Gå til sidens hovedinnhold

Rødt: – Vil styrke bydelenes økonomi

Navn: Erling Folkvord

Alder: 60

Bosted: Tøyen


LES HVA KRF SVARER PÅ DE SAMME SPØRSMÅLENE: - Vi må gjøre byen vår tryggere


Hva er din hjertesak før valget 2009?

Rødt vil - i likhet med LO-kongressen - beholde nåværende uførepensjon. Regjeringa har fått utreda ei nyordning som gir drøyt 20 000 mindre i året for lavtlønte når de blir uføre. Dette vil gjøre at enda flere blir fattige, ettersom 43 % av befolkninga er uføre i kortere eller lengre tid før en når pensjonsalder. Fordi Rødt er eneste parti som har samme standpunkt som LO i denne saka, blir dette en hovedsak når hverdagen melder seg etter valget.

Hvordan vil du og ditt parti styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Når valgkampens festtaler er tilbakelagt for de andre partiene, skal Rødt og jeg arbeide på en annen måte i Stortinget. Jeg vil invitere Oslo-folk som krever forandringer, til høringer i Stortinget og til møter med meg og helst også andre Oslo-representanter. I samarbeid med de som er direkte berørt, skal jeg fremme forslag i som viser hvilke av alminnelige Oslo-folks hverdagsproblemer som det er nødvendig å gjøre noe med. Viss folk som vil ha endringer, mobiliserer et sterkt nok press nedenfra, kan Stortinget omsider bli nødt til å ta Oslo på alvor.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom partiene på Oslo-benken?

Her som ellers vil jeg samarbeide på sak med enkeltpersoner og partier så langt det er mulig. Erfaringene mine fra den første perioden jeg var på Stortinget, tilsier at det er mobiliseringa, aksjonene og presset utafra og nedafra som avgjør om det blir resultatet. Det var for eksempel press av det slaget som gjorde at vi i 1993/94 fikk på plass ei forholdsvis brukbar gjeldssaneringsordning for de som hadde blitt ruinert av den vanstyrte byfornyelsen i Oslo. Presset fra folk fikk partiene til å bli enige.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Rødt vil gjeninnføre klassen som økonomisk grunnenhet i skolen og vil opprettholdefelles skolestart for alle elever på 1. trinn i august.

Rødt vil gjeninnføre øremerka statlige midler til skolene. Rødt vil ha en gratis offentlig skole i Oslo - medregna skolefritidsordninga - for alle barn og unge fra 1. klasse og ut videregående. Denne fellesskolen skal gi alle lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, nasjonalitet og livssyn og uavhengig av foreldrenes inntekt. Elever som har behov for å få hele eller deler av sin opplæring i skoler med spesiell tilrettelegging, skal få det. En felles skole for alle forutsetter en Oslo-skole uten kristen eller annen religiøs formålsparagraf. Dette krever økte statlige bevilgninger til Oslo-skolen.

Den offentlige Oslo-skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger. Det er ikke et mål at alle skoler skal være identiske, verken i arbeidsmåter eller i organisasjonsform.

Rødt vil lovfeste alle elevers rett til å lære eget morsmål, skriftlig og muntlig. I dag er det bare elever med norsk morsmål som har denne retten.

I Oslo-skolen betyr dette å gjeninnføre og forbedre den retten til morsmålsundervisning som i 1993 ble avskaffa etter forslag fra det daværende A/SV-byrådet.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Aker Sykehus skal være lokalsykehus for Groruddalen. Det viktigste for Oslo-sykehusene er å få fjerna de snevre, bedriftsøkonomiske styringsmetodene som ble innført med den såkalte Sykehusreformen som A, H og FrP vedtok i juni 2001. Rødt vil avvikle denne foretaksmodellen og ta Oslo-sykehusa tilbake til offentlig forvaltning og demokratisk styring.

I stedet for markedsstyring og konkurranse i sykehussektoren vil Rødt ha en rammebasert finansieringsordning uten stykkpris også for sykehusene i Oslo.

Det trengs også kraftig økning av de statlige bevilgningene for å utvide psykiatrisk behandlingstilbud både i institusjonene og utenfor.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

Rødt vil ha øremerka statlige bevilgninger til folkebibliotekene (Deichmanske) og vil at Oslo kultur- og musikkskole skal drives uten å kreve tusenvis av kroner i foreldrebetaling per år. Breddeidretten blant barn og ungdom må få økonomiske og fysiuske vilkår som står i forhold til den betydningen den har.

Rødt vil arbeide for at minoritetskulturene får mye bredere plass i mediene. Det betyr også statlig støtte til filmproduksjon og radiodrift

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for samferdsel i Oslo?

Rødt vil snu den nåværende satsinga på enda fleire motorvegprosjekter som øker antallet privatbiler inn og ut av Oslo hver dag. Den store motorveg-planen som kalles Oslo-pakke 3, og som de andre Oslo-partiene er enige om, må forandres slik at statens penger i stedet brukes på utbygging av kollektivtrafikken og utvikling av sykkelvegnettet i Oslo. Tverrforbindelse mellom de to T-banelinjene i Oslo må på plass og begge T-banelinjene må forlenges inn i nabokommunene. Passasjerbetalinga på kollektivtrafikken i Oslo må erstattes av finansiering over offentlig budsjetter. De ansatte skal drive kollektivtrafikken, ikke pengeinnkreving.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her? Hvilke eventuelle endringer mener du bør gjøres?

Bydelene er grovt underbudsjettert. Regjeringa lovte i 2005 at den gjennom en flerårig forpliktende opptrappingsplan skulle rette opp ubalansen i kommuneøkonomien. Dette løftet er brutt og norske kommuner har aldri hatt større underskudd enn i 2008. Bydelene i Oslo har fått sin rikelige del av dette, med brutale budsjettkutt de siste åra.

Rødt vil sette bydelene i stand til å yte de tjenestene befolkninga har rett på og bruk for, innen blant anna eldreomsorg, barnehager, skolefritidsordning og tiltak for ungdom. For Oslos 15 bydeler krever dette at årsbudsjettene fra og med 2010 til sammen må økes med tresifrede millionbeløp. Rødt vil, basert på undersøkelser av situasjonen i bydelene, fremme forslag om dette i statsbudsjettbehandlinga for 2010.

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Fem enkle tiltak vil hjelpe litt:

Fjerne de mest useriøse bedriftene i skjenkebransjen. Redusere skjenketida på restaurantene. Generell styrking av fritidstiltak for ungdom i bydelene. Kraftig opptrapping av behandlingstiltak og ettervern for de stoffbrukerne som ønsker seg ut av sin nåværende tilværelse med stoffsalg og kriminalitet. Opptrapping av den delen av Oslopolitiet som allerede har mye kunnskap om narkohandelens bakmenn.

Reklame

Ny mobilavtale barberer prisene på abonnementet