Venstre har tirsdag kommet med sitt alternative statsbudsjett for 2013.

Her er det klart at Trine Skei Grande & co. vil gjøre mye av det Jens Stoltenberg har advart mot, nemlig kutte skattene med flere milliarder kroner.

- Først og fremst skiller vårt alternative budsjett seg fra regjeringens forslag gjennom en markant vilje til å prioritere framtid heller enn fortid, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Partiet flytter på 23 milliarder kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Ved å endre dagens ordninger legger Venstre opp til nær 1 milliard kroner i skatte- og avgiftsletter.

Spesielt en skatt har fått mye oppmerksomhet som avleggs og ødeleggende, nemlig formuesskatten.

Formuesskatten er på 1,1 prosent. Statsminister Jens Stoltenberg har tidligere vist til at 3 prosent av de mest velstående i Norge betaler 80 prosent av formuesskatten, og regnet seg fram til at hver eneste av de 1.000 rikeste i landet ville få 3,7 millioner kroner mindre i skatt hvis formuesskatten blir fjernet.

Den vil Venstre nå kutte.

- Venstre er av den oppfatning at formuesskatten stimulerer til forbruk i stedet for sparing, og til investering i eiendom eller i utenlandske aksjer i stedet for i norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Formuesskatten er en betydelig belastning for næringslivet, spesielt for nystartede bedrifter. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital, noe eierne i dag blir straffet for gjennom formuesskatten. Venstre ønsker at nordmenn som ønsker å investere og eie i Norge ikke skal få dårligere vilkår enn utenlandske og/eller statlige eiere. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget og en lavere verdsettelse av aksjer, er beskjeden til velgerne.

Lederen i Unge Venstre er tirsdag gjesteredaktør i Nettavisen. Still han dine spørsmål her og nå!

Grande mener at det viktigste i regjeringens skattepolitikk er å ta de rikeste – ikke å skape vekst og atferdsendring. Hun ønsker i stedet et skattesystem som stimulerer til miljøvennlige valg, som fordeler mer til dem som trenger det mest, som stimulerer til næringsutvikling og som belønner sparing framfor forbruk.

Fra rød til grønn
Venstre vil derfor legge om til det de kaller et «grønnere skattesystem», der det blir høyere skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig atferd, og lavere skatt på arbeid.

Forslaget innebærer 9 milliarder kroner i økte miljøavgifter og innbefatter blant annet økt elavgift med 2 øre kWh, dobbel fyringsoljeavgift, miljøavgift på plastposer, miljøavgift på flytrafikk og ny CO2-avgift på gasskraftverkene Kårstø og Mongstad.

- Dette er et reelt og varig grønt skatteskifte. I tillegg legger vi opp til en storsatsing på jernbane og kollektivtrafikk, sier Grande.

Venstres alternative budsjett bruker like mye oljepenger som det regjeringen legger opp til. Men partilederen mener at regjeringens budsjett ikke er tilpasset de viktigste utfordringene.

For eksempel vil partiet styrke fastlandsindustrien med blant annet skattelette og en kraftig økning i innsatsen for næringsrettet forskning, videre vil Venstre endre barnetrygden slik at de med minst inntekt får mest og åpne for mer konkurranse i offentlig sektor.

- Vi ønsker en målrettet og bred satsing på å få flere i arbeid og å skape flere arbeidsplasser, en gjennomført satsing på nyskaping og kunnskap og et kraftig løft for å hjelpe flest mulig ut av fattigdom, sier Grande.

Her kan du se hele partiets alternative budsjett

Kutte «dødsskatten»
I tillegg vil partiet også bli kvitt den såkalte dødsskatten, nemlig arveavgiften.

- På samme måte som formuesskatten, rammer arveavgiften ofte urettferdig, spesielt ved arv av familieeiendommer og ved generasjonsskifte i bedrifter. Med dagens arveavgiftssatser har mange ikke råd til å overta en eiendom eller en bedrift som har vært i familiens eie i generasjoner, melder partiet.

* Øke bunnfradraget i formuesskatten med 130 000 kroner til 1 000 000 kroner.
* Gjeninnføre en aksjerabatt med 10 % i formuesbeskatning av aksjer.
* Innføre fritak for formuesbeskatning av formue som er utbetalt som erstatning etter alvorlige skader og som forvaltes av Overformynderiet.
* Gå mot regjeringens forslag om skjerpet formuesskatt knyttet til næringseiendom og sekundærbolig.
* Avvikle hele arveavgiften.

Samlet innebærer dette lettelser i formuesskatt og arveavgift på om lag 2,6 mrd. kroner i 2013.

Flere lettelser
Men Venstre pynter også bruden med andre skatteletter.

* Øke avskrivningssatsene i saldogruppe d med 5 prosentpoeng til 25 prosent.
* Innføre en ytterligere økning i avskrivningssatsen med 5 prosentpoeng under forutsetning at investeringen har påvist miljø- eller klimaeffekt eller bidrar til økt energieffektivisering.
* Innføre grønne avskrivningsregler for elsertifikatkraft.
* Innføre en KapitalFunn-ordning som sikrer tilgang til risikovillig kapital.
* Styrke SkatteFUNN-ordningen gjennom å heve prosjektgrensene til 8 mill. kroner for bedriftsinterne og 12 mill. kroner for eksterne prosjekter, samt et ekstra fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på ytterligere 2 mill. kroner for bedriftsinterne og 4 mill. kroner for eksterne prosjekter.
* Styrke SkatteFUNN-ordningen ved å fjerne ordningene med maksimal timesats på 530 kroner og antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen.
* Gi generelt skattefritak til alle forskningsinstitutt.
* Innføre rett til skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter på inntil 100 000 kroner.
* Avskaffe arbeidsgiveravgift for nye lærlinger.
* Innføre fritak for arbeidsgiveravgift for ny bedrifter med inntil 5 ansatte de første 3 årene.
* Innføre rett til minstefradrag på 100 000 kroner for selvstendig næringsdrivende som alternativ til fradrag for faktiske kostnader.
* Innføre en fondsordning som likebehandler og likebeskatter enkeltpersonsforetak og AS.
* Heve maksimalt sparebeløp i OTP-liknende ordninger (tjenestepensjon) for enkeltpersonforetak fra 4 til 6 prosent.
* Endre reglene for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende.
* Heve omsetningsplikten til 2 mill. kroner for rett årlig oppgavetermin knyttet til rapportering og innbetaling av moms.
* Oppheve reglene i mva-loven om bruk av egen kompetanse på fritiden til egen eiendom for enkeltpersonsforetak.

Samlet innebærer dette lettelser i beskatningen av norsk næringsliv på 1,6 mrd. kroner i 2013.

Les også: