Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Her er hovedtrekkene i partienes syn på justispolitikken:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:

-Ha et tilgjengelig politi over hele landet.

-Gjennomføre en politianalyse for å få et godt faglig grunnlag for framtidas organisering av politi- og lensmannsetaten.

-Fortsette å øke ressursene til politiet.

-Sikre fortsatt høye opptak til Politihøgskolen for å oppfylle bemanningsmålene i politiet.

-Sikre at politiet utnytter ny teknologi for å tilby gode og effektive tjenester.

-Forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner gjennom å forebygge og bekjempe bedre, arbeide for at alle kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, samt øke forskningen på vold i nære relasjoner.

-Redusere antall politidistrikter.

-Ta i bruk etterforskningsplaner for å sikre effektiv behandling og god kvalitet på etterforskningen av voldtektssaker.

-Gå i mot en generell bevæpning av politiet.

-Øke soningskapasiteten ved norske fengsler og sikre nok varetektsplasser.

-Bidra til at flere utenlandske innsatte kan sone i hjemlandet.

-Øke bruken av alternative soningsformer, inkludert en utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll til hele landet.

Senterpartiet vil:

-Styrke en desentralisert politistruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap

-Innføre en geografisk definert responstid for politiet

-Gå mot generell bevæpning av politiet, men tillate nedlåst våpen i politibil

-Gi tollerne fullmakt til å gi forenklet forelegg for å oppnå en mer effektiv kontroll med grensekryssende kriminalitet og avlaste politiet for rutineoppdrag

-At redningshelikoptre skal kunne brukes til forflytning av militært personell dersom det sivile samfunn opplever kriser som tilsier at det er nødvendig å bruke slikt personell

-Videreføre bruk av jury i alvorlige straffesaker. Hvorvidt det skal innføres skriftlig begrunnelse av skyldspørsmål i jurysaker, må vurderes opp mot ønsket om å sikre juryens uavhengighet

-Styrke rettshjelpsordningen, og utvide den til å omfatte flere rettsområder

-Gjeninnføre forbud mot tigging

Sosialistisk Venstreparti vil:

-At politi og fengselsvesen forblir en offentlig oppgave og ikke privatiseres.

-At lokalt og forebyggende politiarbeid prioriteres for å sikre et nært og synlig politi.

-At politiet fortsatt skal være ubevæpnet.

-Styrke politiets kompetanse innen forebyggende arbeid.

-At politiet sikres moderne kommunikasjons- og transportutstyr og en bemanning som gjør det i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.

-Redusere unødig byråkrati i politiet.

-At det sikres uavhengighet i etterforskning og kontroll med politisaker.

-Å styrke arbeidet mot organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

-At arbeidet mot voldtekt, vold og overgrep i nære relasjoner prioriteres høyere.

-At juryordningen videreføres, men at det innføres krav om begrunnelse for juryens avgjørelse.

-En økning i straffenivået i visse typer saker, som sedelighetsforbrytelser, menneskehandel og hallikvirksomhet.

-At foreldelsesfristen ikke skal gjelde i voldtekt og overgrepssaker.

-Økt bruk av alternative soningsformer.

-At flere utenlandske fanger kan sone i hjemlandet.

-Kamp mot voldtekt og vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Voldtektsmottakene skal lovfestes, kompetansen skal bedres, barnehusene skal styrkes og etableres flere steder, avhørskøene skal bort og helsetilbudet skal bedres.

-Hindre ekstremisme. SV vil arbeide for at samfunnet hindrer rekruttering til ekstreme miljøer, og for at personer i ekstreme miljøer gis exit-muligheter.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:

-Videreutvikle politirådene og SLT for å styrke lokalt forebyggende arbeid

-Utarbeide belønningsordninger for kommuner og politi som lykkes med kriminalitetsforebyggende arbeid

-Forebygge rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger

-Forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet

-Ha fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika

-Styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi, samt sikre publikum over hele landet en god og effektiv politiberedskap. Gjennomgå politiets organisasjon og struktur for å få organisasjonen best mulig tilpasset dagens behov for trygghet

-Redusere det totale antallet mål og oppgaver politiet har, for å sikre tilfredsstillende oppgaveløsning

-Vurdere å åpne for generell bevæpning av norsk politi

-Sørge for at politiet har tilgang til nødvendig teknologi og IKT- systemer som bidrar til effektiv bekjempelse av kriminalitet og styrket beredskap.

-Gjennomgå organiseringen av politi, påtalemyndighet og rettsvesen for å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av straffesaker

-Gjeninnføre forbud mot tigging for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet

-Sørge for at flere personer som begår kriminalitet mens de midlertidig eller ulovlig oppholder seg i Norge, må sone sin straff i hjemlandet

-Oppheve forbudet mot kjøp av sex av mennesker over 18 år og styrke hjelpeapparatet for prostituerte

-Avvikle juryordningen og erstatte den med en stor meddomsrett sammensatt av fagdommere og lekdommere, og et krav til kvalifisert flertall for å finne tiltalte skyldig

-Vurdere foreldelsesfristen i alvorlige sedelighetssaker og drapssaker av hensyn til offeret og de pårørende

-Øke antallet soningsoverføringer av utenlandske domfelte, og etablere egne fengsler med reduserte krav til fasiliteter for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet

Fremskrittspartiet vil:

-Prioritere mer ressurser til politiet generelt, og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver

-Investere i nytt utstyr, blant annet audiovisuelt utstyr og nytt datautstyr for å effektivisere politiets arbeid

-Utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer

-Sørge for at saker med kjent gjerningsmann ikke blir henlagt

-Fjerne soningskøen ved å bygge flere soningsplasser og åpne for private tilbydere

-Sende utenlandske borgere ut av landet og la dem sone straffen i hjemlandet

-Åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet 13

-Effektivisere domstolene og domstolsbehandlingen 23

-Gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået 25

-Øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd 26

-Fjerne foreldelsesfristen for overgrep mot barn

Venstre vil:

-Øke bruken av alternative straffereaksjoner, og praktisk støtte ved løslatelse for å hindre tilbakefall.

-At pågrepne overføres fra glattcelle til ordinær fengselsplass så raskt som mulig og senest innen 24 timer.

-Oppheve sexkjøploven og avvise tiggeforbud.

-Redusere antallet politidistrikt.

-Øke politiets uniformerte utetjeneste.

-Øke opptaket til Politihøgskolen for å bedre rekrutteringskapasiteten.

-Bygge på anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen for å styrke politiet.

-Øke rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister.

-Forbedre eksisterende og utvikle nye informasjonssystemer i politi og justissektor for å tilfredsstille kravene til ny politiregisterlov.

-Tillate politiet praktisk tilgang på flere våpentyper tilpasset utfordringene de møter, samt grundig trening, men avvise generell bevæpning av politistyrken.

-Styrke politiets kompetanse når det gjelder å bekjempe organisert kriminalitet.

Kristelig Folkeparti vil:

-Styrke kapasiteten til politiet og ansette flere politifolk.

-At politi- og lensmannsetaten skal være desentralisert og fortsatt være et nærpoliti.

-Sette krav til responstid for politiet på utrykning til ulykker og meldte hendelser der det er fare for liv og helse.

-Videreføre ordningen med fremskutt lagring av våpen i politibiler og ikke innføre generell bevæpning av politiet.

-Styrke politihelikopterdekningen.

-Opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

-Fjerne muligheten for prøveløslatelse ved minstetid i forvaringssaker og innskjerpe permisjonsreglene.

-At det ved særdeles alvorlige forbrytelser, skal innføres en ordning med skjerpet forvaring som innebærer revurdering hver tiende år i stedet for hvert femte år.

-Erstatte juryordningen i lagmannsretten med en utvidet meddomsrett, hvor lekmannselementet fortsatt står sterkt.

-Oppheve foreldelsesfristen for incest-, voldtekts- og drapssaker.

-At dødsstraff ikke skal innføres i Norge.

-Intensivere arbeidet med en reform av politiets straffesakssystemer og sikre politiet gode og oppdaterte dataverktøy.

-Avvise et forbud mot tigging.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:

-Ha økt fokus på økonomisk kriminalitet, herunder arbeidsmiljøkriminalitet, og miljøkriminalitet.

-Ha økt fokus på organisert kriminalitet, særlig de formene for organisert kriminalitet som innebærer grov utnyttelse av svake grupper.

-Styrke rettsvernet til ofre for menneskehandel, også der det ikke er tilstrekkelig bevis for å dømme gjerningspersoner.

-Sikre god og uavhengig kontroll av politiet.

-Ha en kriminalpolitikk som tar utgangspunkt i kriminalitetens sosiale årsaker.

-At politietaten integreres i lokalsamfunn, gjennom å styrke nærpolitimodellen og hindre sentralisering.

-Heve den kriminelle lavalderen til 16 år, og at ingen under 18 år skal i fengsel.

-At flere saker behandles via megling i konfliktråd.

-Ta i bruk og styrke alternative straffereaksjoner som samfunnsstraff, promilleprogram og hjemmesoning med elektronisk kontroll.

-At bruken av varetekt reduseres til der det er strengt nødvendig.

-Bygge ut rehabiliteringstiltak som alternativ til fengsel.

-Gi tilbud om behandling til alle som blir dømt for volds- og sedelighetslovbrudd.

-Styrke vernet av ofre i volds - og overgrepssaker. Dette innebærer også å sikre ofres rettigheter til bistand og oppfølging også der hvor beviskravene ikke holder til domfellelse.

-Øke politi og påtalemyndigheters kompetanse på kriminalitetsformer som vold i nære relasjoner og liknende.

-Stoppe bruk av fengsling i asylsaker.

Miljøpartiet De Grønne vil:

-Føre en kriminalpolitikk som legger medmenneskelighet, ikkevold, omsorg og ansvar til grunn.

-Gi alle som er rammet av kriminalitet medisinsk, psykologisk og juridisk bistand etter behov. Dette skal også gjelde pårørende. De som har lidd økonomiske tap må få eventuell erstatning garantert og forskuttert av det offentlige etter rettskraftig dom.

-Gi ofre for forbrytelser mulighet til å kreve at politiet reiser tiltale, dersom forbrytelsen er alvorlig nok til at den kan kvalifisere for fengselsstraff og forbryteren er kjent.

-At det skal finnes lokalbaserte politi- og lensmannskontorer som har kjennskap til og engasjerer seg i nærmiljøet. Politiet må være synlige på en inkluderende og positiv måte.

-Styrke innsatsen mot svindel, skattesnyteri, hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Svarte formuer må kunne inndras til fordel for fellesskapet.

-Styrke innsatsen mot alle former for miljøkriminalitet.

-Opprette en egen enhet innenfor politiet som tar seg av saker knyttet til dyremishandling.

-Avvikle sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot prostituerte.

-Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.

-Opprettholde juryordningen, men kreve at juryen må gi en skriftlig begrunnelse når den avsier en dom.

-Minimere bruken av fengsel, innføre elektronisk fotlenke som reaksjonsmåte og øke bruken av samfunnstjeneste.

-Gjøre betingelsene for gjenopptakelse av straffesaker tydeligere, og lovfeste retten til gjenopptakelse i saker hvor det er funnet nye DNA-spor.

-Erstatte Spesialenheten for politisaker med et organ som er uavhengig av politiet.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene