Samferdselsdepartementet kommer ikke til å anke en lagmannsrettdom som gjelder beregning av forvaltningsgebyr for bredbåndstelefoniaktøren Telio videre til Høyesterett. Det fremgår av en pressemelding fra departementet onsdag ettermiddag.

Borgarting lagmannsrett fastslo i en dom den 10. desember 2009 at Post- og teletilsynet ikke kan legge til grunn omsetningen fra norske kunder hos sveitsiske Telio SA når tilsynet skal beregne gebyr for den norske delen av Telio-konsernet.

Borgarting lagmannsrett la i sin begrunnelse vekt på at ved fastsettelse av gebyr må hvert selskap vurderes for seg. Dette gjelder også for selskaper i samme konsern, i dette tilfellet den norske og sveitsiske delen i Telio-konsernet.

Departementet hadde anket saken etter også å ha tapt i tingretten.

- Telio er en viktig aktør i det norske bredbåndsmarkedet, og vi er tilfreds med at selskapet, til tross for uenighet i gebyrspørsmålet, deler departementets syn om at kundene i Norge skal ha full beskyttelse etter ekomregelverket for den samlede tjenesten. Dette medfører blant annet at Telio har taushetsplikt om den elektroniske kommunikasjonen som formidles via selskapet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i meldingen.

Vil vurdere regelverket
- Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil nå i samråd vurdere om det på bakgrunn av dommen er behov for endringer i regelverket knyttet til beregning av gebyr, slik at beregning fortsatt skjer på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte overfor samtlige tilbydere av ekomtjenester i Norge, heter det i meldingen.

Viktig dom
Dommen ville blant annet hatt betydning for om Telio måtte betale merverdiavgift av omsetningen i Telio SA. Det dreier seg om betydelige penger. I siste årsrapport skrev Telio følgende om etterbetaling for foregående år:

«Hvis et slikt krav fra avgiftsmyndighetene mot formodning skulle oppstå, vil den anslåtte totale nominelle effekten være ca. 123 millioner kroner inkludert renter pr. 31.12.2008 (mulig tilleggsavgift ikke inkludert).»

Telio-aksjen reagerte svært positivt da det 10. desember ble kjent at selskapet hadde vunnet i Lagmannsretten. Aksjen steg 18 prosent til 38 kroner. Onsdag sluttet den på 37,80.