Fattigdomsbekjempelse: SV vil stoppe salg av kommunale boliger, og i tillegg bygge nye. Sosialsatsene skal heves, og sosialklienter skal få flere tilbud om opplæring, utdanning og lønnstilskudd. Vil ha bedre behandlingstilbud for rusmisbrukere. Vil gi prostituerte tilbud om jobb, bolig og utdanning.

Eiendomsskatt: Sv vil ha eiendomsskatt med sterk sosial profil. Dette kan bety at boliger som er verdsatt til over seks millioner får eiendomsskatt.

Lov og orden: Flere gatelys og bedre forebyggingstiltak mot voldskriminalitet. SV vil vurdere skjenkepolitikken opp mot voldsstatistikken.

I nyhetene i det siste: Signerte samarbeidsdokument med Ap, og ble hengt ut i Petter Stordalens miljøavis Malmøykalven fordi de hadde stemt for dypvannsdeponi ved Malmøya.

Her får du oversikten over hva partiene mener i Bergen.

Fremskrittspartiet


Eldreomsorg: Står for fritt sykehjemsvalg og en utstrakt privatisering, men Staten skal ta regningen. Vil ha ombud for eldre. Bemanningsnormer og vandelsattester skal sikre trygg behandling.

Barn og skole: Kontantstøtte, barnehagesubsidier og fødselspenger skal samles i én øket barnetrygd. Staten skal finansiere skolen. Lærere må læres opp til å bli strengere for å stoppe uro i klasserommene. Fritt skolevalg og flere friskoler. Skolene skal selvstyres av lærere, elever og foreldre. Karakterer innføres i alle grunnleggende fag i 5. klasse. Nynorsk blir valgfag, og PC-utdanning skal starte i 1. klasse. På videregående skole går Frp inn for reklamefinansiert læringsmateriell.

Kollektivtransport:
Vil konkurranseutsette kollektivtrafikken, for å øke kvalitet og kapasitet. Vil også ha flere parkeringsplasser, men sier nei til rushtidsavgift.

Miljø: Mest mulig frivillighet og minst mulig restriksjoner. Utslipp som fører til skade på liv eller eiendom skal straffes hardt. Frp vil ha nye regler for produktmerking. Det skal bli lettere å kildesortere.

Malmøya-dumpingen: Stemte for dypvannsdeponiet.

Fattigdomsbekjempelse: Støtter utvidet bruk av metadon og Subutex, men vil også ha utvidet ettervern.

Eiendomsskatt: Nei til eiendomsskatt.

Lov og orden: Frp vil heve straffene for alle forbrytelser, og vil ha mer restriktiv ordninger for permisjon og prøveløslatelser. Politiet skal få økte bevilgninger og tjenestemennene skal generelt bevæpnes.

I nyhetene i det siste: Ordfører Svenn Kristiansen ble i forrige uke anklaget for rasisme av andre bystyrepolitikere. I 2002 ville Kristiansen ha et troskapsløfte fra alle muslimer, fordi han mente muslimer var mer lojale overfor islam enn norsk lov.

Senterpartiet


Eldreomsorg: Sykehjemsplass for alle innen tre måneder. Bemanningsnorm for de ansatte. Innvandrere som jobber i sektoren skal gjennom en språktest og få tilbud om kurs. Ufaglærte skal få tilbud om videreutdanning. Eldresentre skal få større bevilgninger og TT-tjenesten skal utvides.

Barn og skole: Full barnehagedekning. Gratis kjernetid for fire- og femåringer i barnehage. Bydeler og frivillige skal få tilskudd til leksehjelp. Nei til fritt skolevalg i videregående utdanning.

Kollektivtransport: Ny T-banelinje nord-sør innen 2011. Flere trikkelinjer og hyppigere avganger på alle transportmidler. Sykkelveinettet skal utvides. To timers overgang på billettene.

Miljø: Fjernvarmenettet skal utvides, strengere miljøkrav til nybygg. Parkene skal holdes fri for reklame, og antall parker skal øke i takt med nybygg. Oslos elver skal hentes fram fra rør.

Malmøya-dumpingen: Vil kreve en grundig gjennomgang av dypvannsdeponiet.

Fattigdomsbekjempelse: Sp vil jevne ut levekårsforholdene i Oslo. Sterkere fellestjenester og andre tiltak for enslige og en flerårig integreringsplan for Oslos innvandrere. Det skal bli lettere for rusmisbrukere å få metadonbehandling, og Sp åpner for flere tvangsinnleggelser med oppfølging.

Eiendomsskatt: Bare de største eiendommene skal skattlegges.

I nyhetene i det siste: Sp foreslo tidligere denne uka sykkelrittet Tour d'Oslo, der syklister skulle starte på rådhusplassen, og deretter sykle seg gjennom alle bydelene.

Kristelig Folkeparti

Eldreomsorg: KrF vil ha «verdighetsgaranti» i eldreomsorgen. Eldre skal få den hjelpen de trenger, uten for lang ventetid. Samtidig skal pårørende få omsorgslønn og avlastningstilbud for å ta seg av familiemedlemmer. Minst fire timer hjemmehjelp i måneden, og minst 500 nye sykehjemsplasser.

Barn og skole: Kontantstøtten skal heves, og pappa skal ha ti ukers permisjon med barnet. Fleksibelt barnehagetilbud til alle som ønsker det. Skolene skal ha en kristen verdiforankring, det vil ikke være rom for kommersielle friskoler. Barn skal ha tilgang til skole i nærheten av hjemmet.

Kollektivtransport: Mer penger til kollektivtrafikk. Flere avganger og lavere priser. Periodekort til rabatterte priser. T-banelinjene skal forlenges til Bjørndal i sør, Tryvann i nord og Ahus i øst.

Miljø: KrF sentralt vil ha bort alle bensin- og dieselbiler innen 2020. KrF i Oslo er opptatt av å bevare byens parker. Klimautslippet i byen skal ned med 50 prosent innen 2030. Markagrensa skal vernes, og det skal etableres flere ladestasjoner for elbiler samt stasjoner for biodrivstoff.

Malmøya-dumpingen: Må stanses og giften må hentes opp på land.

Fattigdomsbekjempelse: Økte tilskudd til sosial boligbygging, og kommunal boligstøtte skal videreføres. Høyere sosialhjelpssatser for langtidsuføre.

Eiendomsskatt: Støtter ikke eiendomsskatt.

Lov og orden: Færre skjenkebevillinger i Oslo. Videoovervåking av utsatte områder. Bydelspolitiet skal styrkes med barnevernsfaglig personale.

I nyhetene i det siste: Førstevalget til bystyrelista, Aud Kvalbein stilte opp med Petter Stordalen for å dele ut gratisavisa Malmøykalven på Holmlia i Oslo denne uka. En KrF-politiker er tiltalt for misbruk av fem små jenter på en campingplass i Rogaland.

Her får du oversikten over hva partiene mener i Bergen.

Venstre


Eldreomsorg: Lavere terskel for å få sykehjemsplass. Fritt valg av hjem, og flere plasser for eldre. Økt bemanning og omsorgsgaranti. Venstre vil etterutdanne ufaglærte, samt ta inn flere via arbeidsinnvandring.

Barn og skole: Full barnehagedekning med inntektsvurdering av prisen. Ja til friskoler. Fritt skolevalg i grunn- og videregående skole. Venstre vil ha flere skoler i byen, og vil innføre et nytt obligatorisk språk i grunnskolen. Nynorsk skal være obligatorisk, men uten karakterer. Venstre vil likevel ha karakterer på barneskolen.

Kollektivtransport: Lavere priser. Studentkort med 50 prosent rabatt og uten aldersgrenser. Ti minutters ventetid på T-banen, fem- og timinuttersruter på trikkenettet. Trikkelinje til Kværnerdalen/Vålerenga, og Kolsåsbanen forlenges til Rykkinn. Flere nye stasjoner for T-banen, og flere innfartsparkeringer.

Miljø: Markagrensa skal vernes, det samme skal byens parker. Alle nybygg skal ha vannbåren varme. Fortsatt piggdekkavgift i Oslo, og flere kildesorteringspunkter. Nye sykkelstier og forbedring av det eksisterende nettet.

Malmøya-dumpingen: Stemte for dypvannsdeponiet.

Fattigdomsbekjempelse: Høyere sosialhjelpssatser. Kontantstøtte og barnetrygd skal ikke føre til avkorting. Flere behandlingsplasser og ettervern for rusmisbrukere. Lavere terskel for Metadon og Subutex, men også andre legemidler, alt med krav om sosialfaglig hjelpeprogram.

Eiendomsskatt: Mot eiendomsskatt.

Lov og orden: Flere gatelys i sentrum. Prostitusjon skal ikke møtes med kriminalisering, men med sosiale virkemidler. Antall overvåkingskameraer skal reduseres og reguleres, og en oversikt over disse kameraene skal ligge lett tilgjengelig for publikum.

I nyhetene i det siste: Ola Elvestuen, Venstres førstekandidat i Oslo, lanserte torsdag et forslag om heroin på resept til rusmisbrukere.

Rød Valgallianse

Eldreomsorg: Vil avvikle privatisering og sentralisere helsetjenester. Vil gå vekk fra etatenes fakturering av tjenester. Ønsker sterk utbygging av pleiehjem og andre botilbud for eldre. Vil ha behandlingsnorm for behandlingen på sykehjem. Vil også styrke hjemmehjelptjenesten, men går mot Aps frie brukervalg. RV vil også ha vekk egenandelene på ordinær helsetjeneste.

Barn og skole: Gratis barnehage og full dekning for alle barn. Vil ha barnehager som passer for foreldre som jobber skift. Færre elever i hver klasse, og mer penger til utdanning. Barn skal få plass på nærmeste skole. Ungdomsskolen skal være karakterfri, mens videregående skole skal ha gratis læremidler.

Kollektivtransport: Egne traséer for buss og trikk med utbygging av nettet. Gradvis nedtrapping av priser med mål at reisene skal bli gratis. Vil bygge ut sykkelveinettet og føre bysyklene over til kommunen

Miljø: RV vil bevare markagrensa og offentlige parker i Oslo. Strenge miljøkrav til nybygg, og reklame i det offentlige rom må reduseres kraftig, eventuelt avgiftsbelegges.

Malmøya-dumpingen: Ingen spesifikke punkter i valgprogrammet, men er imot dypvannsdeponiet.

Fattigdomsbekjempelse: Vil sikre verdig levestandard for folk som trenger sosialhjelp. Kontantstøtte bør ikke gi fradrag i sosialhjelp. Flere behandlingsplasser og akuttplasser for rusmisbrukere.

Eiendomsskatt: Mot eiendomsskatt på boliger av vanlig husbankstandard. For skatt på næringseiendommer og større boliger

Lov og orden: Ingen punkter.

I nyhetene i det siste: Førstekandidat til bystyret, Erling Folkvord nektet å ta mot støtte til valgkampen fra Petter Stordalen, men stilte opp for å dele ut gratisaviser mot slamdumping med hotellbaronen. Politianmeldte onsdag firmaet Secora for å ha dumpet kloakk i Oslofjorden.

Her får du oversikten over hva partiene mener i Bergen.

Er det andre viktige saker partiene burde være opptatt av? Si din mening her:

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere