For en innboforsikring er det ikke bare et spørsmål om hvilket forsikringsselskap du skal bruke. For svært mange er det også et spørsmål om du skal velge en kollektiv innboavtale, eller en individuell. Det skiller tildels store summer både mellom de kollektive innboforsikringene, mellom individuelle forsikringer, og mellom kollektive og individuelle.

Siden det også holder at en ektefelle eller samboer har tilgang til kollektiv avtale har flertallet mulighet for å kjøpe disse avtalene. Mange har også muligheten til å velge mellom to forskjellige, når de er medlem av to ulike organisasjoner.

Hvis du er medlem av LO har du egentlig ikke noe valg fordi denne inngår i medlemskontingenten. Hvis dere er to som er medlem kan man ikke si opp den ene (men egenandelen er null ved to).

Sjekk også hva du trenger av innboforsikringssum. Dette kan du gjøre i innbokalkulatoren.

Kollektive innboforsikringer

Alle kollektive innboforsikringer opererer med en prisdifferensiering ut fra hvor du bor. Her blir landet delt inn i tre deler. Distrikt 1 er Oslo, som er det dyreste distriktet. Det nest dyreste er disse kommunene : Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim. Distrikt tre er resten av landet.

I de fleste kollektive avtalene kan du velge mellom flere forsikringssummer, gjerne med 500.000 kroners trinn. I oversikten under har vi brukt vi har brukt beløp på 500.000 kroner og to millioner. En del av de kollektive avtalene har ikke akkurat de summene, hvis ikke har vi brukt det nærmeste beløpsalternativet.

Prisene i kollektive innboforsikringerer

Med et beløp på 500.000 kroner har Akademikerforbundet den billigste forsikringen med 698 kroner. Det er nesten 1.000 kroner billigere enn Utdanningsforbundet, som bare har en innbosum på 2 millioner kroner. De dyreste avtalene på dette trinnet er de som bare har ett beløp. De har naturlig nok et mye høyere beløp enn 500.000 kroner.

NITO må sies å ha den billigste forsikringen av alle, som du selv aktivt må kjøpe, forutsatt at du trenger et litt større beløp. Den koster bare 984 kroner per år for en forsikringssum på 2,75 millioner kroner. Prisen er her den samme i hele landet. Opp til den dyreste avtalen skiller det over 1.400 kroner på to millioner kroner. Men siden de bare har ett forsikringsbeløp, blir også denne avtalen dyr (spesielt i distrikt 3).

500.000 kroner i innbosum

Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Forsikringssum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 500 000 698 585 458 3 000
Akademikerne 500 000 840 740 580 3 000
Befalets Fellesorganisasjon 1 750 000 1 440 1 180 1 025 3 000
Jordmorforeningen/NARF/Flygelederforeningen, Farmaceutforeningen, Arkitektenes Landsforbund, Skatterevisorenes Forening 500 000 996 840 660 2 000
Krigsskoleutdannede Offiseres Forening 500 000 934 787 615 3 000
Lederne 1 000 000 1 358 1 094 865 2 500
LO Ingen grense 900 900 900 3 000
NITO 2 750 000 984 984 984 2 000
Norges Fysioterapiforbund 750 000 1 156 834 647 2 000
Norsk Journalistlag 500 000 1 428 912 772 3 000
Norsk Radiografforbund 500 000 710 596 466
Politiets Fellesforbund 750 000 1 358 928 778 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 212 1 212 1 212 3 000
Tekna 500 000 934 787 615 3 000
Utdanningsforbundet 2 000 000 1 644 1 092 876 2 000
YS 300 000 756 588 528 4 000

2 millioner kroner i innbosum

Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Forsikringssum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 2 000 000 1 626 1 135 980 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 560 1 380 1 160 3 000
Befalets Fellesorganisasjon 1 750 000 1 440 1 180 1 025 3 000
Jordmorf.,NARF, Flygelederf., Farmaceutf., Arkitektenes L.forb. Skatterevisorenes F. 2 000 000 2 484 2 088 1 632 2 000
Krigsskoleutdannede Offiseres Forening 2 000 000 2 332 1 967 1 535 3 000
Lederne 1 750 000 1 800 1 471 1 133 2 500
LO Ingen grense 900 900 900 3 000
NITO 2 750 000 984 984 984 2 000
Norges Fysioterapiforbund 1 500 000 1 769 1 272 992 2 000
Norsk Journalistlag 1 500 000 1 800 1 300 1 090 3 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 1 654 1 155 997
Politiets Fellesforbund 1 750 000 1 693 1 158 968 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 212 1 212 1 212 3 000
Tekna 2 000 000 2 332 1 967 1 535 3 000
Utdanningsforbundet 2 000 000 1 644 1 092 876 2 000
YS 2 000 000 1 524 1 188 1 068 4 000

I Akademikerne inngår følgende yrkesorganisasjoner: Arkitektenes Fagforbund, Den norske Legeforening, Den norske Tannlegeforening, Den norske Veterinærforening, Econa, Krigsskoleutdannedes Offiseres Landsforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologiforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

Det er også vanlig å ha lavere priser for studentmedlemmer.

Priser i individuelle ordninger

For å sammenligne med kollektive avtaler har vi sett på hva må du betale for innboforsikringen i henholdsvis Oslo, Asker (Akershus) og Stjørdal (Nord-Trøndelag). Dette er tilsvarende Distrikt 1, 2 og 3 i kollektive avtaler.

Her er standard egenandel satt til 4.000 kroner. Dette ligger 1.000 til 2.000 kroner over de kollektive avtalene.

En fordel i forhold til kollektive avtaler er at du kan få akkurat den forsikringssummen du ønsker. I noen tilfeller kan dette ha betydning, spesielt på mindre innbobeløp.

Priseksempler

Det skiller over 800 kroner med en innboforsikring på 500.000 kroner i Oslo. Går du opp i 2 millioner blir forskjellen ca 2.600 kroner. Dette er uten å ta hensyn til samlerabatter. Størrelsen på disse kan du se i prisoversikten med innbosum på 2 millioner kroner. Frende er gjennomgående billigst. Selv uten samlerabatter er de billigst i to av distriktene. I tillegg kan du altså trekke fra samlerabatt for de som har 3 eller flere forsikringer i Frende.

Tabellen er satt opp alfabetisk. Priser som er merket med grønt er blant de tre billigste. Priser merket med rødt er blant de tre dyreste.

Oslo Asker Stjørdal
Forsikringsselskap 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill.
Codan 1 182 1 105 1 183
DNB Skadeforsikring 1 370 1 162 1 103
Eika Forsikring 1 197 1 003 895
Frende 1 152 817 842
Gjensidige 1 481 1 027 878
If Skadeforsikring 1 014 799 936
Jernbanepersonalets Forsikring 1 123 1 072 977
KLP 1 042 963 1 003
Landbruksforsikring 933 913 913
Nemi Forsikring 1 306 818 662
SpareBank 1 Forsikring 1 400 1 218 1 113
Storebrand 1 754 1 211 1 211
Troll Forsikring 1 115 863 959
Tryg 1 203 1 075 1 088
Vardia 952 856 920


2 millioner i forsikringssum

Her har vi også tatt med hvilke rabatter du får ved å samle 3 eller fem forsikringer i selskapet. Denne rabatten varier fra null til 20 prosent. Dermed har den også en god del å bety for prisbildet mellom selskapene. Ved å samle 3 forsikringer får du for eksempel 18 prosent rabatt i Gjensidige (i tillegg får du andel av overskudd som har gitt 15 prosent kundeutbytte i forhold til forsikringsprisen). I SpareBank 1 Forsikring får du 20 prosent rabatt ved å samle fem forsikringer.

Forskjellen mellom billigste (Frende) og dyreste (Eika Forsikring) er nesten 2.400 kroner. Den øker ytterligere når vi tar hensyn til eventuell samlerabatt.

Her er også priser som er merket med grønt blant de tre billigste. Priser merket med rødt er blant de tre dyreste.

Oslo Asker Stjørdal Rabatter
Forsikringsselskap 2 mill. 2 mill. 2 mill. 3 fors. 5 fors.
Codan 3 038 2 731 3 043 10% 15%
DNB Skadeforsikring 2 508 2 140 2 034 5% 15%
Eika Forsikring 4 399 3 689 3 295 10% 10%
Frende 2 018 1 518 1 563 10% 17%
Gjensidige 3 651 2 499 2 220 18% 18%
If Skadeforsikring 3 315 2 551 2 992 6% 10%
Jernbanepersonalets Forsikring 2 272 2 153 1 931 0% 0%
KLP 3 176 2 938 3 057 0% 0%
Landbruksforsikring 3 718 2 998 2 998 0% 0%
Nemi Forsikring 2 524 1 605 1 309 0% 0%
SpareBank 1 Forsikring 3 032 2 627 2 392 10% 20%
Storebrand 3 230 2 254 2 254 15% 15%
Troll Forsikring 3 176 2 180 2 576 10% 15%
Tryg 2 777 2 452 2 485 12% 17%
Vardia 2 906 2 524 2 779 15% 15%

Det er forutsatt at boligen har innbruddsalarm, brannalarm, overspenningsvern og vannstoppventil.

I KLP får du ikke opp prisene for de som gjelder for personer med tilknytning til KLP. Du må legge inn personnummeret for å få disse prisene, eller sjekke direkte på KLP.

Priskilde: Finansportalen

Du kan også få forskjellige sikkerhetsrabatter, dette vil også slå ulikt ut mellom selskapene. Det kan også være visse forskjeller på hvilke skader som blir dekket, og hvor mye.

Du kan få lavere forsikringspris ved å øke egenandelen. Dette er bare aktuelt når for innboforsikringer som koster mye. Det er ikke aktuelt for kollektive ordninger.

Kollektiv eller individuell?

Gjennomsnittlig er det billigere å velge de kollektive avtalene. Men organisasjoner som bare tilbyr en fast sum, kan bli dyre på mindre forsikringssummer. For dem som er i oppstartsfasen og bare behøver en lav innbosum blir kollektive avtaler derfor dyre i forhold til de billigste individuelle.

Har du et forsikringsbehov som er fra 1 million kroner og oppover, blir de kollektive avtalene billigere relativt til individuelt prisede innboforsikringene.

Det kan også være et moment å vurdere hvis du mangler én forsikring på å oppnå en rabatt. Hvis du for eksempel får 10 prosent samlerabatt ved én ekstra, gir dette ikke bare rabatt på innboforsikringen men også på de to andre. Dette kan gjøre at det er smartere å velge en i utgangspunktet dyrere innboforsikring.

For å sammenligne priser spesielt mot de individuelle må du sjekke prisene i hele markedet. Dette kan du gjøre via Finansportalen, der du kan sjekke bare på innboforsikring, eller ved å sjekke priser på flere forsikringer på en gang. Sjekker du flere, får du også med eventuelle samlerabatter. Du kan også legge inn personnummeret, så sjekker systemet om du innebefattes av noen kollektive avtaler i yrkesorganisasjoner.

Les også:

Hvordan sammenligne selskap

Les mer om totalkunderabatter (samlerabatter)

Les mer om innboforsikring

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.