Forskere ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen og Ina Holst-Pedersen Kvam, har tidligere påpekt at russere med farledsbevis og russiske fiskefartøy utgjør en etterretningstrussel mot norske interesser.

Forskerne har påpekt at fritt leide i norsk farvann kan misbrukes til spionasje- og etterretningsformål etter behov, og at enkelte fartøy er utstyrt med kapasiteter til å kunne sabotere gassrørledninger i Nordsjøen.

Les også: Slik beskytter Forsvaret norske oljeinstallasjoner

Senest forrige måned uttalte Kvam til Børsen at enkelte fartøy har miner om bord, og «vil på kort varsel kunne minelegge områder som både Forsvaret og Nato avhenger av dersom konflikten skulle spre seg».

Ulriksen har tidligere uttalt at det er en «kjemperisiko at Kystverket har utstedt farledsbevis til russere».

Farledsbevis-ordningen, som gir russere fritt leide i norske farvann uten los, er ikke berørt av sanksjonene mot Russland.

Les også: Russland annekterer okkuperte områder fredag

– Kan ha evne til å drive sabotasje

Russiske fiskefartøy er omfattet av EUs havneforbud. I Norge er imidlertid russiske fiskefartøy særskilt unntatt fra forbudet mot havneanløp for russiskflaggede fartøy.

– Det er en stor utfordring at sivile russiske fartøy kan være utstyrt med militære kapasiteter, og ha evne til å drive både sabotasje og spionasje – også mot norske interesser, sier leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), til Nettavisen.

– Den problemstillingen har vært aktuell lenge, og ble høyaktuell denne uken med det som har skjedd i Østersjøen. Derfor vil Høyre og jeg igjen oppfordre regjeringen til å fortløpende vurdere på nytt om de unntakene Norge har i havneforbudet er kloke å ha, sier Eriksen Søreide.

Høyres utenrikspolitiske talsperson viser til den antatte sabotasjen som rammet gassrørledninger til Nord Stream 1 og 2 i svensk og dansk økonomisk sone mandag denne uken.

Les også: Kraftig advarsel til Putin fra Stoltenberg

Åtte russiske fiskebåter i norsk indre farvann

Kystverket har innhentet et øyeblikksbilde for Nettavisen, som viser at det befant seg åtte russiske fiskefartøy i indre norsk farvann torsdag 29. september.

– Vi har god kontroll med skipsfarten langs kysten. Vi har flere kapasiteter til å overvåke sjøtrafikken, deriblant Sjøtrafikksentraler som overvåker visse steder langs kysten, sier seniorrådgiver i Kystverket, Henning Osnes Teigene, til Nettavisen.

Teigene opplyser at Kystverket også forvalter AIS-nettverket i Norge.

– Dette er datasignaler som fartøyene sender ut, og det er Kystverket som laster ned og samler inn denne dataen. Vi deler denne dataen med andre myndigheter som har interesse av det, sier han.

– Vi har god oversikt over russiske fartøy som er i indre farvann og til havn i Norge, fordi det er Kystverket som bistår med å sørge for at forbudet mot anløp av russiske skip overholdes, sier Teigene.

Kystverket har imidlertid ikke kontroll over hvor mange russiske fiskefartøy som befinner seg i norsk økonomisk sone.

Les også: Finland stenger grensen for russere

Høyre etterlyser kontroll

De norske sanksjonene mot Russland, som innebærer et havneforbud for russiske skip, trådte i kraft 8. mai. Eriksen Søreide har tidligere vært kritisk til at russiske fiskefartøy ikke er berørt av havneforbudet.

I et skriftlig spørsmål forrige måned påpekte Eriksen Søreide at det er sikkerhetsmessige aspekter ved russiske fiskefartøys nærvær langs norskekysten, og ba derfor regjeringen redegjøre for hvilken kontroll som føres for å sikre at fartøyene ikke er utstyrt for militært formål.

Høyre mener også at regjeringen ventet altfor lenge med å innføre et havneforbud.

– Så har vi hatt respekt for begrunnelsen for enkelte unntak fra forbudet, særlig i forbindelse med fiskerisamarbeidet i nord. Men dersom vi skal ha unntak, så forutsetter det at vi har kontroll med de vi gir unntak, sier Eriksen Søreide.

– Derfor har vi flere ganger spurt regjeringen hvilken kontroll de fører med fartøyene som fortsatt anløper norske havner, og vi har bedt regjeringen løpende vurdere om unntakene står seg når situasjonen fortsetter å utvikle seg i negativ retning, sier den tidligere utenriks- og forsvarsministeren.

I en skriftlig besvarelse til Eriksen Søreide, skrev justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at «etterretnings- og sikkerhetstjenestene gjør fortløpende vurderinger av trusler som kan ramme vårt samfunn, og hvilken risiko disse representerer».

«Når det gjelder russiske fiskefartøys tilstedeværelse langs norskekysten inngår potensielle sikkerhetstruende aspekter ved slik aktivitet i det løpende arbeidet som norske myndigheter, herunder etterretnings- og sikkerhetstjenestene, gjør for å avdekke og hindre sikkerhetstruende aktivitet,» skriver justisministeren i besvarelsen 16. august.

Les også: Norsk overvåkingskabel sporløst borte: - Russiske GUGI har evnen til å stå bak den mulige sabotasjen mot Norge

254 russere med farledsbevis

Forsker Ståle Ulriksen har tidligere uttrykt bekymring over at russere kan seile fritt i norske farvann uten los. Kystverket opplyser til Nettavisen at det for øyeblikket er 254 russere som er innehavere av norske farledsbevis.

– Dette tallet har vært stabilt den siste tiden. I januar var det 253, i mars var det 256 og nå er det 254 russere med farledsbevis, sier Teigene.

Hovedregelen er at alle fartøy over 70 meter eller passasjerfartøy på 50 meter eller mer er lospliktig ved anløp til norske havner. Farledsbevis tillater imidlertid et lospliktig fartøy til å seile uten los.

Teigene sier at farledsbevis ikke gir noen eksklusiv tilgang på detaljerte sjøkart over norske farvann, men påpeker at denne typen materiell ligger tilgjengelig for rederier og kapteiner på det åpne markedet, og at kartene gjerne er avmerket med undersjøiske installasjoner.

– Generelt er installasjoner på bunnen avmerket på kartet for å unngå at fartøy skal skade bunninstallasjoner ved ankring eller tråling ved et uhell, sier han.

Les også: 253 russere har gyldig farledsbevis i Norge: - Dette er en kjemperisiko

Kan oppdage avvikende oppførsel

Gjennom farledsbevis forsvinner imidlertid en del av den fysiske kontakten, ettersom farledsbevis fratar plikt om å ha en norsk los om bord ved anløp i norsk farvann.

Norske loser kan i prinsippet oppdage avvikende oppførsel. Bergens Tidende og E24 avslørte i mars måned at en norsk los oppdaget et laminert bilde av et norsk etterretningsskip på broen til et russisk fartøy i fjor.

Les også: Putin raser mot Vesten: – Hybridkrig

Over bildet var det kyrilliske bokstaver med følgende tekst: «Styrmann, slik ser fienden ut. Før inn følgende i den svarte loggboken: Dato, tidspunkt, posisjon, kurs, hastighet.»

På grunn av havneforbudet er det per i dag ingen russiske kapteiner med farledsbevis som legger til havn med russiskflaggede lasteskip. De russiske kapteinene med farledsbevis seiler på enten norskeide eller andre skip som ikke er omfattet av havneforbudet.

– Kan bli fratatt farledsbevis

Teigene sier Kystverket har i utgangspunktet mandat til å frata russere farledsbevis dersom visse vilkår oppfylles.

– Man kan bli fratatt farledsbevis hvis man bryter vilkårene, som er knyttet til sjøsikkerhet, eller hvis man viser seg uegnet til å faktisk seile uten los. Men når det gjelder av hensyn til rikets sikkerhet, ligger det i utgangspunktet ikke noe om dette i denne ordningen, sier Teigene.

– Vi forholder oss til Havne- og farvannsloven som Stortinget har gitt oss til å forvalte sjøsikkerheten langs norskekysten. Men så sier denne loven at man også skal bidra til å ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser, men det er ikke konkretisert noe om dette i farledsbevis-ordningen, som i utgangspunktet er en sivil ordning. Hvis Regjeringen kommer fram til at det må gjøres noe, så vil Kystverket understøtte det, sier han.

– Det siste halve året har vi blitt bedt flere ganger om å gi informasjon som vi sitter på som er relevant for disse problemstillingene. Kystverket kan komme over informasjon, og vi vil da informere andre etater som vi samarbeider med, om situasjoner som vi mener er mistenkelige, sier Teigene.