Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Her er hovedtrekkene i partienes syn på fremtidens eldreomsorg:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:

-Sette kommunene i stand til å øke med ytterligere 10 000 nye årsverk i helse og omsorgsektoren fram mot 2020, samtidig som det planlegges for en ytterligere vekst fra 2020.

-Ha som mål å øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren slik at ¾ besitter slik kompetanse.

-Øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren.

-At kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Staten skal videreføre en statlig tilskuddsordning for å støtte en slik utvikling og vil vurdere virkemiddelbruken for å sikre at kommunene får et godt nok tilbud i forhold til befolkningens behov.

-Sørge for at de som ikke kan klare seg med oppfølging fra helse- og omsorgspersonell hjemme, får tilgang til bolig med heldøgns omsorg eller sykehjemsplass.

-Lovfeste en kommunal plikt til å ha dagtilbud til personer med demens.

-Fortsette arbeidet med å utvikle kvalitet og innhold i sykehjem og utvikle en nasjonal sertifisering for sykehjem og heldøgns omsorgsplasser.

-Utvikle bedre samarbeid med pårørende og åpne sykehjem og omsorgsboliger mot nærmiljøet.

-Lage en handlingsplan for moderne pårørendepolitikk, som sikrer at pårørende makter å stå i krevende omsorgsoppgaver.

-Sikre de som mottar hjemmetjenester en fast kontaktperson, innflytelse over hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres.

-Sikre eldre som kommer på institusjon større valgfrihet og innflytelse over hverdagslivet.

-Ta utgangspunkt i brukernes behov og ta i bruk de ansattes kompetanse når det legges til rette for nytenkning og utvikling av velferdsteknologi, samt utvikle modeller for utvikling og innføring av velferdsteknologi

-Gi tilskudd til bygging av trygghetsboliger, som møter behovet for tilrettelagte boliger med blant annet resepsjonstjenester hele døgnet, felles kantine/arealer for sosiale begivenheter.

-At arbeidet med å øke kapasiteten og kompetansen til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt må styrkes, også der denne tiden tilbringes i hjemmet.

-Sikre god oppfølging i livets sluttfase for beboere på institusjon og for de som ønsker å dø hjemme.

Senterpartiet vil:

-Øke tilpasningstilskuddet som gis for å bygge flere boliger og for å installere heis i eldre bygårder der de eldre bor.

-Ha et kvalitetsløft i sykehjemmene ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, flere aktivitets- og kultur- og musikkopplevelser og bedre individuell kartlegging av interesser og vaner.

-Forenkle og styrke omsorgslønnsordningen, og gjøre den tilgjengelig for flere.

-Innfase en rett til lønnet permisjon knyttet til omsorg for gamle og syke foreldre, tilsvarende ordningen med inntil ti dager lønnet permisjon årlig ved barns sykdom.

-Lovfeste dagtilbud til personer med demens i alle kommuner.

-At hjemmebaserte tjenester tilrettelegges slik at brukerne har faste pleiere, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen.

-Utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg. Dette skal komme i tillegg til og ikke som erstatning for faglært helsepersonell

-Innføre tilbud i alle kommuner om en kartleggingssamtale om den enkeltes ressurser og behov ved fylte 75 år.

-Klargjøre de kommunale eldrerådenes funksjoner, og gi rådene forslagsrett overfor kommunestyret.

-Samarbeide med boligbyggelagene for å bygge flere boliger tilpasset eldre, og legge til rette for flere bofellesskap.

-Bidra til et kommunalt marked for omsorgsteknologi og styrke de regionale sentrene for omsorgsforskning.

-Styrke transporttilbudet for hjemmeboende eldre.

-Føre en frivillighetspolitikk som styrker aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i lokalmiljøet.

-Satse på mindre, lokale enheter i sykehjemsomsorgen, parallelt med å styrke de kommunale og regionale fagmiljøene.

-Gjøre det enklere for ideelle aktører å drive sykehjem og tilby hjemmeomsorg.

-Stimulere lokalt gründerskap i deler av omsorgssektoren som er utenfor det offentlig finansierte tilbudet.

-Utrede hvordan rettssikkerhet og integritet for personer med demens kan styrkes gjennom ulike deler av sykdomsforløpet.

-Prioritere forskning på demens og demensomsorg sterkere enn i dag.

Sosialistisk Venstreparti vil:

-At det bygges nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

-Gi alle eldre gode muligheter for aktivisering i hverdagen, gjennom å fortsette utbyggingen av dagsentre og sosiale aktiviteter, og etablere tilskudd til frivillige organisasjoner som gir aktivitetstilbud.

-At alle kommuner skal ha en ensomhetsplan, kartlegge ensomhet blant sine innbyggere over 75 år og inngå forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner om besøkstjenester og nye møteplasser for eldre.

-Innføre en statlig ordning for bidrag til prosjekter med økt grunnbemanning.

-Innføre en minstedekning for tilgjengelige leger til beboerne ved norske sykehjem.

-Etablere støtteordninger for velferdsteknologi som kommunene kan søke på, for å øke bruken av velferdsteknologi i eldreomsorgen.

-Bygge ut tilbud om hverdagsrehabilitering og legge til rette for alternative boligløsninger for eldre i kommunene, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger.

-At det på sikt innføres spesialisering av sykehjem i befolkningstette områder, slik at eldre kan velge sykehjem tilpasset deres behov.

-Styrke pårørende og brukeres muligheter til medbestemmelse og rett til selv å disponere de hjemmetjenestene de er tildelt.

-Styrke transportordninger som gjør det mulig for mennesker med funksjonsnedsettelser å være aktive deltakere i lokalsamfunnet, og med like ordninger i hele landet.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:

-Legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Mennesker som har fått eller står i fare for å få en funksjonsreduksjon, må få tilbud om hverdagsrehabilitering.

-Bygge nok sykehjemsplasser og bofellesskap for demente, slik at alle kan være trygge på at de får hjelp når de har behov for det.

-Øke bruken av velferdsteknologi.

-Gjøre det enklere for private å bygge sykehjem og andre boligløsninger for eldre.

-Innføre kompetansekrav til helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgsloven.

-Innføre nasjonale undersøkelser som grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet.

-Fjerne den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten for diagnoser som i hovedsak rammer eldre, slik at eldre ikke blir diskriminert i helsetjenesten.

-Sikre bedre legedekning ved sykehjem, blant annet gjennom å gi sykehjemsleger samme lønnsnivå som sykehusleger. Legers arbeidstimer utført i sykehjem skal kunne telle som læretid og inngå som en del av spesialiseringsløpet.

-Opprette flere undervisningssykehjem og styrke ordningen med undervisnings-hjemmesykepleie.

-Gi tilbud om fasthjelpsordning til dem som trenger hjelp, slik at de slipper å forholde seg til stadig nye mennesker.

-Styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon, og styrke forskningen på demens.

-Etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente.

-Opprette et nasjonalt program for tverrfaglig geriatriforskning.

-Gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom en lovfestet rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

-Styrke tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende.

-Fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp. Innføre en statlig medfinansieringsordning for etablering av hospice.

-Stimulere til økt utbygging av tilrettelagte boliger og sikre alle mulighet til å velge mellom ulike boformer.

-Tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester.

-Sikre omsorgstrengende mulighet for sosial deltakelse og mestring, samt styrke frivillige organisasjoners arbeid med livsglede for eldre.

-Sørge for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet.

Fremskrittspartiet vil:

-La staten overta ansvaret for å finansiere eldreomsorgen.

-Gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med det offentlige tilbud på like vilkår.

-At kommunene skal ha ansvar for tilretteleggingen av og kvalitet i eldreomsorgen.

-At de eldre pleietrengende kan velge den tjenesteyter de ønsker.

-Innføre krav om vandelsattest for omsorgspersonell i eldreomsorgen.

-Sørge for økt sykehjemstilbud i Norge slik at de som har behov, får plass.

-Være positive til etablering av sykehjemsplasser i utlandet.

-Utarbeide juridiske rettigheter for dem som har behov for pleie- og omsorgstjenester.

Venstre vil:

-Gi økonomisk stimulans til bygging av alternative boformer; eldrekollektiv, seniorboliger og generasjonsboliger.

-Knytte tilsynslege til bofellesskap for eldre.

-Øke det statlige tilskuddet til bygging av flere sykehjemsplasser og til dagtilbud som aktiviserer eldre.

-Sørge for eget rom til sykehjemsbeboere som ønsker det, og garantere at partnere kan bo sammen ved langtidsopphold på sykehjem.

-Styrke legedekningen på sykehjemmene.

-Bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet, og slik reduserer behovet for institusjonsplass.

-Forbedre finansieringen av heldøgnsbemannet bolig.

-At både dagtilbud og sykehjemstilbudene til personer med demens bedres.

-Sikre rekruttering av fagpersonell til helse- og omsorgsyrket.

-Utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer.

-Stimuler til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner.

-Opprette flere lærlingplasser og styrke helsefagarbeiderutdanningen.

-Styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering gjennom blant annet å opprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin.

-Sikre finansiering av ressurskrevende brukere og brukerstyrt personlig assistent (BPA) også etter fylte 67 år.

Kristelig Folkeparti vil:

-Sikre at verdighetsgarantien for eldreomsorgen oppfylles i alle kommuner, og at garantien omfatter lovfestet rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov.

-At kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen og i lys av samhandlingsreformen og verdighetsgarantien.

-At kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.

-Ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene.

-Styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål.

-Innføre hverdagsrehabilitering som en kommunal tjeneste og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten.

-Øke stimuleringstilskuddet for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Dagens to finansieringsordninger må samordnes til en ordning.

-Bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig.

-Utvide pleiebegrepet i eldreomsorgen og legge til rette for tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager for alle pasienter i sykehjem.

-Fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene.

-Opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene.

-Sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer, sikre plass i tilrettelagte boenheter for demenssyke som trenger dette, samt styrke forskning på demenslidelser.

-Sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter.

-Bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste.

-At beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer).

-Gi statlig driftstilskudd til organisasjoner, som for eksempel «Livsglede for eldre», for å bidra til at slike aktiviteter tilbys over hele landet.

-Legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner.

-Ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til undervisningssykehjemmene.

-Styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte i eldreomsorgen for å skape økt trygghet.

-At eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:

-At det offentlige skal ha ansvaret for nødvendig eldreomsorg i en sammenhengende kjede.

-At faglige, ikke økonomiske, grunner skal ligge til grunn for sykehjemstilbud.

-Styrke den offentlige eldreomsorgen – nei til all privatisering og egenandeler.

-Sikre et differensiert pleie- og omsorgstilbud, der det finnes både sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger samt særskilt innretta tilbud til demente.

-At omsorgsboliger ikke skal erstatte sykehjemsplasser.

-At antall sykehjemsplasser må økes kraftig, slik at dekningsgraden tilsvarer det statlige minstekravet på 25 prosent av antall eldre over 80 år i alle kommuner.

-At minst 25 prosent av sykehjemsplassene skal være forsterka demensplasser.

-Øke grunnbemanning og øke heltidsandel i alle enheter som tilbyr eldreomsorg.

-Sikre god dekning av behovet for leger, tannleger, pleiepersonell, aktivitører, ergoterapeuter og fysioterapeuter til den eldre delen av befolkninga.

-Tilrettelegge for eldre med innvandrerbakgrunn på institusjoner og i hjemmebasert omsorg.

-At eldre sikres varm, fersk og næringsrik middag hver dag, og at det avsettes tid til at den enkelte kan innta måltidene sine på en tilfredsstillende måte. Vi ønsker ikke fabrikkmat i eldreomsorgen. Institusjoner for eldre skal ha eget kjøkken, slik at maten kan lages på stedet.

-At eldre tilbys leie av tilpassa omsorgsboliger.

-At Stortinget innfrir løftet om å finansiere 3/4 av nye sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet.

-At kommunene må tilføres kraftig økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen.

-Ha lovfesta rett til sykehjemsplass.

-Styrke den kommunale og ikke-kommersielle hjemmetjenesten. Hjelp til eldre i hjemmet må stå i forhold til deres behov i motsetning til stoppeklokkeomsorgen.

-At økninga i forventa antall eldre pleietrengende møtes med planer for sterk ressursøkning til den offentlige helsesektoren.

-Avvikle bestiller-/utførermodellen for omsorgstjenester.

Miljøpartiet De Grønne vil:

-Sikre en god og verdig omsorg for alle pleietrengende, uansett alder og uansett om vedkommende bor i egen bolig, i et bofellesskap eller på institusjon.

- At kommunene samordner og øker kvaliteten på sine helse- og omsorgstilbud.

-Styrke bemanningen av leger, sykepleiere og geriatrisk og farmasøytisk kompetanse ved sykehjemmene.

-Gi sykehjemsleger hovedansvar for medisinering på sykehjem, for å motvirke uheldig medikamentbruk.

-Legge til rette for at sykehjemslege overtar som fastlege for alle med fast sykehjemsplass.

-Minne om at sykehjemmene er beboernes hjem. De bør oppmuntres til å delta i det daglige arbeidet, og måltidene bør være et samlingspunkt for beboere og ansatte.

-At sykehjem og andre institusjoner har eget kjøkken, og tilbyr sunn og appetittvekkende mat.

-At beboerne på institusjon får et bredt tilbud av kulturinnslag, musikkterapi, og fysisk aktivitet.

-Satse mer på grønn terapi i omsorgsarbeid med mer tid ute i naturen og mulighet til samvær med dyr og barn.

-At frivillige deltar med forskjellige aktivitetstilbud, og at den offentlige støtten til frivillige økes.

-Legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, også ved å støtte opp om de pårørendes innsats.

-Styrke den helsefaglige kompetansen i hjemmesykepleien.

-At vaktene i hjemmesykepleien settes opp slik at brukerne får et begrenset antall faste pleiere å forholde seg til.

-Bruke eldresentrene aktivt som et ledd i forebygging og mestring av sykdom.

-Styrke tilbudet om lindrende behandling for pasienter med sterke smerter og opphold på hospice i livets siste fase.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene