Gå til sidens hovedinnhold

8 ting du bør få med deg fra SSBs kontroversielle innvandring-rapport

Innvandring

Kvinner er veldig dyre - og innvandrere er enda dyrere.

Etter en flere måneder lang godkjenningsprosess har SSB nå publisert innvandringsrapporten som det har vært mye bråk om de siste dagene.

Rapporten er lang og benytter seg av mange kompliserte fremskrivninger som er til dels vanskelig å ta til seg.

Konklusjonene er at innvandring verken er noe entydig positivt eller negativt.

Derimot er rapporten krystallklar på at den innvandringen som det forventes mest av til Norge i årene som kommer, vil ha kraftige negative økonomiske effekter for både staten og personer som bor i Norge.

Under har vi samlet noen av nøkkelfunnene og situasjonsbeskrivelsene i rapporten.

Viktige begreper å forstå

Før vi går videre er det viktig å forstå SSBs begrepsbruk:

SSB deler opp verden i flere grupper land, R1, R2 og R3. R1 er våre nærmeste naboland og den vestlige verden, R2 er typisk Øst-Europa - mens R3 er verden utenfor det vi definerer som den vestlige verden og Europa.

Norskfødte personer blir ofte definert som R0.

Tabellen viser de landene som i dag har flest innvandrere til Norge i dag fra de tre landgruppene.

Vi har hatt en historisk høy innvandring de siste årene

Tallene viser at innvandring til Norge først doblet seg fra midten av 80-tallet og frem til starten av 2000-tallet - og har igjen doblet seg etter det.

Uten innvandring vil vi bli færre i Norge

Det såkalte 0-scenarioet til SSB viser at folkemengden i Norge vil falle betydelig i årene fremover hvis all inn- og utvandring stopper.

Med det som er forventet innvandring i årene som kommer, vil derimot folkemengden øke til godt over 8 millioner innen utgangen av dette århundret.

Noe av årsaken er at innvandrere fra landgruppe 3 får langt flere barn i snitt enn andre.

Kvinner er mye dyrere enn menn

På generelt grunnlag er kvinner en mye høyere kostnad for staten enn menn, og det gjelder både innvandrere og personer født i Norge.

Innvandrere fra ikke-vestlige land tjener dårlig

Denne grafen viser beregnet gjennomsnittsinntekt til en 25-åring fra i dag og ut livet. Mens norskfødte og personer fra våre naboland har til dels svært høy inntekt, er gjennomsnittstallet for personer fra landgruppe 3 omtrent halvparten.

Lav inntekt gir lav skatteinngang til staten.

Innvandring gir staten økte økonomiske utfordringer

Uansett hvordan man vender og vrir på det, så ser staten ut til å få store utfordringer i de neste tiårene som følge av en aldrende befolkning. Innvandringen kommer på toppen av dette, og fører til at statens underskudd øker mye raskere.

50.000 kroner mer i skatt per innbygger med høy innvandring

Tallene til SSB viser at denne økonomiske utfordringen fører til at staten må hente inn rundt 50.000 kroner mer per innbygger (200.000 kroner for en normal familie) ved et høyt innvandringsnivå fra ikke-vestlige land.

Høyere skatt må en derimot uansett belage seg på, for hvis innvandringen stopper i dag må en fortsatt regne med nesten 35.000 kroner høyere skatt.

Høyere innvandring fører til lavere realinntekt

Sammenlignet med en situasjon der all migrasjon stoppes, vil man ifølge SSB mot slutten av dette århundre regne med over 100.000 kroner lavere realinntekt med en høy innvandring fra ikke-vestlige land (H R3).

SSB: Innvandring gir lavere materiell levestandard

Konklusjonen til SSB-forskerne er ganske enkelt at innvandring fører til dårligere økonomiske kår.

- Våre beregninger viser at veksten i gjennomsnittlig materiell levestandard avtar med økt innvandring

- Norges disponible realinntekt per innbygger ligger i 2060 47.000 kroner (7,8 prosent) lavere enn det den ville vært i dette året uten inn- og utvandring. Det tilsvarende inntektstapet i 2100 er 72 000 kroner (9,6 prosent), påpeker forskerne.

Ifølge SSB fører også innvandring til lavere produksjon i ikke-oljerelatert sektor.

- Realistisk inn- og utvandring fører også til et fall i inntekten fra produksjon i fastlandsnæringene som avhenger av befolkningen gjennom sysselsettingen. I 2060 og 2100 er BNP-FN per innbygger henholdsvis 32.000 og 35.000 2013-kroner lavere enn det ville vært uten inn- og utvandring. Hovedårsaken til nedgangen er at R3-innvandrerne sett under ett har både lavere sysselsettingsandel og lavere lønn enn norskfødte, for gitt kjønn og alder. Samtidig vil stadig flere av innvandrerne komme fra R3-landene.

Overføring av inntekt fra eksisterende befolkning til innvandring

SSB påpeker også at innvandringen svekker offentlig økonomi.

- I de fleste år i perioden 2025-2100 fører realistisk inn- og utvandring til en årlig økning i udekkede offentlige finansieringsbehovet som varierer mellom 2,4 og 2,7 prosent av løpende BNP-FN. Målt per innbygger og i 2013-kroner (etter neddiskontering med 3 prosent nominell rente18) varierer økningen i det udekkede finansieringsbehovet lite rundt 10 500 per innbygger. Selv om inndekningen av dette behovet også vil falle på innvandrerne, innebærer inndekningen en inntektsoverføring fra den eksisterende befolkningen til det befolkningstilskuddet som genereres av ekstra innvandring.

- Den viktigste kilden til svekkelsen av offentlige finanser er delingen av de befolkningsuavhengige statlige inntektene [primært oljefondet, journ.anm] på flere innbyggere.

Våre beregninger viser at veksten i gjennomsnittlig materiell levestandard avtar med økt innvandring. Gjennomsnittlig årlig vekst i Norges disponible realinntekt per innbygger faller fra 0,5 til 0,3 prosent i årene 2016-2060 når inn- og utvandringen øker fra null til dent mest realistiske banen. I perioden 2060-2100 reduseres veksten fra 0,6 til 0,5 prosent.

Kommentarer til denne saken