På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomført en undersøkelse for å se på hvordan verdsettelsen av tid en kaster bort i kø er.

En av dagens store utfordringer med nye veiprosjekter er at de ikke anses som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Bak en slik beregning er et av de viktigste elementene hvor mye man verdsetter tidsbesparelse.

Undersøker verdien av reisetid

«Samferdselsdepartementet har gitt TØI i oppdrag å undersøke regionale variasjoner i verdien av reisetid samt hvilket inntektsmål som bør benyttes i verdsettingsstudier. Det var et særlig ønske fra Samferdselsdepartementet å undersøke hvorvidt tidsverdien til kollektivreisende i Oslo avviker fra nasjonalt nivå,» skriver forskerne i innledelsen til sin rapport.

Rapporten konkluderer med at det ikke er vesentlige forskjeller på kollektivreisende i landet, men at Oslo-folk som reiser med bil har en vesentlig høyere verdsettelse av tiden de bruker i bil til- og fra jobb.

Beregningene er satt ut ifra befolkningens inntekt etter skatt.

Liten forskjell på kollektivtransport

- For hele landet samlet finner vi en verdi på reisetid på 50 kr/t for kollektivreiser under 100 km. Den estimerte tidsverdien for Oslo er 48 kr/t. Det er dermed lite som tyder på at tidsverdien for kollektivtrafikanter i Oslo avviker nevneverdig fra nasjonalt nivå, skriver forskerne i sin rapport.

For bilistene er situasjonen derimot en helt annen.

28 kroner mer verdt per time

- Vi finner en nasjonal tidsverdi på 69 kr/t for bilreiser under 100 km. Videre beregner vi en verdi av reisetid på 97 kr/t for Oslo. Det er dermed trolig at bilreisende i Oslo verdsetter tidsbesparelser høyere enn ellers i landet. Våre resultater viser dermed at tidsverdien for kollektivreisende er relativt lik regionalt som nasjonalt. For bilreisende er tidsverdien høyere i Oslo enn på nasjonalt nivå, slår de fast.

Hele rapporten finner du her.

Diskusjonen blir der ifra å diskutere om hvorvidt det skal legges forskjellige regionale beregningsmodeller for nye samferdselsprosjekter.

- Vi anbefaler at man i fremtidige verdsettingsstudier retter større fokus på å beregne tidsverdier for regioner og større byområder for å se hvorvidt disse avviker fra nasjonalt nivå. Det er også ønskelig at man undersøker videre problematikken rundt bruk av ulike inntektsmål i verdsettingsstudier, konkluderer forskerne bak rapporten.

Hvis politikerne følger forskernes råd, betyr det at veiprosjekter i Oslo-regionen i fremtiden lettere kan bli ansett som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Ukjente verdier for andre byer

Overfor Teknisk Ukeblad påpeker Askill Harkjerr Halse, en av forskerne bak rapporten, at de i undersøkelsen kun har sett på Oslo-regionen opp mot resten av landet, og at det eventuelt må gjøre egne beregninger for andre regioner.

Om inntekt legges til grunn, er det sannsynlig at byer som Stavanger vil komme svært godt ut.

Les også: 598 drept og 1576 alvorlig skadd