Vallas valgkrav

LO-leder Gerd-Liv Valla gir de politiske partiene frist til 19. august til å si seg enig i 54 krav fra den mektige organisasjonen.

06.08.05 23:08

- Svarene som partiene gir vil være et viktig grunnlag for LO-medlemmenes stemmegivning ved stortingsvalget 12. september, sier informasjonssjef Øivind T. Hansen til TV 2 Nettavisen.

- Det er vel ikke noen bombe hvor LO står politisk?

-Spørsmålene er krav som våre medlemmer har løftet fram i en stor debatt. Alle våre medlemmer, uansett partitilhørighet, ble invitert til fortelle hva de mente burde være de viktigste faglige og politiske sakene for LO de neste fire årene. Oppslutningen var overveldende: 44 000 LO-medlemmer sendte inn 150.000 faglige og politiske innspill.

Her er kravene som LO vil ha svar på:

Trygg pensjonen

Vil partiet:

-at den offentlige Folketrygden fortsatt skal være bærebjelken i vårt pensjonssystem, og gi minst samme dekningsgrad som i dag?

-innføre lovfestet tjenestepensjon for alle?

-sikre en videreføring av dagens AFP-ordning?

-sikre at tjenestepensjonsordningene i stat og kommune fortsatt skal gi de ansatte en pensjon som tilsvarer 66 prosent av sluttlønna (bruttoordning)?

-sikre alle en samlet pensjonsdekning på mellom 60 og 70 prosent?

Forsvar sykelønnsordningen

Vil partiet:

-garantere at dagens sykelønnsordning med lønn fra første dag opp til 6 G beholdes, uavhengig av utviklingen i sykefraværet?

-videreføre og styrke arbeidet med Inkluderende arbeidsliv?

En styrket Arbeidsmiljølov – nei til brutalisering av arbeidslivet

Vil partiet:

-reversere endringene i Arbeidsmiljøloven som gir

- adgang til å øke den daglig arbeidstiden til 13 timer per dag,

- økt adgang til bruk av overtid,

- svekkelse av stillingsvern gjennom endringene i retten til å stå i stilling

- økt adgang til midlertidige ansettelser,

- svekkelse av de tillitsvalgtes innflytelse?

-reversere endringene i Tjenestemannsloven, for eksempel når det gjelder stillingsvernet og ventelønnsordningen?

-Sikre homofile arbeidstakere lovbeskyttelse mot usaklig utestenging fra stillinger de er kvalifisert til, også innenfor kirke og trossamfunn?

Kamp mot privatisering

Vil partiet:

-satse på velferd framfor skattelettelser til de som har mest fra før?

-si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester?

-si nei til at kollektiv persontransport settes ut på anbud?

-si nei til en omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner?

-endre friskoleloven slik at frislippet av privatskoler stoppes?

-at universiteter og høgskoler fortsatt skal være forvaltningsorganer i offentlig eie?

-gjenopprette politisk styring av sykehusene?

-avvikle dagens skattefradrag for private helseforsikringer?

-utarbeide forpliktende opptrappingsplaner for en styrket kommuneøkonomi og sykehusøkonomi?

-sikre et aktivt norsk offentlig eierskap i strategisk viktige bedrifter, i energisektoren og i samfunnets infrastruktur?

-gå imot statlig nedsalg i Statoil, Telenor, Statnett, Statkraft, NSB, Posten og Statsbygg?

Sosial dumping

Vil partiet sikre at:

-norske lønns- og arbeidsvilkår ligger til grunn for alt arbeid som skjer i Norge og i norsk territorialfarvann?

-hovedentreprenør/oppdragsgiver gjøres ansvarlig for at under-entreprenører følger arbeidslivets spilleregler og lov- og avtaleverk?

-det innføres autorisasjon for privat arbeidsformidling, vikarbyråer og utleiebyråer?

-de tillitsvalgte får lovfestet innsynsrett i lønnsforhold og arbeidsavtaler i bedriften?

-ILO-konvensjonen nr 94 blir gjort gjeldende i Norge, slik at arbeid som er satt bort på entreprise av staten, statlige foretak, fylkeskommuner og kommuner skal baseres på lønns- og arbeidsforhold som er vanlig for sammenlignbart arbeid i Norge?

-det nedlegges veto mot EU-bestemmelser som svekker faglige rettigheter og medfører sosial dumping?

-at reglene for inn- og utleie av arbeidskraft strammes inn, og at innleie skal avtales med tillitsvalgt?

Arbeid til alle

Vil partiet:

-gjeninnføre ungdomsgarantien som sikrer all ungdom under 25 år rett til enten arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen 6 måneder?

-lovfeste retten til lærlingplasser og opplæringsplasser?

-at studielån og stipend minst reguleres i takt med prisstigningen?

-øke antall tiltaksplasser betydelig for å sikre at de arbeidsledige kommer inn på arbeidsmarkedet igjen?

-rette opp kuttene og endringene fra 2002 i dagpengene for de arbeidsledige, herunder fjerning av ferietillegget, økning av ventetiden for å få dagpenger fra 3 til 5 dager?

-Innføre garantier for arbeid eller utdanningstiltak ved utløp av dagpengeperioden?

-at ordningen med utdanningsvikariater videreføres og utbygges?

En aktiv industri- og næringspolitikk

Vil partiet:

-utarbeide en forpliktende offentlig sysselsettingsstrategi og næringspolitisk handlingsplan for å bekjempe arbeidsledigheten og skape nye arbeidsplasser?

-ta naturgassen i bruk for å skape arbeidsplasser i Norge?

-gi nye konsesjoner for gasskraftverk i Norge, med bruk av best tilgjengelige kommersielle teknologi?

-åpne for igangsetting av økt olje- og gassproduksjon i Nordområdene?

-at norsk leverandørindustri skal sikres oppdrag og rammebetingelser på samme vilkår som konkurrentene?

-Gjeninnføre en ny og forsterket ervervslov?

Likestilling

Vil partiet:

-lovfeste at heltid må være en rettighet og deltid en mulighet?

-innføre lik arbeidstid for skift- og turnusarbeid der summen av vakter kveld/ natt og søndag utgjør minst 1/3 av antallet vakter?

-at yrkesskadeforsikringsloven skal gjøres kjønnsnøytral slik at belastningslidelser og andre typiske ”kvinnesykdommer” omfattes av dekningsområdet?

-sikre retten til rimelig barnehageplass for alle barn?

-utvide foreldrepermisjonen og øke den delen av permisjonen som er forbeholdt far?

-sikre ammefri med lønn?

-at fedre fullt ut skal sikres selvstendige rettigheter til opptjening og uttak av fødselspenger?

-støtte forsøk med 6 timers arbeidsdag?

-at Lov om likestilling skal gjøres gjeldende i Den norske Kirke og andre trossamfunn?

-forandre Lov om likestilling slik at § 21 (representasjon av begge kjønn i offentlige råd, styrer og utvalg) gjøres gjeldende for private virksomheter og frivillige organisasjoner.

Et organisert arbeidsliv

Vil partiet:

-akseptere det kollektive avtalesystemet og den lovfestede retten til arbeidskamp?

-gå i mot begrensninger i streikeretten?

-doble skattefradraget for fagforeningskontingenten fra kr 1800 til kr 3600?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.