Flere av tiltakene asylminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår for en strengere asyl- og innvandringspolitikk er svært vanskelige for Venstre å støtte.

Enkelte av forslagene går for langt, og kommer til å ramme mennesker som etter Venstres mening ikke skal omfattes av innstrammingene i asyl- og innvandringspolitikken. Formålet er sørge for at grunnløse asylsøkere ikke overbelaster systemet, fordi det går ut over dem som har behov for beskyttelse, poengterer talsmann André Skjelstad overfor NTB.

– Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse får det, sier Skjelstad.

Les også: Vil kunne bortvise alle asylsøkere fra nordiske land

Kristelig Folkeparti har uttalt seg i nesten tilsvarende ordelag, noe som gir en antydning om at de to støttepartiene vil stå samlet også i dette spørsmålet. I så fall kommer regjeringen til å måtte gjøre vesentlige endringer i forslaget som nå sendes ut på høring, før det fremmes for Stortinget. Alternativt kan regjeringen søke støtte hos Arbeiderpartiet.

– Vi er enige i at det viktigste for å få til god integrering er aktivitet, men Listhaug tar ikke i bruk de riktige virkemidlene. Hun burde heller sørge for at vi tillater flere å komme i aktivitet tidligere enn i dag, og legge til rette for arbeidspraksis med og uten lønn, sier Skjelstad. (©NTB)


Fakta om regjeringens asylforslag

* Forslaget er på 150 sider og inneholder 18 forslag som foreslår 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter.

* Regjeringen foreslår å begrense visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

* Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.

* Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familieinnvandring.

* Det foreslås at grunnlaget for permanent opphold bortfaller dersom behovet for beskyttelse bortfaller innenfor en periode på fem år.

* Regjeringen vil gjeninnføre skillet mellom personer som har krav på opphold etter FNs flyktningkonvensjon, og dem som har krav på vern mot retur til hjemlandet etter det menneskerettslige returforbudet.

* Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da foretas en ny ordinær vurdering, som avgjør om utlendingen fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold i Norge på annet grunnlag.

* Regjeringen foreslår å endre utlendingslovens slik at utlendinger som er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad etter loven, og som ikke er gitt utreisefrist, kan utvises.

* Det foreslås krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og familiegjenforening er mulig i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.

* For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.

* Departementet ønsker å endre introduksjonsloven slik at også personer mellom 55 og 67 år må gjennomgå opplæring i norsk og samfunnsfag.

* Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Dette vil blant annet gjelde ved manglende bidrag til avklaring av egen identitet.

* Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet (UDI) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.

* Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven. (©NTB)