Konkurransetilsynet gir selskapet NCC en bot på 165 millioner kroner for prissamarbeid i den såkalte asfaltsaken.

Saken dreier seg om brudd på konkurranseloven for Kolo Veidekkes virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005-2008 og én enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006.

Konkurransetilsynets påstand om ulovlig samarbeid i Møre og Romsdal tilbakevises helt av NCC, da den interne granskningen advokatfirmaet Ræder har utført på vegne av NCC ikke finner noe belegg for dette.

Avslørt på TV
Den tidligere distriktslederen i Kolo Veidekke, Odin Kringen, sørget for skandale da han avslørte ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen.

På NRK Dagsrevyen fortalte Kringen at Kolo Veidekke og konkurrenten NCC i årevis hadde samarbeidet ulovlig om offentlige asfaltanbud. Prissamarbeidet kan ha kostet staten og norske skattebetalere flere titalls millioner kroner.

Ifølge en tidligere dom i saken var det Veidekke selv som gikk til Konkurransetilsynet om asfalt-saken. Da hadde Kringen forsøkt å presse Veidekke for 3,7 millioner kroner, for å ikke å varsle Konkurransetilsynet, Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet.

- En tidligere ansatt
I Trøndelag har Konkurransetilsynet avdekket at det har forekommet ulovlig samarbeid mellom NCC Roads og Veidekke i årene 2005 - 2008. NCCs interne granskning bekrefter at det har foregått uregelmessigheter i dette området. Det er en enkelt tidligere ansatt som helt bevisst har handlet i strid med NCCs verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

- Det er sterkt beklagelig at en tidligere medarbeider helt bevisst har handlet i strid med selskapets verdier og regelverk. Handlingene risikerer å skade selskapet og hele bransjen på en alvorlig måte, sier Peter Gjørup, landansvarlig for NCC i Norge på egne sider.

NCC skal gå igjennom Konkurransetilsynets konklusjon og er gitt seks ukers frist for å komme med en tilbakemelding. Deretter skal tilsynet ta en endelig konklusjon i saken, som senere kan prøves rettslig.

Veidekke slipper bot
Samtidig er det også klart at Veidekke slipper straff.

Det fremgår av varselet at etterforskningen har avdekket forhold knyttet til to enkeltpersoners handlinger, og det gir ikke grunnlag for å påstå at ulovlighetene er utslag av en utbredt ukultur i Veidekke, slik det er fremstilt i media, melder Veidekke i en pressemelding.

«Veidekke varslet selv umiddelbart Konkurransetilsynet om saken i januar 2010, og selskapet har samarbeidet fullt ut med Konkurransetilsynet under tilsynets etterforskning. Konkurransetilsynet har derfor varslet at lovens vilkår for lempning er oppfylt, slik at Veidekke kan slippe sanksjoner», heter det.

Veidekke gikk til Konkurransetilsynet straks selskapets ledelse i januar 2010 ble kjent med påstander om at noen i selskapet skulle ha vært involvert i ulovlig samarbeid. Etter dette har Veidekke samarbeidet med tilsynet for å fremskaffe all relevant informasjon og dokumentasjon, ifølge selskapet.

«Konkurransetilsynet har varslet at Veidekke vil bli fritatt for et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner, forutsatt at Veidekke fortsatt samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at Veidekke har gitt tilsynet villedende eller uriktig informasjon», heter det.

- Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket brudd på konkurranseloven i vår organisasjon. Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets varsel viser at lovbruddene ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Med unntak av ett enkeltforhold, er det én person som står ansvarlig for de ulovlighetene som er påvist. Vi er skuffet over at dette kunne skje til tross for at vi gjennom flere år har satset betydelige ressurser på omfattende opplæring innenfor etikk og korrekt forretningsframferd. Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt varsel bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, og vi setter pris på det profesjonelle og konstruktive samarbeidet vi har hatt med tilsynet helt siden vi selv varslet dem om saken, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke i en kommentar.

Også i 2001 slo tilsynet ned på ulovlig samarbeid mellom asfaltentreprenører, noe som resulterte i millionbøter.