Gå til sidens hovedinnhold

Tjen penger på oppkjøp

En plassering i Private Equity-fond gir deg tilgang til en ny og interessant plasseringsform.

Private Equity–fond (PE-fond) er ikke noen ny oppfinnelse. Det er et utall selskaper internasjonalt. Men i Norge er det en så godt som ny investeringsform for privatpersoner, utenom de mest pengesterke.

Nå kan slike investeringer være aktuelle for flere, i og med at minstekapitalen er vesentlig lavere enn den var før. Men folkefond er de ikke.

Hva er PE-fond
PE-fond investerer i selskaper som ikke er børsnoterte, eller er blitt tatt av børs. Via disse fondene kan investor dermed få tilgang til et investeringsområde som ellers ikke er tilgjengelig.

Fondene har gjerne lang tidshorisont, der meningen er å tilbakebetale fondets innhold når investeringsperioden er omme.

Hva PE-fond investerer i, er helt ulikt. Det som er felles for dem er det vi kan kalle aktivt eierskap. Administratorene skal «sørge for at ting skjer», det vil si at de utøver aktivt eierskap. Dette gjøres ved å samarbeide tett med bedriftene som sparringspartner, innen strategiske valg, internasjonalisering, operasjonelle endringer, kostnadskutt osv.

Det er tre hovedgrupper av PE-fond:

HTML EMBED
  • Oppkjøpfond
  • Såkorn
  • Venturefond

Oppkjøpsfondene (buy-out-fond) kjøper seg opp i 100 % eller en majoritetsandel av selskap. Med utøvelse av aktivt eierskap søker forvalteren å foredle og/eller restrukturere bedriften. En typisk tidshorisont vil være tre til seks år før selskapet blir solgt.

Såkorn-fondene går inn i en svært tidlig fase i teknologibedrifter. På dette tidspunktet kan det være uklart om selve teknologien virker. Omsetningsmessig ligger selskapet gjerne på et nullnivå, eller sært lavt. Risikoen er størst i denne typen fond. Her kan fondet oppleve alt fra full suksess til nedleggelse på investeringene.

Venture-fondene går inn i selskapene på et tidlig tidspunkt i kommersialiseringsprosessen. Selskapet står formodentlig ovenfor vekst og ekspansjon, men har betydelig markedsmessig risiko. Ved å tilføre dem kapital og administrative ressurser skal PE-fondet hjelpe disse bedriftene frem. Risikoen er også høy ved denne typen fond. Suksessgraden på selskapene vil også her variere sterkt.

Grensene mellom de forskjellige typene er ikke skarpe. Et fond kan godt være plassert i et av hovedalternativene, men ha elementer at de andre i seg.

Fond-i-fond-løsninger for mindre investorer
Det kreves store beløp skal du være med i fond som investerer direkte. Løsningen for mindre investorer har vært å lage fond-i-fond-løsninger. Selskapet som etableres vil da investere i flere fond. Spredningsmessig er det bra siden ett fond kanskje bare har noen få investeringer. Et slikt fond vil kunne variere mye i avkastning. Dette blir eliminert med å investere i mange fond.

En fordel som blir trukket frem er at dette gir mulighet for å velge ut de beste fondene. Men det er ikke alltid så enkelt å bruke historikken på hvilke fond som gjør det bra over tid.

PE-fond som ikke har så store krav til minsteinnskudd organiseres som aksjeselskap. Det kjøres da emisjoner på visse tidspunkt. Dette i motsetning til vanlige aksjefond der kursen på fondet beregnes hver dag. Denne daglige kursberegningen er umulig i denne typen fond, fordi de underliggende verdiene ikke er notert på en børs. Derfor må man på gitte tidspunkt gjøre en beregning av fondets verdi, og på det grunnlaget beregne en kurs der nye investorer kommer inn.

Likviditet og salgsmuligheter
I mange PE-fond er det ikke lagt opp til at du kan omsette andelene. Da må du være investert i fondet inntil kapitalen blir tilbakebetalt investorene. Noen likvid plassering er derfor ikke dette. Det er dermed penger som du vet du ikke trenger som du kan plassere innenfor denne aktivaklassen.

Det er likevel en fordel at det blir laget omsetningsmuligheter. Dette krever også at fondet blir verdsatt på en korrekt måte. Hvis ikke er dette gjøres er det heller ikke mulig å finne en korrekt verdi på andelene. Men en slik verdivurdering må basere seg på en forsiktig verdiansettelse. Du risikerer derfor å tape noe i forhold til å sitte perioden ut. I tillegg vil kanskje forvalteren ta et honorar for omsetningen av andelen.

En egen investeringsklasse
PE-fond betraktes som en egen aktivaklasse. Den hører innunder de som kalles alternative investeringer. Over tid er samvariasjonen med aksjemarkedet forholdsvis stor. Dette er også naturlig fordi børsverdier på tilsvarende selskap vil ha stor innflytelse på verdsettelsen av selskap i PE-fond. Sett i en porteføljesammenheng vil en investering i PE-fond redusere risikoen, men opprettholde forventet avkastning.

Du trenger en ganske stor formue for å plassere penger i i PE-fond. Skal du plassere 10 % av porteføljen i PE-fond, må du ha 1 million kroner for å investere 100.000 kroner. På dette nivået er det bare et par leverandører som opererer.

Hva kan du forvente i avkastning
Det er mange undersøkelser som viser at PE-fond har gitt høyere avkastning enn aksjemarkedet. Men dette er i en forholdsvis kort periode. Hvordan utvalget er sammensatt er også ukjent. For privatpersoner er det fond som de kan delta i (indirekte) som burde vært med i utvalget. Historisk avkastning er derfor i praksis ukjent.

Det er grunn til å anta at avkastningen skal ligge over aksjemarkedet, men risikoen er høyere.

Størrelsen på kostnadene blir derfor avgjørende for hva vi kan forvente av avkastning i årene fremover. Siden kostnaden på fond med de laveste minsteinnskuddene er høyest, er det likevel på ingen måte sikkert at PE-fond vil gi høyere avkastning enn aksjemarkedet.

Kostnader
Kostnadene i et fond består av et tegningshonorar, og et eventuelt tilretteleggingshonorar. I tillegg et årlig forvaltningshonorar. Det er også vanlig med et suksesshonorar. Det vil si at forvalter skal ha en viss andel av avkastningen utover et visst nivå. Dette kan for eksempel at forvalter skal ha en femtedel av avkastningen ut over en avkastning for investor på 12 %.

Med fond i fond løsninger skal du ikke glemme at kostnadene i underfondene kommer i tillegg. Dette betyr i klartekst at du får dobbelt lag med kostnader. Til sammen kan kostnaden bli svært høye. De kan faktisk bli så høy at det er urealistisk at avkastningen blir høy nok, sett på litt lengre sikt.

Det er likevel forskjell på kostnader som ligger i det operasjonelle underfondet, og hovedfondet. I det operasjonelle fondet arbeides det direkte i selskapet, og dét koster penger. I overfondet er det en passiv investor. Disse kostnadene kommer som et rent tillegg, uten at det har noen betydning for resultatet i underfondet.

Skatt
Siden fondene organiseres som et aksjeselskap skattelegges de inn under Aksjonærmodellen. Skatt på gevinster og utbytte er dermed 28 %. Gevinst, inklusive utbytte har en visst fribeløp (skjermingsfradrag) per år. Dette beløpet tilsvarer 3 måneders statskassevekselrente etter skatt, regnet som et gjennomsnitt for året.

Hvor kan man investere i PE-fond?
Blant selskapene som har solgt PE-fond finner vi:

HTML EMBED
  • Acta
  • DnB NOR
  • Orkla Finans
  • Positron
  • Storebrand

Minsteinnskuddene varierer fra 50.000 kroner til 1 million kroner.

I neste artikkel skal vi se nærmere på PE-fondene som er tilbudt, og er under pågående salg.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien