BERGEN (Nettavisen): Dommeren, som nå er tiltalt for blant annet seksuell omgang med barn under 16 år, fikk fortsette å være en aktiv del av idrettsmiljøet i 11 måneder etter det første varselet mot ham kom i august 2018.

Les også: Tiltalt idrettsdommer om egne chatter: - Jeg er skremt over det som står der

- Har ikke respekt for dem lenger

Saken har vakt oppsikt i Bergen, og flere er sterkt kritiske til NFF Hordaland-ledelsen etter at det kom frem at det ble rettet en bekymringsmelding mot den nå tiltalte idrettsdommeren 11 måneder før han ble pågrepet i juli 2019.

- Jeg forstår ikke hva kretsen tenkte på, og jeg har ikke noe respekt for dem lenger. Vi har mistet all tillit til Hordaland fotballkrets og fotballforbundet generelt, de har ikke vist seg tilliten sin verdig, sier Svein Kåre Takle til Nettavisen.

Han er nåværende styreleder i Kalandseid IL, klubben dommeren var tilknyttet.

Trygve Føreland Pedersen, mannen som varslet mot dommeren i august 2018, trakk seg som dommer, veileder og instruktør med umiddelbar virkning etter pågripelsen i 2019 på grunn av kretsens håndtering av denne saken.

- Ja, vi varslet bare om meldinger, men det var altså meldinger som ikke bør sendes til barn, meldinger som var sendt til personer under 16 år. Jeg var selv over 16, men han var fadderen min og hadde et maktforhold over meg. Det var alvorlig nok til at det burde vært tatt tak i, sier Føreland Pedersen til Nettavisen.

Her er ett eksempel på meldinger dommeren sendte.

- Tok det på alvor

Idrettsdommeren har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer og må 28. september møte i retten, tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år.

I tillegg er dommeren tiltalt for befatning med bilder som seksualiserer barn og utnyttelse av sin stilling som dommer til å skaffe seg seksuell omgang.

Knut Berge, som mottok bekymringsmeldingen den gangen, står likevel inne for vurderingene.

- Saken ble håndtert etter beste evne ut fra de opplysningene vi til enhver tid hadde på bordet. Med fasit i hånden, skulle man kanskje ønske seg at ting kunne vært gjort annerledes. Men vurderinger og beslutninger ble fortløpende gjort og tatt på bakgrunn av til enhver tid kjente og foreliggende fakta, sier Berge til Nettavisen.

Berge forstår at saken skaper reaksjoner, men står fast på at varselet i 2018 dreide seg mer om uønsket kommunikasjon enn noe straffbart som burde utløst andre handlinger fra kretsstyret.

- Vi mottok et varsel, en bekymringsmelding, høsten 2018 som omhandlet eldre forhold fra flere år tilbake. Dette ble tatt på alvor gjennom samtaler med varsler. Den nå tiltalte personen ble konfrontert og fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon om det uakseptable i deler av varselets innhold, og han ble fratatt noe ansvar relatert til oppfølging av yngre dommere.

- Bekymringsfullt, skuffende og uheldig

- Vi har lest tiltalen. Det er flere punkter der som omhandler forhold som skjedde etter varselet i august 2018. Hva tenker du om det i dag?

- Det er meget bekymringsfullt, skuffende og uheldig. At tiltalepunkter gjelder forhold som skal ha skjedd etter august 2018 er noe vi selvsagt gjerne skulle vært foruten, sier Berge.

- Dere valgte å ikke kontakte politiet i forbindelse med varselet fra 2018. Hvorfor ikke?

- Etter det vi kjenner til, er ikke disse forholdene en del av tiltalen mot dommeren. Det er imidlertid forholdene som vi ble gjort kjent med i 2019 og som initierte at vi umiddelbart gikk til politiet. De forholdene vi fikk fremlagt i 2018 inneholdt ingen opplysninger om overgrep mot mindreårige, eller andre ting som vi da vurderte til å være av en slik karakter at vi med bakgrunn i dem burde kontakte politiet.

- Hvilken kompetanse hadde du og dere til å bedømme det?

- Vi har ikke den juridiske kompetansen til å bedømme det, men vi gjorde som sagt våre vurderinger basert på den foreliggende dokumentasjon. Vi prøvde også å ivareta en helhet som omfattet flere involverte, som varsleren, dommermiljøet og den mistenkte. Vår totalvurdering av situasjonen i august 2018 innbefattet ikke drøftinger om vi skulle ta saken til politiet.

Kripos: - Vi er avhengig av å få informasjon

Emil Kofoed, leder for Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, vil ikke uttale seg om spesifikke saker.

Men på generelt grunnlag slår han fast at politiet bør involveres når det dukker opp varsler om påfallende oppførsel.

- Så blir det opp til politiet å vurdere om det har skjedd noe straffbart eller om man skal jobbe videre med saken. Men vi er avhengig av å få informasjon for å ta tak i ting, sier Kofoed til Nettavisen.

Det er ikke alltid slik at det blir en etterforskning av det, men da har man i hvert fall fått informasjon, påpeker Kripos-lederen.

- Og det kan jo hende politiet sitter på annen informasjon fra tidligere som ikke er kjent for andre og kan være relevant. Når man har en vandelsattestordning som ikke åpner for gjentatte vandelssjekker, er det desto viktigere at politiet får informasjon om varsler som kan tyde på at det kan ha skjedd noe som er straffbart, sier han til Nettavisen.

- Mange vil mene at vi skulle stoppet det

Nettavisen har fått se den samme dokumentasjonen NFF Hordaland ble vist på varslingsmøtet. Vi har lest meldingsutvekslingen mellom Føreland Pedersen og den nå tiltalte dommeren.

- Det var meldinger tilbake i tid, men uansett hvordan man vrir og vender på det så er det håndfast dokumentasjon på at det er en tillitsperson med et fadderverv som kommuniserer på den måten med en langt yngre dommer som han har et maktforhold til. Burde ikke det være nok til at alarmen skulle ha gått hos dere, Berge?

- Det blir som jeg har svart tidligere, og jeg kan ikke gå inn på detaljer. Vi gjorde våre vurderinger ut fra det vi hadde på bordet. Om andre ville vurdert det annerledes blir spekulasjoner. Med fasiten i hånd vil det alltid være mye lettere å mene, eller argumentere for, at andre valg skulle vært gjort.

- Han fikk fortsette å dømme. Du har i tidligere intervjuer argumentert med at en dommer ikke har et varig tillitsforhold til barn og unge som for eksempel en trener har, men det er fortsatt en plattform hvor man møter mange barn. Burde man ikke da i etterpåklokskapens lys fjernet ham fra de arenaene frem til man hadde all fakta på bordet og eventuelt ha forhørt seg med politiet?

- Når vi nå kjenner hele historien så er det klart at mange vil si at vi skulle gått inn og stoppet det, men på det tidspunktet mente vi at vi ikke hadde grunnlag for det. Vi gjorde våre vurderinger på bakgrunn av de faktaene vi hadde på bordet.

- Varsleren var en høyt ansett dommer i kretsen og var en etablert skikkelse og tillitsperson. Når til og med han føler at ting ikke blir tatt på alvor. Hva tror du et barn og en ung person som vurderer å varsle i dag tenker?

- Det er vanskelig å svare på, men vi har et annet inntrykk av varslerens opplevelse av situasjonen på det aktuelle tidspunktet.

- På hvilken måte?

- Vi hadde god dialog med ham og vi oppfattet at vi der og da var enige om at saken ble håndtert på en adekvat og god måte.

- Stiller meg undrende til Berges uttalelser

Trygve Føreland Pedersen, mannen som varslet mot dommeren i august 2018, er forelagt disse uttalelsene fra Berge.

Han reagerer på påstandene.

- Jeg stiller meg undrende til at Berge mener at det har vært god dialog, og at jeg har vært fornøyd med håndteringen av saken. Dette med bakgrunn i at agendaen for møtet jeg ba om i juni 2019 var håndteringen av saken så langt, der jeg var tydelig på at jeg forventet flere tiltak. Det var først på dette møtet at dialogen rundt håndteringen av varselet i august 2018 fant sted, sier Føreland Pedersen til Nettavisen.

Føreland Pedersen er ikke alene om å kritisere Berge og NFF Hordaland. Kalandseid-leder Svein Kåre Takle sier han hadde forventet å bli informert om varsler kretsen får på klubbens medlemmer.

- Har du forståelse for det, Berge?

- Det er trist om han opplever det slik, og vi må ha forståelse og respekt for om noen rundt oss mener vi burde informert og handlet på en annen måte. Om klubben er skuffet over dette må vi ta det til etterretning. Når, hvor og til hvem, vi skulle kommunisere i og om denne saken var vurdert fortløpende. Disse vurderingene opplevde vi som krevende da vi kjente på et ansvar for å balansere behov for informasjon og trygghet med blant annet rettssikkerhet.

- Har dere i lys av denne saken gjort noen endringer i måten dere håndterer varsler på?

- Nå har vi ikke hatt noen varsler siden det, men det er klart at man danner seg erfaringer på bakgrunn av en så alvorlig sak som vi dessverre ble involvert i. Uten at jeg kan gå inn på detaljer, for hver sak er spesiell og lever sitt eget liv, men den ga oss læring som helt sikkert vil være nyttig om vi skulle være uheldige å komme opp i liknende.

- Stemmer det at den tiltalte idrettsdommeren hadde en stilling som gjorde at han satt på samme bygg som dere?

- Det stemmer at han var engasjert i et vikariat i fotballkretsen.

- Kan det å ha påvirket bedømmelsen og håndteringen av saken fra deres side?

- Nei, vi mener det ikke har påvirket våre vurderinger.

- Kjente du han personlig?

- Ikke som privatperson, men som en tillitsvalgt i dommermiljøet og etter hvert som vikar i administrasjonen.

- Varsleren Trygve Føreland Pedersen forteller i et intervju med Nettavisen at han valgte å slutte som dommer, dommerveileder og instruktør med umiddelbar virkning på grunn av kretsens håndtering av denne saken. Hva tenker du om det?

- Jeg kan ikke kommentere hvem som varslet oss. Om noen velger å gi seg med roller innen fotballen som et resultat av vår håndtering av enkeltsaker er det selvsagt leit og uheldig. Vi har tatt denne saken på alvor fra dag en, og agert ut ifra den informasjonen vi til enhver tid satt med.

- Dere fikk flere bekymringsmeldinger i 2019, blant annet fra en bekymret far, men lot dommeren likevel reise til Sør Cup for å dømme og omgås barn og unge og være dommerveileder der. Hva lå bak den vurderingen - og hva tenker du om det i dag?

- Vi mottok en konkret bekymringsmelding våren 2019, før vi fikk informasjon om forholdet som medførte at vi umiddelbart anmeldte saken. Som tidligere sagt ble alle vurderinger gjort med bakgrunn i fakta vi til enhver tid var kjent med, og iverksatte eventuelle tiltak vi fant adekvate på tidspunktet.

- Hvordan reagerte du da du fikk vite omfanget av denne saken da siktelsen kom på bordet?

- Jeg reagerte selvfølgelig med skuffelse. Det er trist og selvfølgelig totalt uakseptabelt. Når vi nå leser at det kan være 20 fornærmede så er det meget alvorlig, dramatisk og tragisk.

- Hvor godt rustet føler du at NFF Hordaland er for å håndtere slike saker i fremtiden?

- Vi får håpe og tro vi har lært av dette, og således er bedre rustet og forberedt om vi skulle komme opp i noe liknende. Men hver sak vil være er ulik og dette var første gang for vår del. Det skaper selvsagt refleksjon og medfører at man tenker gjennom kommunikasjon, informasjon, forebygging og så videre. Forhåpentligvis løfter vi oss ytterligere på disse områdene i kjølvannet av dette, sier Berge.

- Hva er det viktigste dere har lært fra denne saken?

- Det er vanskelig å sette fingeren direkte på en enkeltfaktor, men det er de tingene vi har snakket om nå. Vår oppgave er å skape trygghet gjennom å kommunisere og forebygge. NFF og idretten for øvrig har politiattestordningen som mange mener mye om. Der har NFF gått lenger enn NIFs grunnleggende krav for tillitspersoner i idretten generelt, blant annet gjennom at vi i 2015 innførte at alle nyrekrutterte dommere skal fremlegge plettfri politiattest, sier han.

- Vi har også reflektert over at det kan tyde på at det er relativt mange fornærmede i idrettsmiljøet. Hvordan skal man nå frem til folk slik at det varsles tidligere. Det er nok et tabubelagt og vanskelig tema, men vi som organisasjon må få enda tydeligere frem betydningen av at det faktisk er viktig og riktig å varsle. Det er tydelig, hvis man skal tro på siktelsen, at det er mange som burde sagt fra tidligere. Vi har ikke fasitsvar på hvordan vi skal lykkes med det, men NFF sentralt og vi som krets har informasjon om varsling på nettsidene, og vi vil benytte denne anledningen til å oppfordre alle som opplever uønsket atferd om å si ifra.

- Er det noe mer du vil legge til?

- Da vi fikk varsel og førstehåndsinformasjon fra en dommer, som i en alder av under 16 år hadde opplevd overgrep fra den tiltalte, tok vi umiddelbart kontakt med politiet og anmeldte forholdet. Tiltalen som nå foreligger omhandler totalt uakseptable handlinger som vi selvsagt tar sterk avstand fra, og det er meget beklagelig at det har rammet medlemmer i idretten.

- Erkjent straffeskyld for brorparten

Den 29 år gamle idrettsdommeren har erkjent nær sagt alle forhold som er angitt i tiltalen, og det er satt av fem dager til hovedforhandling i Bergen Tingrett fra 28. september til 02. oktober.

Forsvarer Bertil Rønnestad forteller at idrettsdommeren plages av det han har gjort.

- Tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for, hvilket gjør at saken kan gjennomføres på vesentlig kortere tid enn uten hans erkjennelser. Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, skriver Rønnestad i en SMS til Nettavisen.

De alvorligeste tiltaltepunktene har en øvre strafferamme på 6 år.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.