Noen fagforeningsmedlemsskap kan spare deg for over 10.000 kroner årlig gjennom ulike rabatter på tjenester som bank og forsikring.

På døds- og uføreforsikringer er rabattene spesielt store sammenlignet med prisen for folk uten det riktige medlemsskapet.

- Kan spare 13.000 kroner
Ifølge privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no kan et ektepar eller samboerpar spare 13.000 kroner årlig sammenlignet med vanlige priser.

- Hovedårsakene til de store rabattene for enkelte yrkesgrupper er at det er mye mer effektiv å selge kollektive løsninger (altså lavere kostnader). Den aller viktigste årsaken er imidlertid at mange grupper har mye lavere risiko enn gjennomsnittet. Disse homogene gruppene treffe svært godt gjennom en yrkesorganisasjon. Disse kan da tilbys mye lavere priser. Sitter du som ingeniør ansatt på et kontor, er risikoen for død og uførhet mye mindre enn for bygningsarbeideren som jobber ute på anleggsområdet, sier Pedersen.

Hvor mye du sparer på å kjøpe forsikringene gjennom yrkesorganisasjoner avhenger mest av alder.

- Som tredveåring sparer et par som skal ha 12 G i både dødsfallforsikring og uførekapital rundt 10.000 kroner i året. Dette øker til omtrent 13.000 kroner ved fylte 40 år. Men dette varierer med hvilken kollektiv avtale som det sammenlignes med, sier Pedersen.

Så mye sparer du på dødsfallforsikring

Tabellen under viser de årlige prisene for en forsikringssum på 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (85.245 kroner), det vil si 1.022.940 kroner.

Til venstre i tabellen ser du normalprisene for kvinner og menn uten fagforeningsrabatt.

- Som vi ser ligger prisene til dels betydelig over på individuelle forsikringer. De forskjellige forsikringene har ulik utvikling i prisene. Av tabellen ser vi at Norsk Fysioterapeutforbund har de billigste forsikringen for 30-åringer. For en 40-åring er Tekna billigst foran Akademiker-avtalen.

Nederste linje viser gjennomsnittet for prisene når du er 30, 35, 40,45, og 50 år. Det er gjerne i dette tidsrommet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.

Som tallene viser er besparelsen på rundt 1.000 kroner for en tredveåring. Ved femti mellom 3.500 til 4.200 kroner spart årlig.

- For en familie vil besparelsen ofte bli mye større, sier Pedersen.

Store prisfoskjeller på uføreforsikringer

Forsikringene med engangsutbetalinger kan deles inn i tre typer:

Engangsutbetalinger ved mer enn 50 prosent varig arbeidsuførhet

Engangsutbetaling dersom du blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør, eller har mottatt midlertidig uførestønad fra NAV i 36/48 måneder og fått innvilget 12 nye måneder.

Forskuttering av beløp hvis du har vært sammenhengende ufør i minst 12 måneder. Det resterende beløpet blir utbetalt ved varig uførhet.

I oversikten har vi tatt med de maksimale summene på uføreforsikringer med engangsutbetalinger. I tabellen har vi satt opp de årlige prisene for 12 G, det vil si 1.022.940 kroner.

Under halv pris
Av tabellen ser vi at Norsk Fysioterapeutforbund har de billigste forsikringen for 30-åringer for Tekna-medlemmer.

For en 40-åring er Tekna billigst med en årlig pris på 778 kroner. 40-åringer tilknyttet NITO må ut med 3.155 kroner årlig. Det er likevel billig sammenlignet med folk som ikke er tilknyttet noen organisasjon. Prisen på "gata" ligger mellom 6.978 kroner (Frende Livsforsikring) og 9.084 kroner (Troll Livsforsikring) ifølge en sjekk på finansportalen.no.

Sparer 8713 kroner årlig
En prissammenligning som Gjensidige satt opp for Tekna i november 2013 bekrefter fordelen med medlemsskap.

- Vi ser at et medlem som har et normalt antall forsikringer, stort sett sparer mye mer enn kontingenten hvis han eller hun bruker medlemsfordelene sine i Gjensidige. Derfor bruker faktisk nesten 70 prosent av medlemmene våre den avtalen vi har med Gjensidige, sier Teknas generalsekretær Ivar Horneland Kristensen til Nettavisen.

Tekna har fått fremforhandlet egne forsikringsprodukter for medlemmene.

- Siden Teknas medlemmer har en svært god skadestatistikk, gir dette lavere risiko for selskapet, og dermed kan medlemmene våre nyte godt av lavere priser. Det er på disse spesielle Tekna-produktene våre 65.000 medlemmer sparer aller mest, men i tillegg får de en fast rabatt på alle andre tingforsikringer i Gjensidige, sier Kristensen.

Som tabellen under viser kan et Tekna-medlem ved full utnyttelse av Gjenisdiges forsikringstilbud (se detaljer under tabell) potensielt spare 8713 kroner årlig sammenlignet med Gjenidiges fordel 3-avtale:

Forutsetninger:

Priser for mannlig Tekna-medlem, 35 år gammel sammenlignet med det beste fordelsprogrammet samme person ville fått i Gjensidige uten medlemskap.

Disse forsikringene er egne produkter for Tekna-medlemmer, - det er lukkede ordninger slik at risikoprofil og prisstruktur tar utgangspunkt i medlemsmassen.

· Innbo Avant

· Hus Avant

· Hytte Avant

· Dødsfallsforsikring

· Uføreforsikring

· Ulykkesforsikring

· Behandlingsforsikring

· Inntektssikring

Medlemmene får dessuten en fast rabatt (2%-poeng mer enn andre) på alle ”vanlige” tingforsikringer. Det er ikke lov med den type rabatt på personforsikringer.