Konkurransetilsynet har varslet Veidekke at tilsynet vurderer å treffe vedtak rettet mot selskapet for brudd på konkurranseloven.

Tilsynets varsel dreier seg om brudd på konkurranseloven for Kolo Veidekkes virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005-2008 og én enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006.

Det fremgår av varselet at etterforskningen har avdekket forhold knyttet til to enkeltpersoners handlinger, og det gir ikke grunnlag for å påstå at ulovlighetene er utslag av en utbredt ukultur i Veidekke, slik det er fremstilt i media, melder Veidekke i en pressemelding.

«Veidekke varslet selv umiddelbart Konkurransetilsynet om saken i januar 2010, og selskapet har samarbeidet fullt ut med Konkurransetilsynet under tilsynets etterforskning. Konkurransetilsynet har derfor varslet at lovens vilkår for lempning er oppfylt, slik at Veidekke kan slippe sanksjoner», heter det.

Veidekke gikk til Konkurransetilsynet straks selskapets ledelse i januar 2010 ble kjent med påstander om at noen i selskapet skulle ha vært involvert i ulovlig samarbeid. Etter dette har Veidekke samarbeidet med tilsynet for å fremskaffe all relevant informasjon og dokumentasjon, ifølge selskapet.

«Konkurransetilsynet har varslet at Veidekke vil bli fritatt for et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner, forutsatt at Veidekke fortsatt samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at Veidekke har gitt tilsynet villedende eller uriktig informasjon», heter det.

- Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket brudd på konkurranseloven i vår organisasjon. Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets varsel viser at lovbruddene ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Med unntak av ett enkeltforhold, er det én person som står ansvarlig for de ulovlighetene som er påvist. Vi er skuffet over at dette kunne skje til tross for at vi gjennom flere år har satset betydelige ressurser på omfattende opplæring innenfor etikk og korrekt forretningsframferd. Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt varsel bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, og vi setter pris på det profesjonelle og konstruktive samarbeidet vi har hatt med tilsynet helt siden vi selv varslet dem om saken, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke i en kommentar.