Nettavisen.no

Tjenester
Foto: Niklas Carlsson / Imagery By Car

10 tips for å redusere den farlige støyen i barnehagen

Både norske og svenske undersøkelser viser at støyen barn og voksne utsettes for i barnehagen er helsefarlig - i tillegg til å ha en rekke andre negative konsekvenser. For å redusere støynivået er det viktig å tenke helhetlig, og mange av tiltakene er det heldigvis enkelt å komme igang med.

Det absolutt viktigste man kan gjøre er å starte med en bevisstgjøring rundt støy, hvilke konsekvenser høyt støynivå har og hva hver og en kan bidra med å for å redusere dette.

Både barn og voksne bør involveres tidlig i prosessen, slik at alle er med på hvorfor de ulike tiltakene er innført. I forhold til barn kan man for eksempel knytte dette opp mot læring om sansene. La arbeidet med å redusere støy inngå som en naturlig del av hverdagen, og det å skape et godt miljø for alle. Her får du ti tips til hva dere kan gjøre for å dempe den helseskadelige støyen i barnehagen:

10 tips for å redusere den farlige støyen i barnehagen

1. Harde leker brukes på tepper eller matter , slik at de ikke slår mot gulvet. Spesielt lager byggeklosser som ramler over ende mye og “skarp” lyd.

2. “Innestemme”: bruker man dette uttrykket for å fortelle barn at de må snakke lavere inne, så forklar hvorfor: at innendørs blir lyden forsterket fordi lydbølgene treffer ulike overflater og går tilbake ut i rommet. Snakk også om hvor høy en “innestemme” egentlig er, og gjør det så håndfast som mulig. For eksempel kan man bli enige om at hvis man snakker med en stemme som overdøver en bestemt lyd (vann fra springen e.l) så er det for høyt.

3. Del opp rom og arbeidsormåder med støyskjermende skillevegger , for eksempel lekeområde og lesekrok, spisedel og så videre.

4. Innfør en regel om at man skal alltid se på den man snakker med, og gå bort til vedkommende. Da unngår man roping tvers over rommet, og det er naturlig å snakke lavere når man er rett ovenfor noen.

5. Ikke la radio eller liknende stå på som bakgrunnsstøy. Når man er ferdig med å danse eller leke til musikk, vær bevisst på å slå den av.

6. Unngå løping i korridorer - det lager mye støy. Sett for eksempel opp hindringer som gjør at det ikke er naturlig å løpe, og heng opp støyabsorbenter i barnehøyde.

7. Sørg for at bord -og stolben har møbelknotter eller sokker for å redusere skrapelyder.

8. Vurder hvor og hvordan støyen arter seg i løpet av en dag. I hvilke situasjoner oppstår det mest støy, og hvordan kan man redusere den?

9.Benytt lydabsorberende paneler, bilder og tekstiler for å dempe støy. Disse bør henge litt ut fra veggen slik at lydbølgende passerer igjennom, slår mot veggen også går tilbake igjennom panelet. Dette gir dobbel effekt! Det finnes nå også møbler med lyddempende egenskaper, og til og med innebygde lydabsorbenter.

10. Også støy utenfra kan være sjenerende, så pass på å lukke vinduene dersom det er tilfellet.