Nye tall som fremkommer i Perspektivmeldingen som regjeringen la frem rett før helgen, viser at innvandringen til Norge fordeler seg svært ulikt mellom forskjellige aldersgrupper.

Les også: 20 bilder som vil gi deg et helt nytt syn på Norge, olje og fremtiden

- Den høye innvandringen har ført til en kraftig økning i andelen med innvandrerbakgrunn i yngre alderstrinn. Ved inngangen til 2016 var andelen høyest for aldersgruppen 30 –34 år, med 31 pst., mens den ti år tidligere var 12 pst. For Oslo var andelen med innvandrerbakgrunn for denne aldersgruppen kommet opp i 43 pst. ved
inngangen til 2016, skriver regjeringen i rapporten.

Til sammenligning er andelen over alle alderstrinn i underkant av 17 prosent.

Mange arbeidsinnvandrere

En nærmere kikk på tallene viser at økningen av personer med innvandrerbakgrunn i 30-årene får et klart løft fra alle typer bakgrunn.

Det er både vesentlig flere fra de fattige landene i Landgruppe 3, som i hovedsak har kommet til Norge grunnet flukt og familiegjenforening, men økningen er denne aldersgruppen er enda sterkere fra land hvor det er en stor del arbeidsinnvandring.

Perspektivmeldingen har ikke tall for starten av 2017, men i løpet av året var det ifølge perspektivmeldingen en utvandring av arbeidsinnvandrere.

- Nettoinnvandringen fra landene i Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania (landgruppe 1) økte markert fram til 2008 som følge av den sterke veksten i norsk økonomi, men har siden avtatt til nær null. I 2016 var det netto utvandring av statsborgere fra blant annet Sverige, Island og Tyskland.

Tror ikke på særlig mer arbeidsinnvandring

Regjeringen har ikke tro på at det kommer til å være spesielt mye innvandring til Norge de neste årene fra typisk arbeidsinnvandrerland i Øst-Europa i fremtiden. Dette har sammenheng med at det ikke kommer til å være arbeid for dem her når økonomien kjøles ned.

Eller som regjeringen skriver:

- Nettoinnvandring anslås å falle fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa. Det siste skyldes at inntektsnivået sammenliknet med Norge ventes å øke, samtidig som befolkningen i disse landene avtar på grunn av av lave fødselstall og utvandring. Nettoinnvandringen til Norge fra
resten av verden anslås derimot å holde seg høy gjennom hele fremskrivingsperioden.

Befolkningen skal øke med over 60 prosent

Befolkningsveksten i Norge antas å i all hovedsak drives frem av innvandring i tiden fremover, med rundt 25.000 per år.

- Fremskrivingene gir en sterk vekst i befolkningen med innvandrerbakgrunn, som i hovedalternativet er anslått å øke fra 850 000 personer ved utgangen av 2015 til vel 2 millioner i 2050 og vel 3 millioner i år 2100, se figur 3.8B. Regnet som andel av befolkningen tilsvarer dette en økning til litt over 30 pst. i 2050 og 36 pst. i 2100.

Øker innvandringen derimot til 35.000 per år, antas det at befolkningen med innvandrerbakgrunn i Norge vil kunne være på 40 prosent i 2050.

Les også: Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen