Finanstilsynet anmelder Nordea Bank Norge, First Securities, Fondsfinans ASA og Svenska Handelsbanken for brudd på bestemmelsen om shortsalg.

Politianmeldelsene kommer i sammenheng med Finanstilsynets reaksjoner mot flere aktører i verdipapirmarkedet, etter restruktureringen av det børsnoterte seismikkselskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) våren 2010.

- Flere av de foretak som er politianmeldt har også tidligere vært gjenstand for undersøkelser og kritikk for mangelfull kontroll av om kundene har tilgang til de finansielle instrumenter de selger, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet.

Restruktureringen omfattet emisjon av aksjer gjennom kontantemisjon og konvertering av obligasjonsgjeld.

- I dette tilfellet medvirket foretakenes manglende kontroll til større og vedvarende leveringsproblemer i verdipapiroppgjøret. RXT hadde selv gjennom klare generalforsamlingsprotokoller, tegningsmaterialet og børsmelding gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent og aksjene tilgjengelig på den enkeltes VPS-konto, sier Geir Holen.

- Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket, sier Holen.

På bakgrunn av store og vedvarende leveringsproblemer av RXT-aksjer i perioden 13. til 23. april 2010, iverksatte Finanstilsynet undersøkelser av foretatte salg og kjøp av aksjen.

«Politianmeldelsene bygger på at verdipapirforetakene ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet med å påse at kundene eide eller hadde tilgang til de aksjene som ble solgt gjennom foretakene. Dette medførte store og vedvarende leveringsproblemer i RXT-aksjen.», skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

- Prosessvarsel er her sendt ut, og stevning vil bli uttatt i løpet av få dager, sier Geir Holen.

Tjener på aksjefall
Et shortsalg innebærer at man selger et verdipapir man ikke eier. Det gjør man normalt hvis man tror verdipapiret vil falle i verdi, slik at man senere kan kjøpe det - og fullføre transaksjonen - til en lavere pris. Man kan da putte differansen i lommen.

Vanligvis kreves det at man ved shortsalg gjør en avtale om å låne verdipapiret man selger.

Har man ikke gjort noen slik avtale på forhånd blir shortsalget kalt nakent eller udekket. Dette er forbudt i Norge og i mange andre land.

RXT er et av selskapene som har hatt en begredelig utvikling på børsen.

I løpet av de tre siste årene har kursen stupt med 99,96 prosent, slik at markedsverdien i dag kun er på 184 millioner kroner. Torsdag ettermiddag stiger aksjen med vel 1 prosent på en negativ børs.

Her kan du følge utviklingen på Oslo Børs

Dette skriver Finanstilsynet i en pressemelding:
«Finanstilsynet anmelder fire verdipapirforetak for overtredelse av verdipapirhandellovens bestemmelse om “shortsalg”.

Finanstilsynet har i dag politianmeldt verdipapirforetakene Nordea Bank Norge ASA, First Securities AS, Fondsfinans ASA og Svenska Handelsbanken AB (filial i Norge) for mistanke om overtredelse av verdipapirhandelloven § 10-4 andre ledd, slik denne lød før lovendring 1. juli 2010.

Det følger av bestemmelsen at verdipapirforetakene bare kan formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier, dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.

Politianmeldelsene bygger på at verdipapirforetakene ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet med å påse at kundene eide eller hadde tilgang til de aksjene som ble solgt gjennom foretakene. Dette medførte store og vedvarende leveringsproblemer i RXT-aksjen.

Kritikk ikke tilstrekkelig

Finanstilsynet har i flere sammenhenger understreket viktigheten av å ha gode rutiner på dette området.

- Flere av de foretak som er politianmeldt har også tidligere vært gjenstand for undersøkelser og kritikk for mangelfull kontroll av om kundene har tilgang til de finansielle instrumenter de selger, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet.

Finanstilsynet ser alvorlig på udekket shortsalg, ettersom dette kan bidra til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet.

- I dette tilfellet medvirket foretakenes manglende kontroll til større og vedvarende leveringsproblemer i verdipapiroppgjøret. RXT hadde selv gjennom klare generalforsamlingsprotokoller, tegningsmaterialet og børsmelding gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent og aksjene tilgjengelig på den enkeltes VPS-konto, sier Geir Holen.

- Hensynet til en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel tilsier at det reageres strengt mot de groveste overtrampene av regelverket, sier Holen.

Politianmeldelsene må sees i sammenheng med Finanstilsynets øvrige reaksjoner mot flere aktører i verdipapirmarkedet etter restruktureringen av RXT våren 2010.

Finanstilsynet har tidligere besluttet vinningsavståelse mot syv investorer for vinning oppnådd ved salg av RXT-aksjer i strid med forbudet mot urimelige forretningsmetoder i verdipapirhandelloven § 3-9. To av investorene har vedtatt, mens Finanstilsynet i samarbeid med Regjeringsadvokaten vil forfølge kravet rettslig overfor de øvrige fem investorene.

- Prosessvarsel er her sendt ut, og stevning vil bli uttatt i løpet av få dager, avslutter Geir Holen.

Sakens bakgrunn:
I mars/april 2010 ble det gjennomført en finansiell restrukturering i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT). Restruktureringen omfattet emisjon av aksjer gjennom kontantemisjon og konvertering av obligasjonsgjeld.

På bakgrunn av store og vedvarende leveringsproblemer av RXT-aksjer i perioden 13. til 23. april 2010, iverksatte Finanstilsynet undersøkelser av foretatte salg og kjøp av aksjen.

Undersøkelsene har avdekket at leveringsproblemene skyldtes at en rekke investorer startet å selge RXT-aksjer som de ventet levert i forbindelse med gjennomføring av de planlagte kapitalutvidelsene, men før aksjene var registrert i Foretaksregisteret, før prospektet var godkjent og før aksjene faktisk var levert på investorens konto i VPS. Investorene solgte etter Finanstilsynets oppfatning aksjer de forsto eller burde forstått at de med stor sannsynlighet ikke kunne levere rettidig.»