Det er konklusjonen i en brukerundersøkelse om sommervedlikeholdet på norske veier.

Det er femte gang at Statens vegvesen ber om trafikantenes tilbakemelding om vedlikeholdet.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Statens vegvesen ønsker bedre kunnskap om hvordan bilister, syklister og fotgjenger vurderer veiene.

Klart bedre

I undersøkelsen som er gjennomført over telefon, og 5.400 trafikantene har gitt sin subjektive dom over områder som arbeidsvarsling, stell av rasteplasser, sikt, tunnelbelysning, renhold i leskur, asfaltdekke og informasjon om veitrafikk.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at det fortsatt er mye å ta tak i for å forbedre trafikantenes tilfredshet.

Men trafikantenes oppfatning av tilstanden på bilveiene er likevel klart bedre enn i årene 2005-2009 når det gjelder veidekker og siktforhold.

Bedre karakter

Vurderingen av om veidekket er godt eller dårlig, er det som slår ut aller mest på totalresultatet.

Det er fremdeles det området trafikantene er minst fornøyd med, men tilfredsheten med veidekkene har økt med fra 2,88 til 3,56 (på en 6-punkts skala).

Det er også merkbar framgang for veidekker og feiing på gang- og sykkelveiene.

På den andre siden er trafikantene mindre fornøyd med lesbarheten på veiskilt og varsling av veiarbeid enn de var i 2009.

Mest fornøyde i sør

Det er også geografiske forskjeller når det gjelder tilfredshet.

Trafikanter i Region sør er mest fornøyd, og tilfredsheten med veiene har økt mest i Vest-Agder og Telemark.

Trafikanttilfredsheten på Østlandet har økt og ligger på et gjennomsnitt på 4,25 for Region Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland).

Minst tilfreds med veiene er trafikantene i Nord-Norge. Tallene fra Finnmark viser en svak nedgang i tilfredshet (fra 4,18 i 2009 til 4,05 i 2012).

Også i Troms har trafikanttilfredsheten med veiene gått litt ned siden 2009 (fra 3,94 til 3,92).

I Nordland og Midtre Hålogaland er det en svak bedring, men det samlede resultatet for Region nord ligger likevel under det Vegvesenet vurderer som «godt nok».

– På rett vei

I undersøkelsen er det skilt mellom yrkessjåfører og befolkning generelt. Svarene viser at befolkningens tilfredshet er noe høyere enn yrkessjåførenes.

– De siste årene er det bevilget og brukt mer penger enn noen gang på drift- og vedlikehold, sier avdelingsdirektør Morten Rannem i Statens vegvesen.

– Det har gjort at vi kan tilby et bedre veinett til trafikantene. Det er gledelig for oss at dette også virker positivt inn på trafikantenes tilfredshet. Fortsatt gjenstår det mye før vi kan si oss fornøyd, men resultatet gir en pekepinn om at vi er på rett vei. (ANB)