Menneskeskapte utslipp har ført til klimaendringer i alle de tre norske havområdene: Isen smelter, havet formørkes og vannet forsures, ifølge Miljødirektoratet.

– Klimaet har endret seg i alle de tre forvaltningsplanområdene som følge av menneskeskapt påvirkning. Dette gjør seg gjeldende som økt temperatur, minkende havis (i Barentshavet), og havforsuring og formørking av vannet (i Nordsjøen og Skagerrak), framgår det av rapporten om tilstanden i havområdene omfattet av forvaltningsplanen for norske havområder.

Rapporten er utarbeidet av Faglig forum for norske havområder og Gruppen for overvåking av de marine økosystemene. De to gruppene er bredt sammensatt av sentrale etater og institutter innen havforvaltning og havforskning.

– Det er forventet at klimaet vil fortsette å endre seg i stor grad i framtiden dersom utslippene av klimagasser, ikke kuttes betydelig, konkluderer rapporten.

– Lite usikkerhet

Gruppene leverer hvert fjerde år et oppdatert faggrunnlag om de tre norske havområdene – Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Den foreløpig siste rapporten i rekken blir overlevert klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) tirsdag formiddag.

– I vurderingen av økologisk tilstand er det konkludert med at økosystemet i den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak er betydelig påvirket av klimaendringene og andre menneskeskapte aktiviteter – særlig fiskerier, skriver de i det faglige grunnlaget.

På bakgrunn av lange tidsserier på 50 til 70 år er det vist at klimaet har endret seg i alle de tre forvaltningsplanområdene som følge av menneskeskapt påvirkning. Det er lite usikkerhet knyttet til denne konklusjonen, ifølge gruppene.

Endringene i Nordsjøen og Skagerrak omfatter både sentrale grupper av dyreplankton, fiskebestander, reke og bunnhabitater.

Noen av de øvrige funnene:

* Nordsjøen-Skagerrak er betydelig påvirket av menneskelig aktivitet. Økosystemene i Norskehavet og Barentshavet er mindre påvirket.

* Alle havområdene er påvirket av fiskeri.

* Nesten alle sjøfuglarter og artsgrupper har negativ bestandsutvikling.

* Tilførslene av mange av miljøgiftene som overvåkes i luft, har avtatt siden 1990-tallet, men nedgangen reflekteres bare delvis i nivåene som måles i sedimenter og i biologiske prøver.

* Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel er fortsatt høy. Utslipp til sjø har de siste årene fortsatt vært betydelige i Nordsjøen, men lavere i Norskehavet og begrensede i Barentshavet. Utslipp til luft har gått noe ned.

* Kunnskapsinnhenting om miljøpåvirkning knyttet til nye næringer – som mineralutvinning, offshore havbruk og offshore havvind – blir særlig viktig fremover.

(©NTB)