Foran statsbudsjettet i fjor var det ventet en større gjennomgang av alle bilavgifter, en endring som i all hovedsak ikke kom. Det som derimot skjedde var at en begynte å legge mindre vekt på motoreffekt i engangsavgiften, samtidig som en innførte et eget NOx-element som gjorde dieselbiler en anelse dyrere.

Les også: Dette er veiene regjeringen vil bygge

I statsbudsjettet for 2013 legges det opp til at nettopp denne trenden fortsetter. Det er ikke store endringene på bilavgiftene som det legges opp til, men det skal fokuseres enda mer på co2 og NOx-utslipp, mens avgiftsbeleggelsen av motoreffekt går ned. Nedgangen på motoreffekt er på 13 prosent.

I dag er det i mange tilfeller slik at økt effekt gir lavere CO2-utslipp, noe som gjør at miljøvennlige biler blir straffet avgiftsmessig.

NOx og CO2 dyrere

I praksis ønsker regjeringen at det i større grad skal legges vekt på hva som kommer ut av eksosrøret i avgiftsbeleggingen, og hovedprinsippet er at miljøvennlige biler blir billigere.

Innslagspunktene for alle CO2-satsene senkes med 5 gram, som i praksis betyr at mange biler vil få en liten økning i CO2-avgiften. Samtidig økes NOx-komponenten fra 22 til 35 kroner per mg/km, noe som slår rett ut på dieselbiler.

I tillegg foreslår regjeringen å øke fradraget for biler med utslipp under 110 g/km med 50 kroner per g/km utover prisjustering. Fradraget for utslipp under 50 g/km økes med 100 kroner per g/km utover prisjustering. Sistnevnte slår rett ut på oppladbare hybrider, som blir noe billigere.

Med mindre vekt på motoreffekt er totalen ifølge regjeringen at det blir små prisendringer for bilavgiftene sett under ett.

- Samlet sett vil endringene innebære at nivået på engangsavgiften holdes om lag uendret på kort sikt. For de fleste biltyper innebærer dette små endringer. Biler med svært lave CO2 og NOX-utslipp og biler med høy effekt vil imidlertid komme godt ut av endringene, melder regjeringen.

En egen avgiftskalkulator er laget her.

Lavere omregistreringsavgift

Totalt sett ønsker regjeringen å kutte bilavgiftene med 400 millioner kroner. Dette er primært grunnet endringer i omregistreringsavgiften

- Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for andre år på rad. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å styrke miljøprofilen for bilavgiftene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen legger opp til at omregistreringsavgiften skal kuttes til dels kraftig. For næringskjøretøy, altså primært biler med grønne skilter, skal omregistreringsavgiften kuttes med hele 40 prosent. På vanlige biler kuttes omregistreringsavgiften med 12 prosent.

Vrakpanten økes

For å øke insentivet til å fjerne gamle biler fra veiene, økes også omregistreringsavgiften fra 2000 til 2500 kroner.

Det blir forøvrig ingen endring i drivstoffavgiften. Derimot blir det klargjort i regelverket at såkalt EcoFuel - et alternativ til diesel basert på naturgass med lavere NOx-utslipp - ikke er avgiftsfritt.

«Regjeringen foreslår å klargjøre avgiftsplikten på mineralolje og bensin ved å knytte den til produktenes kokepunkt. Dette er en teknisk endring der systemet for hvordan man kategoriserer ulike typer mineraloljer legges om. Forslaget innebærer ingen endring i hvilke produkter som har avgiftsplikt. I dag er avgiftsplikten avgrenset gjennom en oppramsing av hvilke produkter som er avgiftspliktige. Denne oppramsingen er ikke utømmende. Fra årsskiftet foreslås avgiftsplikten knyttet til kokepunkt. Regelverket blir dermed mer presist og klarere. Dagens fritak for spillolje videreføres inntil videre.»

Les også: Utviklet alternativ til diesel - fikk kjemperegning