(Vestby Avis) Vestby kommune anfører at det er blitt etablert en adkomstvei uten tillatelse, mens Petter Olsen mener veien har vært der lenge.

Den styrtrike rederarvingen har ifølge Dagens Næringsliv brukt over 1 milliard på å utvikle Ramme gård i Hvitsten.

«Adkomsten er så vidt jeg forstår, like gammel som bebyggelsen i området», skriver advokat Helge Skaaraas, på vegne av Ramme gård-eieren.

– Ulovlig bruk

Krangelen startet i fjor. Bygningsavdelingen fikk nyss om en mulig ulovlig anlagt adkomst til Ramme gård via Pyttskogvei.

Etter en del frem og tilbake med utveksling av informasjon, ble det i juni gjennomført befaring. Da ble det «konstatert at området hvor den nye adkomstveien er etablert, er omfattet av reguleringsplanen for Ramme gård,» anfører kommunen.

Å lage veie er noe man må søke om, påpeker bygningsavdelingen.

«På bakgrunn av at det ikke foreligger detaljregulering av området eller er gitt tillatelse til etablering av veien, har vi grunnlag for å fatte pålegg om retting/tilbakeføring av adkomstveien,» skriver kommunen.

Veistumpen det strides om, er vel 40 meter og ligger bak Ramme gård.

«Vi skal underrettes skriftlig når adkomstveien er rettet/tilbakeført og all ulovlig bruk av veien er opphørt,» skriver kommunen videre.

800 kroner dagen

Fristen for å fikse problemet var 9. desember. Om ikke «den ulovlige adkomstveien» var rettet innen da, varslet kommunen dagbøter på 800 kroner fra 10. desember og frem til problemet er fikset.

Petter Olsen klagde på vedtaket og mener pålegget er ugyldig.

I arbeidet med klagen er gamle flybilder blitt nøye studert. «Veien er i hvert fall godt synlig på luftfoto fra 1972,» skriver advokaten til Petter Olsen.

Argumenterer imot

«Siden eiendommene i dette området har hatt veirettigheter over hverandre – uten at dette har vært formalisert – ble det i 2018 inngått tinglyste avtaler som sikrer Søndre Pyttskogvei 18, 17 og 15 veirett for sine eiendommer frem til Søndre Pyttskogvei,» skriver Skaaraas.

«Veier ble først gjort søknadspliktige med plan- og bygningsloven av 1985. Før den tid var det bare konstruksjoner som bruer og lignende som var ansett som søknadspliktige,» skriver advokaten videre.

Slik Petter Olsen ser det, ble «veien etablert lenge før reguleringsplanen ble vedtatt, trolig samtidig med at Søndre Pyttskogvei 18 ble bebygd en gang på 60-tallet».

«Bygging av en slik intern vei var ikke søknadspliktig da den ble etablert. Den er heller ikke søknadspliktig etter dagens regelverk,» argumenterer advokaten.

– Skjult av trekroner

Siden 60-tallet mener Petter Olsen det har gått en vei fra Ramme gård og nordover til Pyttskogvei. Men historien om den navnløse veistumpen er ikke helt klar, heller ikke for advokaten.

«Jeg har foreløpig ingen eksakt oversikt over når veien ble etablert. Eldre flyfotografier gir liten veiledning fordi veien er skjult av trekroner,» skriver Skaaraas.

Veistumpen, sparsomt omtalt i avisens arkiver, har trær på begge sider og hytte innerst.