Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Her er en oversikt over hvordan de politiske partiene vil løse dagens og fremtidens utfordringer i helsesektoren:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:

-At sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger skal samarbeide organisatorisk og faglig slik at innbyggerne får best og raskest mulig behandling.

-Øke pasientsikkerheten gjennom åpenhet og læring i både sykehus og kommunehelsetjeneste.

-Sikre samhandling og informasjonsflyt i alle deler av helsevesenet for helhetlige og koordinerte pasientforløp, også elektronisk.

-At poliklinisk spesialisthelsetjeneste skal være tilgjengelig for innbyggerne med kortest mulig ventetid og reisevei. Sykehusene skal organisere dette i egen aktivitet og gjennom avtaler med private og avtalespesialister.

-At alle som trenger det, kan få time eller hjemmebesøk av sin fastlege med kortest mulig ventetid.

-Styrke helseberedskapen.

-Måle og følge opp kvalitet i større grad enn i dag. Rapportering skal forenkles og automatiseres for å øke tiden ansatte har sammen med pasientene.

-At alle skal ha tilgang til konkrete mål på kvalitet, samt pasienters og ansattes erfaringer fra de ulike sykehusene.

-At alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, og at det skal arbeides mot målet ”én innbygger – én journal”.

-Forenkle og forsterke pasientrettighetene slik at alle som henvises til sykehus med behov for helsehjelp, gis en forpliktende frist for behandling og automatisk oppfølging.

Senterpartiet vil:

-Styrke kommuneøkonomien for å sette kommunene i stand til å tilby gode helse- og omsorgstjenester og for å sikre rekruttering av helsepersonell

-Ha en geografisk definert responstid for ambulansetjenester og etablere luftambulansebaser for de områder som i dag ikke har dekning

-Gi frivillig sektor en sterkere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak

-Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten

-Stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg

-Åpne for alternative turnus- og skiftordninger i heldøgns pleie- og omsorgsinstitusjoner. Nye løsninger skal baseres på avtaler mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner

-Ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år

-Gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket

-Ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller, genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer

-Videreføre dagens abortlovgivning

-At fostervannsdiagnostikk, som nå, bare skal tilbys risikogrupper

-At assistert befruktning skal være forbeholdt par

Sosialistisk Venstreparti vil:

-Styrke det offentlige informasjonsarbeidet om ernæring og kosthold og gevinsten av fysisk aktivitet.

-Bruke avgiftssystemet for å dreie forbruket i retning av mer sunn mat.

-Bedre kommunikasjonen i helsevesenet gjennom å sørge for enklere språk, mer bruk av kvalifiserte tolker, informasjon på flere språk og mer muntlig informasjon om rettigheter i helsevesenet.

-At det innføres en forpliktende opptrappingsplan for folkehelse som skal inkludere alle sektorene i samfunnet og hvor spesielt frivillig sektor skal spille en viktig rolle.

-En ny satsing på barn og unges folkehelse. Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten med 1500 nye årsverk. Alle nyfødte skal ha hjemmebesøk fra helsestasjonen.

-At alle kommuner skal ha tilbud om helsestasjon for ungdom fra 13 til 25 år. For mindre kommuner kan dette skje i tverrkommunale samarbeid.

-Opprette et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

-At det opprettes en offentlig portal med kvalitetssikret informasjon om graviditet og fødsel samt en nasjonal bekymringstelefon for gravide.

-En ny organisering av helsetjenestene som sikrer at kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres foran kortsiktige økonomiske innsparinger.

-At fastlegekontorene får et større koordinerings- og oppfølgingsansvar.

-At pasienter som ikke får behandling ved valgt sykehus innen behandlingsfristen, skal få hjelp til å finne et umiddelbart alternativ.

-At alle som innlegges, får en fast kontaktperson som gir oppfølging og veiledning.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:

-Bygge ut allmennhelsetjenesten i kommunene og stimulere til at flere helsetilbud samlokaliseres i lokale helsehus der fastlegene utgjør kjernen

-Styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde, øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell og innføre kompetansekrav i helse- og omsorgssektoren

-Bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene

-Endre egenandelene slik at mennesker med store helseutgifter og dårlig økonomi blir skjermet, samtidig som det blir bedre sammenheng mellom prioritering og målet om sammenhengende helsetjenester i egenandelsystemet

-Øke støtten til tannbehandling til dem som har store tannhelseutgifter og dårlig økonomi

-Legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan

-Opprette en «havarikommisjon» for helsesektoren og styrke pasienters og pårørendes rettigheter

-Styrke pasientenes rettigheter ved brudd på behandlingsfristen

-Raskere ta i bruk nye legemidler og nye behandlingsmetoder i Norge

-Etablere en ordning med farmasøytstyrt resept for å gjøre det enklere å få kjøpt vanlige legemidler på apotek

-Etablere én journal per innbygger for å sikre bedre samhandling. Pasienten skal ha råderett over egne helseopplysninger og sikres et godt personvern

-Etablere en 48-timers frist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom

Fremskrittspartiet vil:

-Forbedre fastlegeordningen

-At fastleger skal få refusjon etter antall behandlede pasienter

-Avvikle dagens hjemmelsordning for fysioterapi/kiropraktikk og lignende

-Ha en god skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn.

-Sikre systemer for utveksling av nødvendige journaldata

-Styrke jordmortjenesten

-Likebehandle offentlige og private sykehus

-Styrke brukermedvirkningen og valgfriheten i spesialisthelsetjenesten

-Øke midlene til medisinsk forskning

-Øke innsatsstyrt finansiering (ISF) andelen til minimum 60%

-Ha et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse

-Innføre en ”havarikommisjon” etter modell fra samferdsel, for å kunne gå gjennom uønskede 3 hendelser ved norske sykehus

-Ruste opp og utvide Radiumhospitalet

Venstre vil:

-Styrke pasientrettighetslovens bestemmelser om å dekke pasienters utgifter til private eller utenlandske sykehus, og innføre sykdomsspesifikke tidsgarantier.

-Utarbeide kreftformspesifikke garantier for maksimumsgrenser for ventetid.

-Kutte ventetiden ved sykehusene gjennom blant annet kveldsåpne poliklinikker og ved å gi spesialister anledning til å drive kveldspraksis på sykehus.

-Øke spesialiseringen av helsepersonell i primærhelsetjenesten for å heve kvaliteten på tilbudet.

-Gi fastlegene et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen, og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler.

-At Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet.

-At mer makt og flere avgjørelser flyttes fra de regionale helseforetakene ned til det enkelte sykehus.

-Sikre at høyspesialisert medisin utøves på sykehusavdelinger med tilstrekkelig pasientgrunnlag til å sikre nødvendig kompetanse og utøvelse.

-At det satses på rekruttering av kvalifisert helsepersonell og sikring av rett kompetanse på rett sted innen spesialisthelsetjenesten.

-Åpne for fleksible turnusordninger for helsepersonell.

Kristelig Folkeparti vil:

-Redusere helsekøene, slik at alle kan få rask diagnose og god behandling så tidlig som mulig i sykdomsfasen.

-Innføre en 48-timersregel for videre undersøkelser når legen mistenker alvorlig sykdom.

-Sikre reelt fritt sykehusvalg ved at pasientene har tilstrekkelig tilgang på informasjon for å bruke valgmuligheten.

-At kommunene skal få tilstrekkelig økonomisk handlingsrom og tid til å gjennomføre samhandlingsreformen på en måte som sikrer likeverdige helsetilbud i hele landet og sterkere prioritering av forebyggende arbeid.

-Legge ned de regionale helseforetakene.

-At det settes fokus på rekruttering av helsepersonell med riktige kvalifikasjoner/kompetanse til alle stillinger i helsetjenesten.

-Bruke en større andel av helsebudsjettenes samlede ressurser til psykisk helse.

-Styrke psykisk helsevern med flere ambulante team, døgnberedskap og brukerstyrte sengeplasser.

-At private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner må sikres bedre rammevilkår gjennom langsiktige avtaler.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:

-Ha et offentlig, skattefinansiert sykehustilbud som er basert på behovet til befolkninga og som er gratis for brukerne.

-Avvikle foretaksmodellen og gjeninnføre offentlig forvaltning og demokratisk styring.

-Ha en rammebasert finansieringsordning uten stykkpris.

-Opprettholde fullverdige lokalsykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet og gode fødetilbud.

-At befolkninga sikres grunnleggende tjenester som akuttberedskap, fødetilbud og behandling av vanlige sykdommer og skader på sine lokalsykehus.

-At brukergrupper og ansatte i helsetjenesten må få reell innflytelse i prosessene framover.

-At det skal være lovpålagt for matprodusentene å opplyse klart og tydelig om matvarenes innhold og potensielle helsefarer.

-Fjerne alle egenandeler. Disse er i praksis skatt på sykdom og funksjonshemming.

-Ha offentlig drift og finansiering av tannhelsetjenester. Tjenestene skal være gratis for brukerne.

-At behandlingsfilosofien innenfor det psykiske helsevesenet skal bygge på dialog og respekt.

-Ha en ventelistegaranti på fire uker for voksne.

Miljøpartiet De Grønne vil:

-Fokusere på en mer helhetlig pasienttilnærming i helsevesenet, hvor kropp, sinn og sosial situasjon ses i sammenheng.

-At helseutdanninger skal fokusere mer på pasientens totale situasjon og sammenhengene mellom livsstil og levekår, somatisk og psykisk sykdom.

-Styrke samarbeidet mellom ulike helsefaglige retninger, og at dette skal gjenspeiles i grunnutdanningen av helsepersonell.

-Gjøre forebygging av sykdom til en mer integrert del av behandlingen, blant annet ved å bruke Grønn resept før medikamentell behandling av livsstilssykdommer.

-Fremme et offentlig helsevesen supplert av ikke-kommersielle private helsetilbud.

-Legge ned de regionale helseforetakene, gjeninnføre mer direkte politisk styring over spesialisthelsetjenesten. Det enkelte sykehus må få større frihet til å sikre kortere ventetider og bedre pasientbehandling, og ordningen med stykkprisfinansiering må avskaffes.

-At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter skal de inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.

-Gå imot innskrenkning av retten til selvbestemt abort.

-Redusere bruken av antibiotika.

-Vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven.

-Fortsette å regulere alkoholomsetningen strengt.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene