BREVET AVALDNES HAR SENDT TIL NFF:

FORESPØRSEL OM UTTALELSE VEDR. MULIG SAMARBEID MED
SPILLSELSKAP

1. Innledning
Avaldsnes Idrettslag (AIL) har mottatt en forespørsel fra Betsson Group (Betsson) om klubben er interessert i å inngå en samarbeidsavtale med Betsson. Av hensyn til å opptre ryddig, jf. bl.a. nylige saker vedr. avtaler med utenlandske spillselskaper, ønsker klubben å ta opp forholdet med Norges Fotballforbund (NFF) før det eventuelt inngås en avtale med Betsson.

2. Bakgrunn
Det er krevende å drive en toppserieklubb hvor spillerstallen er helprofesjonell og utgiftene for øvrig i stor grad er tilsvarende som for en tippeligaklubb. Tilgangen til sponsormidler er utfordrende, og overføringene fra NFF er beskjedne. For å sikre inntektsgrunnlaget er klubben tvunget til å ta nødvendige grep slik at sesongen kan gjennomføres i henhold til det budsjettet som er fastsatt.

Ett av tiltakene er å se på nye inntektsmuligheter – noe en eventuell samarbeidsavtale med Betsson representerer.

AIL ønsker i utgangspunktet å opptre lojalt overfor NFF og NFF sin hovedsamarbeidspartner Norsk Tipping. Dette utfordres imidlertid av vår opplevelse av at overføringene fra NFF til breddeidretten – og i særdeleshet til kvinnefotballen – står i et misforhold til overføringene til herrefotballen.

Når det i tillegg skapes et inntrykk av at pengebruken internt i NFF er av en art og på et nivå som grasrota ikke kjenner seg igjen i, er det vanskelig for en klubb drevet på dugnadsånd å avstå fra å vurdere en forespørsel fra en av Norsk Tipping sine konkurrenter.

3. Avtalens innhold
I hovedtrekk skal Betsson yte et vederlag til AIL mot at Betsson blir AIL sin offisielle sponsor utenfor Norge.

Avtalen innebærer ingen markedsføring av Betsson sine tjenester i Norge, idet profilering av Betsson sine tjenester kun skal skje i utlandet samt i forbindelse med kamper AIL spiller i land hvor reklame for Betsson sine tjenester er lovlig.

4. Forholdet til norsk lov og idrettens regelverk
Det er en forutsetning for AIL at en samarbeidsavtale med Betsson ikke strider mot norsk lov og/eller idrettens regelverk.

Vi har derfor foretatt grundige undersøkelser av de juridiske forholdene omkring en eventuell avtaleinngåelse, og kommet til at en avtale som skissert i pkt. 3 overfor ikke vil medføre brudd på norsk lov og/eller idrettens regelverk.

5. Spørsmål til NFF
AIL er opptatt av at alle relevante forhold er tatt i betraktning før klubben inngår en avtale med Betsson. I den forbindelse vil NFF sin tilbakemelding veie tungt i den vurderingen klubben skal foreta før det fattes en beslutning. Vi ber derfor NFF om skriftlig svar på følgende spørsmål:

1) Har NFF noen innsigelser mot til AIL inngår en samarbeidsavtale med Betsson iht. beskrivelsen i pkt. 3 overfor?

2) Hvis ja på spørsmål nr. 1; hvilken faktisk og rettslig begrunnelse ligger til grunn for NFF sitt standpunkt?

6. Avsluttende bemerkninger
Vi ber om en snarlig tilbakemelding, og senest innen 10 dager fra dags dato.

Dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen, eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig juridisk forankret, legger vi til grunn at klubben står fritt til å inngå en samarbeidsavtale slik som skissert i pkt. 3 overfor uten senere innvendinger fra NFF sin side.

Vi ber om at tilbakemelding sendes til undertegnede pr. e-post.

Med vennlig hilsen
for Avaldsnes Idrettslag

Frode Nygaard (e.f.)
styremedlem