(SIDE2): Når man skal studere er det mange som trenger økonomisk støtte gjennom lån for å kunne betale skolen og studietilværelsen. Ved årsskiftet 2012-2013 hadde Lånekassen 949.600 kunder.

Mange av disse vet ikke om de gunstige frynsegodene man får ved studielånet hos Lånekassen.

Mange muligheter

Visste du kanskje at studielånet kan slettes hvis du bor og jobber i Finnmark og Nord-Troms? Eller at studielånet slettes ved død?

Hanne Bjertnes, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, forteller at frynsegode finnes for at alle skal kunne få muligheten til å studere.

- Utdanningsstøtten skal bidra til å gjøre utdanning mulig, å gi like muligheter til utdanning, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold, geografiske forhold, funksjonsdyktighet, alder og kjønn. Det er politisk bestemt at det skal være et sosialt sikkerhetsnett, og at det skal være mulig for alle å ta opp studielån, sier Bjertnes.

Rentefritt
Studielånet er rentefritt under utdanningen så lenge man mottar støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen. Rentene begynner å løpe når du er ferdig med utdanningen, har sluttet, skifter fra fulltidsutdanning til deltid eller hvis du studerer videre uten støtte fra Lånekassen. Studielånsrenten er markedsstyrt, og du velger mellom fast og flytende rente.

Rentefritak og betalingsutsettelse
Rentefritak
Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til rentefritak. Rentefritak fører til at terminbeløpene blir lavere. For å ha rett til rentefritak, må kunden ha hatt lav inntekt.

Betalingsutsettelse
Hvis du ikke kan betale regningen fra Lånekassen, kan du søke om betalingsutsettelse. Man kan søke om å få utsatt halve terminbeløpet i til sammen seks år (24 ganger) eller hele terminbeløpet i til sammen tre år (12 ganger) i løpet av tilbakebetalingstiden. Det er enkelt å søke om betalingsutsettelse; man søker på nett på Dine sider og man trenger ikke å oppgi noen grunn for at man ikke kan betale.

- Vi oppfordrer dog kundene til å bruke muligheten med å utsette betalingen med fornuft, for rentene løper selv om du har fått utsatt betalingen. En betalingsutsettelse – hel eller delvis – fører normalt til forlenget nedbetalingstid, eller i noen tilfeller til at senere terminbeløp blir høyere. Dette betyr at du samlet betaler tilbake mer i renter og gebyrer, sier Hanne Bjertnes, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, til Side2.

Sletting av gjeld
Rett til ettergivelse ved varig uførhet
Hvis man blir varig ufør, kan Lånekassen ettergi (slette) hele eller deler av gjelden. Dersom man blir minst 50 prosent varig ufør og har en brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) på under 348 880 kroner, kan studiegjelden ettergis helt eller delvis. Har man barn man forsørger, blir grensen hevet med 12 530 kroner for hvert barn per år.

Ettergivelse ved lang tids arbeidsuførhet
En kunde som på søknadstidspunktet er helt arbeidsufør kan få ettergitt og nedskrevet gjelden. Dette gjelder hvis kunden har vært sammenhengende arbeidsufør i de siste seks årene og fortsatt er det på søknadstidspunktet.

Ettergivelse ved død
Gjelden til kunder som dør blir slettet i sin helhet; ingen «arver» gjeld til Lånekassen.

De som bor og jobber i Finnmark og Nord-Troms
Du kan få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og jobber i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms. Avskrivning av lån for låntakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms understøtter distriktspolitiske mål. Ettergivelsen skjer på etterskudd når du har bodd og jobbet i regionen i tolv måneder sammenhengende.

Ettergivelse (sletting) av gjeld enkelte lærerutdanninger
De som fullfører visse lærerutdanninger kan få ettergitt (slettet) inntil kr 50 000 av studielånet.

Ettergivelse for leger i utvalgte kommuner
Du kan få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig gjeld, maksimalt 25 000 kroner per år, dersom du er lege og jobber i utvalgte kommuner.

Ettergivelse for kvotestudenter
Studenter fra Sentral- og Øst-Europa og fra utviklingsland kan i noen tilfeller få studielån slettet. Universitetene og høgskolene i Norge tar hvert år opp et visst antall studenter fra Sentral- og Øst-Europa og fra utviklingsland til spesielle utdanningsprogram («kvoteprogram»). Studenter som har fått lån til et slikt program, kan få gjelden slettet når de bosetter seg varig i hjemlandet.

Ettergivelse av gjeld ved varige betalingsproblemer
For kunder med varige betalingsproblemer, kan Lånekassen vurdere å slette gjeld.

Omgjøring til stipend
All basisstøtten fra Lånekassen blir utbetalt som lån. Etter bestått eksamen kan inntil 40 prosent av dette beløpet bli gjort om til stipend, forutsatt at man ikke har hatt inntekt/formue/trygd over fribeløpene.

LES OGSÅ:

- Oslo har best studentmiljø
Her er det dyrest og billigst å bo for studenter
Har du en god forretningsidé på lur?