- Påtalemyndigheten har i dag besluttet å anke dommen. Det ankes over bevisbedømmelsen. Det er påtalemyndighetens oppfatning at retten har vurdert de enkelte bevis isolert sett og ikke i tilstrekkelig grad foretatt en samlet og helhetlig bevisvurdering.

Det opplyser statsadvokat Trude Antonsen til Nettavisen.

- Videre saksgang er at forsvarer innen en gitt frist kommer med tilsvar til anken, saken blir deretter oversendt lagmannsretten som vurderer om den slippes inn til ankebehandling. Jeg har ingen ytterligere kommentar til denne saken, verken muntlig eller skriftlig, legger Antonsen til.

Hun overtok saken da aktor Anne Allum, som førte saken i tingretten, nylig gikk tilbake til jobb i Økokrim.

Forsvarer Sulland: - Ikke begrunnet

Idrettsprofilens fosvarer Frode Sulland mener anken ikke er godt nok begrunnet, og sier han tviler på at den vil bli tatt inn til behandling.

- Det er jo mulig å anke, så det må man ta med i betraktningen, men det som er overraskende er at det er en anke som ikke er nærmere begrunnet. Det gjør det vanskelig å tenke seg at lagmannsretten vil slippe den inn til ankebehandling, sier Sulland til Nettavisen.

- Hva mener du med at anken ikke er nærmere begrunnet?

- Den er ikke begrunnet, annet enn en henvisning til at de er uenige i resultatet. Det var en svært grundig og omfattende dom fra tingrettens side, som vi vil vise til i vårt tilsvar til denne anken. Det er en dom som baserer seg på en samlet bevisvurdering, og retten fant enstemmig verken at det var bevis for straff eller erstatning. Da er det vanskelig å se at man skal ta en så overfladisk og ubegrunnet anke til behandling, mener Sulland.

- Hvordan reagerte klienten din på anken?

- Han var forberedt på at det kunne skje, sier Sulland.

Hovedforhandlingen i Nedre Romerike tingrett ble altså et stort nederlag for påtalemyndigheten, som ba om syv års fengsel for den tidligere idrettsprofilen.

I stedet fikk altså forsvarerteamet Frode Sulland og Simen Perminow Skjønsberg medhold i sin påstand om full frifinnelse.

Slik argumenterte retten

I dommen fra tingretten, som Nettavisen har fått tilgang til, oppsummeres hovedargumentene for hvorfor idrettsprofilen ble frikjent:

- Retten har etter en samlet vurdering av bevisene i saken kommet til at det ikke er ført bevis ut over enhver rimelig og fornuftig tvil for at NN (idrettsprofilen) har voldtatt eller mishandlet sin tidligere ektefelle som beskrevet i tiltalebeslutningen.

- Bevisførselen har ikke gitt retten grunnlag for å utelukke muligheten for at hovedinnholdet i NN (idrettsprofilen) sin forklaring kan være det som er riktig. NN (den fornærmede kvinnen) sin forklaring støttes etter rettens syn i for liten grad opp av andre beviser i saken til at retten, med tilstrekkelig grad av sikkerhet, kan legge den til grunn, heter det i dommen.

Totalt sprik i forklaringene

I rettssaken, som strakk seg over åtte dager i midten av februar, fikk retten høre to vidt forskjellige forklaringer om hva som skal ha skjedd.

De to ble sammen på starten av 2000-tallet, hun som alenemor og han som aktiv toppidrettsutøver. I 2003 flyttet de sammen, og det skal ha blitt starten på et dobbeltliv for den populære idrettsprofilen, skal vi tro den fornærmede kvinnen.

Utad var han godt likt og hadde en stor stjerne i nærmiljøet, hjemme skal han gått inn i et sjalu, kontrollerende og voldelig modus. Det forklarte den fornærmede kvinnen i retten.

I vitneboksen beskrev hun et forhold preget av frykt, vold, voldtekter og mishandling over en periode fra 2002 til 2018.

- Rystet og sjokkert

Mannen mente på sin side at ekskona er ute etter hevn fordi han gikk fra henne og startet en ny familie med en annen kvinne.

- Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og de anklagene tiltalte har mot meg. Jeg har ikke mishandlet NN, og jeg har ikke voldtatt henne. Jeg har heller ikke truet NN (et annet familiemedlem red.anm), sa han om tiltalepunktene.

Her kan du lese mer om sakens bakgrunn: