Gå til sidens hovedinnhold

- Du får lavere boligrente

Lånerenta vil falle videre neste år, spår SSB.

Du kan glede deg: Neste år får du enda mer å rutte med, og renta skal videre ned.

Rentebunn neste år
- I begynnelsen av desember 2012 var pengemarkedsrenta kommet ned til 1,9 prosent. Vi legger til grunn at den vil holde seg på om lag dette nivået ut hele 2013. Boliglånsrenta følger i stor grad pengemarkedsrenta med et tidsetterslep. Ifølge våre beregninger vil det nås en bunn i slutten av neste år, hvor den da ligger om lag 0,25 prosentpoeng lavere enn dagens nivå, skriver SSB i sin siste konjunkturrapport.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Lave internasjonale renter, sterk krone, lav inflasjon og moderat press i arbeidsmarkedet har ført til det lave norske rentenivået.

Sammen med redusert usikkerhet i rentemarkedet har dette bidratt til at pengemarkedsrenta har falt med godt over ett prosentpoeng i løpet av ett år

- Fortsatt høy boligprisvekst
Høy vekst i husholdningenes inntekter, lave renter og høy befolkningsvekst har vært viktige drivkrefter bak den kraftige veksten i boligprisene de siste årene, mener SSB.

Dette har bidratt til at boligbyggingen tok seg kraftig opp høsten 2010, noe som isolert sett har virket dempende på prisveksten.

LES OGSÅ:Norge er Europas rike fetter

Utsikter til relativt lave renter, samt høy inntektsvekst framover, bidrar til at boligprisene trolig fortsetter å øke klart. Likevel vil veksten bli noe lavere enn i de siste årene, tor SSB.

Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer.

- Lav rente
- Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid, skriver SSB i sin siste konjunkturanalyse.

Svak etterspørselsutvikling internasjonalt bidrar til forskjellig produksjonsutvikling i ulike bransjer. Dette virker også dempende på fastlandsnæringenes investeringer.

I Europa sliter våre handelspartnere. Eurokrisen er av de kraftigste økonomiske krisene på veldig lenge. SSB skriver:

Sliter i Europa
«Euroområdet er nå inne i sin andre periode med fall i produksjonen siden 2008. En viktig årsak er meget stram finanspolitikk i forsøk på å demme opp for sterkt økende statsgjeld. Nye tiltak fra den europeiske sentralbanken har bidratt til å dempe uroen i finansmarkedene».

Men SSB legger til grunn at den økonomiske veksten etter hvert tar seg opp.

Annonse: Bytt til strømavtalen som er billigst på Konkurransetilsynets liste

Bedre i USA
I USA er den økonomiske veksten noe bedre, men også her skaper en stadig økende statsgjeld problemer, ifølge SSB.

- Dersom demokrater og republikanere ikke blir enige om budsjettet innen årsskiftet, utløses automatiske store utgiftskutt og skatteøkninger som vil kunne sende den amerikanske økonomien inn i en ny resesjon. Imidlertid regner vi det som mest sannsynlig at partiene enes om en mer moderat innstramming i finanspolitikken, skriver SSB.

Nye bankkrav
Norges Bank vil fra og med 2013 få en ny oppgave: Fire ganger i året skal Norges Bank utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om såkalt motsyklisk kapitalbuffer i bankene .

Det vil imidlertid være Finansdepartementet som tar den endelige beslutningen om hva bufferkravet skal være. Tas det nye virkemiddelet i bruk i 2013 kan det bety at styringsrenten holdes lav lenger enn det Norges Bank så for seg i Pengepolitisk rapport i oktober, skriver Nordea Markets.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken