*Nettavisen* Sport.

Her er Mikel-kjennelsen

Foto: Erlend Aas (Scanpix)

Her kan du lese hele kjennelsen fra Oslo tingrett i forbindelse med Mikel-saken.

----KJENNELSE --- ---

Avsagt: 09.01.2006

Saksnr.: 05-170746TVI-OTIR/05

Dommer: Tingrettsdommer Knut Kleppestø

Saken gjelder:

John Obi Mikel Advokat Helge Morten Svarva

mot

Fc Lyn Oslo Advokat Fred Arne Gade, Advokat Erik Nadheim

Det ble avsagt slik

K j e n n e l s e :

Nigeriansk statsborger John Obi Mikel, født 22.4.1987, heretter kalt Mikel, kom til Norge i august 2004 sammen med 2 landsmenn i forbindelse med at de var tatt opp som elever ved fotballinjen ved Norsk Toppidrettsgymnas (NTG). Bakgrunnen for dette var at de hadde utmerket seg i forbindelse med det internasjonale fotballforbundet FIFA’s U-17 verdensmesterskap i Finland i august 2003. En fotballagent formidlet kontakten med NTG, hvor siktemålet var å utvikle spillerne i kombinasjon med at de ble gitt utdanning.

I forbindelse med dette ble det også inngått en avtale 8.9.2004 mellom FC Lyn og forballagentselskapet Profile Sport Ltd, hvoretter Lyn fikk anledning til å bruke Mikel på skolelaget til NTG/Lyn. Lyn fikk imidlertid ingen rettigheter av noe slag i forbindelse med eventuell overgang til en annen klubb.

Det er i saken vist til flere skriftlige avtaler mellom Mikel og Lyn, men partene er uenige om disse avtalene er gyldige eller ikke. Det er framlagt to avtaledokumenter datert 8. september 2004, hvoretter Mikel skulle være profesjonell fotballspiller for Lyn fra 9.4.2004 til hhv. 31.12.2005 og 31.12.2006. Den siste av disse avtalene er undertegnet av både Mikel og hans far i Nigeria.

UDI ga den 28.9.2004 arbeidstillatelse til Mikel som profesjonell fotballspiller i et år regnet fra nevnte dato.

Lyn forsøkte å få Mikel spilleklar til cupfinalen 7.11.2004, men FIFA avslo dette fordi det ville vært i strid med FIFAS regler for ”Status and Transfer of Players”. Mikel bestrider ikke at avtalene av 8.9.2004 er undertegnet av ham og den ene også av hans far, men anfører at de pga. FIFA’s vurdering må ansees ugyldige som arbeidsavtaler.

I april 2005 var det forhandlinger mellom Lyn og Manchester United Football Club (MUFC) om en mulig overgang for Mikel. Forutsetningen for dette var at det måtte foreligge en bindende avtale mellom Lyn og Mikel om at han skulle spille profesjonell fotball for klubben. Den 22.4.2005 - Mikels 18-årsdag - leverte Lyn til Norges Foballforbund (NFF) en avtale datert samme dag, hvoretter Mikel skulle arbeide som profesjonell fotballspiller for Lyn til 31.12.2006. Denne avtalen er ifølge Mikel forfalsket av Lyn., mens Lyn anfører at avtalen er reell og gyldig. Det ble også inngått intensjonsavtaler mellom Lyn og MUFC og Mikel og Lyn den 29.4.2005, hvoretter MUFC ble gitt rett til å inngå avtale om at Mikel skulle spille for klubben på et senere tidspunkt. Også denne avtalens gyldighet bestrides av Mikel.

Det er uomstridt at Mikel før han ble 18 år spilte på Lyns juniorlag og annetlag, og at han etter 22.4.2005 spilte flere kamper for Lyns førstelag. I midten av mai 2005 forlot han Norge uten å varsle Lyn, og tok opphold i England. Han har senere deltatt for Nigeria i FIFA World Youth Championship i Nederland i juni samme år, men returnerte ikke til Norge og Lyn etter det.

Lyn tok på bakgrunn av Mikels uteblivelse opp med FIFAS ”Dispute Resolutions Chamber” (DRC) et krav om at Mikel måtte returnere til Norge og Lyn. DRC la i avgjørelse av 18.7.2005 til grunn at det var inngått en gyldig arbeidsavtale mellom Lyn og Mikel 22.5.2005. På denne bakgrunn ble det besluttet at Mikel straks skulle gjenoppta sine plikter i forhold til Lyn. I september 2005 kom Mikel tilbake til Norge og var igjen tilgjengelig for Lyn, men han flort landet på ny i november 2005.

Mikels engelske advokat Steven Tregear har den 15.11.2005 rettet en henvendelse til FIFA, hvor han ba om at DRC skulle ”reopen” sin avgjørelse om at Mikel skulle pålegges å returnere til Norge, da kontraktene av 22.4.05 og 29.4.05 ifølge Tregear var falske. Avtalene av 22.4 og 29.4.05 ble begjært kjent ugyldige av DRC. Etter å ha fått uttalelser fra Lyn og MUFC besluttet FIFA den 7.12.2005 å stille den videre behandling av saken der ble stilt i bero i lys av at Lyn hadde oppgitt at man hadde reist rettsak i Norge, dvs. nærværende sak.

Mikel har den 25.11.2005 v/advokat Helge Svarva reist sak mot Lyn, og nedlagt påstand om at det ikke foreligger noen arbeidsavtale mellom Mikel og Lyn. I stevningen ble det også nedlagt påstand om at Lyn plikter å frigi Mikels spillerlisens, men denne påstanden er senere trukket tilbake.

Lyn v/advokat Erik Nadheim innga tilsvar den 13.12.2005, og nedla prinsipalt påstand om avvisning, subsidiært om frifinnelse.

Retten besluttet å forhandle særskilt om avvisningsspørsmålet, jf. tvml. §98 annet ledd. Hovedforhandling til behandling av dette spørsmålet ble holdt 5. januar 2006. Her møtte advokat Helge Svarva og rettslig medhjelper, advokat Ronny Lund, for Mikel, mens advokat Fred Arne Gade med rettslig medhjelper advokat Tron Dalheim møtte som ny prosessfullmektig for Lyn. Det ble ikke ført andre beviser enn de dokumenter som er framlagt under saksforberedelsen så langt.

Kort om partenes anførsler

John Obi Mikel har i det vesentlige anført:

Det et uomtvistet at den ble inngått en avtale mellom Lyn og Mikel 8.9.04, denne ble også undertegnet av Mikels far. Men avtalen ble underkjent av FIFA den 5.10.2004. Avtalen 22.4.05 anføres å være en forfalskning.

Mht. sakens fremme bemerkes:

¿ Mikel har ikke samtykket til voldgift, og har ikke deltatt i noen voldgiftsbehandling.

¿ De spørsmål DRC behandlet var andre enn det som er til behandling her.

¿ Mikel er ikke bundet av noen voldgiftsklausul i noen avtale.

Saken skal behandles etter arbeidsmiljølovens prosessregler, jf. lovens §61. I tilsvaret la Lyns daværende prosessfullmektig også det til grunn. Tvistetemaet, jf. Mikels påstand pkt. 1, dekkes av ordlyden i §61. Det er ikke noe vilkår at lovens vernebehov ikke slår til i saken.

Det kan da ikke inngås bindende forhåndsavtaler om voldgift før tvisten har materialisert seg, jf. Ot. prop. nr. 50 (1993-94) s. 213 og NFF’s lov §16-1. Eventuell voldgiftsavtale må avtales særskilt, og det må være strenge krav til at dette er vedtatt.

DRC’s avgjørelse gjaldt noe annet enn saken her - Mikel var ikke part i FIFA-saken. Det er endog sagt klart i advokat Tregears klage at spørsmålet om gyldigheten av avtalen mellom Mikel og Lyn ikke er en del av det som bringes inn for FIFA til avgjørelse. Det FIFA avgjorde var kravet fra Lyn om at Mikel måtte returnere til Norge. DRC la prejudisielt til grunn at det var en gyldig avtale mellom Lyn og Mikel, men uten å drøfte dette særskilt.

Mht. oppfølging av DRC’s vedtak av 28.7.05 anføres at advokat Tregears brev dit av 6.9.05 tar opp opsjonsavtalen mellom MUFC og Mikel, og kontrakten Lyn/Mikel gjøres heller ikke her til sak for FIFA/DRC.

Advokat Tregears senere ”submission” til FIFA av 15.11.05 bringes avtalen Lyn/Mikel inn som prejudisielt forhold knyttet til hovedkravet om gyldigheten av opsjonsavtalen mellom MUFC og Mikel. Det kreves ikke selvstendig dom for gyldigheten av avtalen mellom Mikel og Lyn.

Det er derfor under ingen omstendigheter inngått noen gyldig avtale om voldgift hverken før eller etter at tvisten ble reist.

Mikel nedla ingen formell påstand, men forutsetter at saken fremmes til realitetsbehandling

FC Lyn har i det vesentlige anført:

Kjernen i saken er spørsmålet om hvilken klubb Mikel skal spille for i framtiden, samt avklaring i forhold til Lyn og fotballagenter. Den sak Mikel har reist for Oslo tingrett berører bare en flik av dette saksforholdet.

Dersom Mikel hadde gått med på videre behandling i FIFA/DRC ville saken nå vært ferdig avgjort.

Mikel kom til Norge i september 2004, og undertegnet en kontrakt som også hans far medundertegnet. Dette innebar en arbeidstillatelse kombinert med at Mikel på dette grunnlag fikk oppholds- og arbeidstillatelse av UDI.

Lyn godtar ikke at avtalen 22.4.2005 er en nullitet. Originaldokumentet befinner seg ved Oslo politidistrikt i f.m. Mikels anmeldelse av Morgan Andersen. Mikel spilte på Lyns junior- og annetlag fram til han ble 18 år 22.4.2005, og spilte deretter flere kamper på Lyns førstelag. Det ble i denne perioden ikke fremmet noen innvendinger mot at atvaleforholdet ikke var i orden, det kom først gjennom stevningen 25.11.2005. Agnet John Shittu var selv til stede på Lyns førstelagskamp 24.4.05. Mikel spilte 3 kamper til før han uten å varsle sin arbeidsgiver forlot landet ca. 8.5.2005. Han kom tilbake i september etter DRC’s avgjørelse om at han hadde plikt til å returnere til Norge, og spilte 2 kamper, hvoretter han satt på benken i en periode før han på ny forlot Norge.

Mikel var medlem av Lyn, og betalte kontingent fra sept. 04. Iht. fotballforbundets lov §§15 og 16 er voldgift obligatorisk dersom amjl. ikke kommer til anvendelse. Avtalen av september 2004 er gyldig som arbeidsrettslig og sivilrettslig avtale, selv om den ikke ble godkjent iht. FIFA’s regler.

Avtalen av 22.4.2005 er iht. NFF’s standardkontrakt, det eneste som fylles ut individuelt er foruten personalia varighet og lønn. Kontrakten, jf. stevningens bilag 6, har varighet til 31.12.2006, og ble akseptert av Mikel ved underskrift. Iht. kontraktens appendix 1 er det snevre grenser for spillerens mulighet ti å heve avtalen, og advokat Tregears brev av 28.7.2005 om heving pretenderer ikke at vilkårene er oppfylt. Mikels reelle motiv for hevingen er at han vil spille for Chelsesa, og ikke MUFC, slik intensjonsavtalen av 29.4.05 legger opp til. I et slikt tilfelle skal tvisten behandles ved voldgift, jf. appendix 1 pkt. D.

Det er påfallende at Mikel 7-8 måneder etter å ha undertegnet avtalen av 22.4.05 påstår at avtalen er falsk - det vises f.eks. til framlagte presseklipp som viser at avtalen var reell og ønsket av Mikel.

Spm. om amjl. kommer til anvendelse - jf.. dens §61 - saken anføres ikke å gjelde hvorvidt et arbeidsforhold består, idet §61 først og fremst må knyttes til oppsigelse fra arbeidsgiver, noe som gjenspeiles i lovteksten i §§61 og 62.

Advokat Tregears brev av 28.7.2005 kan ikke oppfattes slik at Mikel i april 2005 ikke ønsket å spille for Lyn. Det er ikke beskyttelsesverdige forhold knyttet til arbeidsforholdet som er Mikels anliggende, men at han er opptatt av spillerlisens/overgang til ny klubb.

DRC’s avgjørelse av 18.7.2005 avgjorde i realiteten bl.a. det spørsmål som er til behandling i saken her. Det framgår av DRC’s vedtak at man la til grunn at det var inngått en bindende avtale mellom Mikel og Lyn, dvs, at dette spørsmålet var tema for DRC. Slutningens pkt. 1 viser at Lyns brev av 17.7.05 ble akseptert, og dermeed lagt til grunn. - Avgjørelsen ble ikke anket, og begge parter innrettet seg etter den.

Mikel har senere krevet gjenopptakelse av DRC’s avgjørelse. Mikel har akseptert voldgift ved å innlate seg på forhandlinger for DRC, jf. lov om voldgift §18. Det er etter den nye voldgiftsloven ikke krav til skriftlighet for voldgiftsvtaler, dvs. at foreningsvedtekter m.v. er tilstrekkelig som grunnlag. Selv om avtalen som sådan kjennes å være ugyldig, vil voldgiftsklausulen likevel gjelde, jf. voldgiftsloven §18 annet ledd.

Mht. spørsmålet om når tvist har oppstått, anføres at de handlinger som Mikel mente var avgjørende er knyttet til avtalen av 22.4.05, dvs. flere måneder før DRC’s avgjørelse.

Rettens syn på om saken skal fremmes:

Retten tar først stilling til om saken skal behandles etter arbeidsmiljølovens prosessregler, dvs. lovens §§61 flg. Bestemmelsens ordlyd tilsier i utgangspunktet at saken omfattes, idet formuleringen ”¿søksmål om et arbeidsforhold består” tyder på at en tvist om hvorvidt det overhodet er inngått en arbeidsavtale blir omfattet. Men forarbeidene til endring av arbeidsmiljøloven, jf. Ot. Prop. nr. 49 (1995-96) kap. 8 om arbeidsmiljølovens prosessregler taler i motsatt retning. Følgende siteres fra kap. 8.1.4:

”Etter departementets forslag vil opphørssituasjonen danne skjæringspunktet for valg av prosessregler. Dersom arbeidsforholdet er bragt eller søkt bragt til opphør enten av arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil et søksmål om hvorvidt arbeidsforholdet består følge de særskilte prosessreglene i arbeidsmiljøloven. Fastsettelses- eller fullbyrdelsessøksmål vedrørende andre krav som er oppstått på grunn av arbeidsforholdet skal imidlertid følge de alminnelige prosessregler, idet disse ikke omfattes av søksmål ”om arbeidsforhold består”.

Følgende siteres fra Ot. Prop. nr. 50 (1993-94) i avsnittet om gjeldende rett:

”En tvist om hvorvidt det foreliger et arbeidsforhold, skal i henhold til rettspraksis avgjøres ut fra vanlige avtalemessige prinsipper og behandles etter de ordinære prosessreglene i tvistemålsloven”.

Saken her må først og fremst avgjøres på grunnlag av tolking av de avtaler som er inngått mellom partene, dvs. at vanlige avtaletolkingsprinsipper må anvendes. Under henvisning til de nevnte sitater fra lovforarbeidene legger derfor retten til grunn at saken her skal avgjøres etter de vanlige prosessreglene i tvistemålsloven.

Når det gjelder spørsmålet om partene er bundet av å avgjøre tvisten ved voldgift legger retten til grunn at Mikel ved å spille fotball for Lyn og motta lønn derfra må ansees som medlem i Lyn, jf, Norges Fotballforbunds interne lov §9-1, jf. §1-5. Dette må gjelde uavhengig av hvordan partenes tvist om det er inngått arbeidsavtale for Mikel skal løses. Retten legger ved dette til grunn at en spiller for en registrert norsk fotballklubb automatisk omfattes av disse internreglene.

FIFA’s avgjørelse av 5.10.2004 om at kontrakten mellom Mikel og Lyn ikke kunne godkjennes iht. FIFA’s ”Regulations for the status and transfer og players” stiller ikke dette spørsmålet i noen annen stilling. Denne beslutningen ble truffet under henvisning til artikkel 12 i nevnte ”Regulations”, hvor det heter at mindreårige spillere ikke kan registreres i en ny klubb hvis ikke spillerens familie flytter med ham til det aktuelle land, her Norge. Dette gjaldt ikke etter 22.4.2005 da Mikel fylte 18 år, og hans status som spiller for Lyns førstelag var da på det rene med de ovenfor nevnte konsekvenser i forhold til NFF’s interne lov.

Det følger av NFF’s lov kapittel 16, jf. kapittel 15, at ”enhver tvist innen NFF om ¿¿inngåtte avtaler hjemlet i NFF’s lovverk ” skal løses gjennom NFF’s voldgiftsordning. Av denne grunn skal saken her løses ved voldgift, noe som må føre til at saken må avvises fra Oslo tingrett.

Saksomkostninger

Etter tvml. §175 skal Mikel betale Lyns saksomkostninger i saken. Det er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra denne hovedregelen.

Advokat Gade har framlagt et omkostningskrav på kr. 290.780, som omfatter arbeid utført både av tidligere prosessfullmektig, advokat Erik Nadheim, og advokat Gades arbeid. Han har også tatt med arbeid utført av sin rettslige medhjelper, advokat Tron Dalheim.

Omkostningskravet framstår som svært høyt, selv tatt i betraktning det som er nevnt vedrørende skifte av prosessfullmektig. Det arbeid som skal dekkes relaterer seg kun til spørsmålet om sakens fremme, og noe vesentlig arbeid knyttet til sakens realitet kan derfor ikke kreves dekket. Lyns tilsvar omfattet nesten utelukkende avvisningsspørsmålet, og retten besluttet umiddelbart etter mottakelsen at det skulle forhandles særskilt om dette spørsmålet.

På denne bakgrunn settes omkostningene til kr. 150.000, som ansees høyt, men det finnes under tvil å være nødvendige omkostninger, jf. tvml. §176.

S l u t n i n g :

1. Sak nr. 05-170746TVI-OTIR/05 avvises fra Oslo tingrett.

2. John Obi Mikel dømmes til innen 2 - to uker fra forkynnelsen av denne kjennelse å betale kr. 150.000 - kroneretthundreogfemtitusen - i saksomkostninger til FC Lyn Oslo

Retten hevet

Knut Kleppestø

Kjennelsen blir å forkynne for partene ved prosessfullmektigene

Kjennelsen kan påkjæres til lagmannsretten. Kjæremålet må erklæres direkte for tingretten innen 1 – en – måned fra kjennelsen er forkynt.

I forbindelse med kjæremålet må den kjærende part betale kjæremålsgebyr, som er 6 ganger rettsgebyret. Dersom kjæremålet blir avvist, nektet fremmet eller hevet, betales 2 ganger rettsgebyret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag